За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Здравеопазване и социални дейности / ДКЦ и други здравни заведения

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Здравеопазването в Община Казанлък е осигурено от добре развита мрежа от здравни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.

 

Основни приоритети:

 

Повишаване качеството на медицинското обслужване и подобряване здравето

на населението в общината.

 

 

ДЕЙНОСТИ:

  • Съдействие за уреждане на финансови, социални и организационни проблеми на здравните заведения, детските ясли и училищно здравеопазване в рамките на правомощията на Общината.
  • Изготвяне на разработки, анализи, програми и предложения за управленческо решение в областта на здравеопазването на Общината.
  • Оценка на дейността на заведенията от здравеопазването в система от показатели, съответстващи на характера на дейността.
  • Изготвяне на предложения за обезпечаване единното методическо ръководство на системата на здравеопазване в Общината, изхождайки от законовата нормативна уредба.
  • Осъществяване на контрол на заведенията от здравеопазването на общинско подчинение в рамките на прерогативите на Общината
  • Организиране на компетентно проучване и решаване  на постъпилите молби, жалби и предложения на гражданите за подобряване здравното обслужване на населението.
  • Изготвяне и предаване в срок на информацията на здравеопазването, която трябва да се представи от Общината на Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция, РЗОК, Общински съвет и други.
  • Осъществяване на връзки с дарителски и нестопански организации за получаване на дарения и участие в програми за сътрудничество.
  • Иницииране участие и реализиране на програми и проекти в сферата на здравеопазването към Министерство на здравеопазването и европрисъединителните фондове.
  • Организиране на мероприятия свързани с квалификацията на медицинските кадри за които Общината носи отговорност.

 

І . ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

 

Извънболничната медицинска помощ се осигурява от диагностично- консултативни центрове, медико- диагностични лаборатории, индивидуални практики за първична и специализирана медицинска и дентална помощ, здравни кабинети в детски градини, училища и ОДЗ, дневни детски ясли и детска млечна кухня.

Прилагат се съвременни високо ефективни методи и нови технологии за диагностика и лечение.Създаден е Медицински център в ромската махала по програма на Община Казанлък „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък”.

 

„ДКЦ Поликлиника - Казанлък ”ЕООД

ул. „Стара планина” № 12

тел. 0431/ 64007; 0431/62007;

Управител – д-р Петър Лучев

тел.0431/63217

E – mail: dkckz@mail.bg

http://www.dkckz.hit.bg

 

Цялата здравна дейност на „ДКЦ Поликлиника – Казанлък” ЕООД е насочена към усъвършенстване организацията на управление на предлаганите здравни услуги в изпълнение целите и задачите на здравеопазването, с оглед удовлетворяване потребностите на населението на община Казанлък от специализирана доболнична медицинска помощ.

Пациентите получават безотказна и отговаряща на медицинската наука своевременна, достъпна и качествена специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване на здравето.

 

СТРУКТУРА

 

Вътрешни болести

Кардиология

Неврология

Ендокринология

Пулмология

Хирургия

Ортопедия

Гастроентерология

Кожни и венерически болести

Очни болести

Ушни – носни и гърлени болести

Психиатрия

Акушеро – гинекологични болести

Образна диагностика ( разполага с мамограф)

Физиотерапия

 

Медицински център “Ескулап – В “ ЕООД

ул. „Ген. Скобелев” № 16

ул.” Д-р Баев” № 15

ул.” Ал.Константинов” № 6

тел. 0431/78139 ;0431/ 85017

 

Медицински център “Арсенал “ ЕООД

ул. „Розова долина” 100

ул.”Климент” № 1

тел.0431/64055;431/63564

 

„ Медицински център Казанлък ” ООД

ул. „Христо Ботев” № 78

тел. 0431/63564

 

„МЦ МЕДКОНСУЛТ” ООД

Бул.„.23-ТИ Пехотен Шипченски полк” № 11 , ет. 2

моб. 0887719861

 

Медико-диагностична лаборатория “Севтополис” ООД

ул.”Неофит Рилски” № 10

тел. 0431/62802

 

“Мега-плам-медико-техническа лаборатория  “ ЕООД

ул. „Христо Ботев” № 41

ул.”П.Стайнов” 10

 

“Корона –МД” медико-техническа лаборатория

       ул. „Кирил и Методий” № 10

 

       Медицински център „Мазалат”

       ул.” Любомир Кабакчиев” № 4

       тел. 0431/62225

 

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на Розата

Get Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu

Сподели...