ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

Здравеопазването в Община Казанлък е осигурено от добре развита мрежа от здравни заведения за извънболнична и болнична медицинска помощ.

Основни приоритети:

Повишаване качеството на медицинското обслужване и подобряване здравето на населението в общината.

ДЕЙНОСТИ:

  • Съдействие за уреждане на финансови, социални и организационни проблеми на здравните заведения, детските ясли и училищно здравеопазване в рамките на правомощията на Общината.
  • Изготвяне на разработки, анализи, програми и предложения за управленческо решение в областта на здравеопазването на Общината.
  • Оценка на дейността на заведенията от здравеопазването в система от показатели, съответстващи на характера на дейността.
  • Изготвяне на предложения за обезпечаване единното методическо ръководство на системата на здравеопазване в Общината, изхождайки от законовата нормативна уредба.
  • Осъществяване на контрол на заведенията от здравеопазването на общинско подчинение в рамките на прерогативите на Общината
  • Организиране на компетентно проучване и решаване  на постъпилите молби, жалби и предложения на гражданите за подобряване здравното обслужване на населението.
  • Изготвяне и предаване в срок на информацията на здравеопазването, която трябва да се представи от Общината на Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция, РЗОК, Общински съвет и други.
  • Осъществяване на връзки с дарителски и нестопански организации за получаване на дарения и участие в програми за сътрудничество.
  • Иницииране участие и реализиране на програми и проекти в сферата на здравеопазването към Министерство на здравеопазването и европрисъединителните фондове.
  • Организиране на мероприятия свързани с квалификацията на медицинските кадри за които Общината носи отговорност.

 

Извънболнична медицинска помощ

Извънболничната медицинска помощ се осигурява от диагностично- консултативни центрове, медико- диагностични лаборатории, индивидуални практики за първична и специализирана медицинска и дентална помощ, здравни кабинети в детски градини, училища и ОДЗ, дневни детски ясли и детска млечна кухня.

Ø  Диагностично-консултативни центрове:

„ДКЦ Поликлиника - Казанлък ”ЕООД

/ул. „Стара планина” № 12/

 

Структура на ДКЦ Поликлиника - Казанлък: вътрешни болести, кардиология, неврология, ендокринология, пулмология, хирургия, ортопедия, гастроентерология, кожни и венерически болести, очни болести, ушни – носни и гърлени болести, психиатрия, акушеро – гинекологични болести, образна диагностика ( разполага с мамограф), физиотерапия.

 

Прилагат се съвременни високо ефективни методи и нови технологии за диагностика и лечение.Създаден е Медицински център в ромската махала по програма на Община Казанлък „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък”.

Ø  Медицински центрове:

“Ескулап – В “ ЕООД

ул. „Ген. Скобелев” № 16, ул.” Д-р Баев” № 15, ул.” Ал.Константинов” № 6

тел. 0431/78139; 0431/ 85017

 

“Арсенал “ ЕООД

ул. „Розова долина” 100, ул.”Климент” № 1

тел.0431/64055; 431/63564

 

„ Медицински център Казанлък ” ООД

ул. „Христо Ботев” № 78

тел. 0431/63564

 

„МЦ МЕДКОНСУЛТ” ООД

Бул.„.23-ТИ Пехотен Шипченски полк” № 11 , ет. 2

моб. 0887719861

 

Медико-диагностична лаборатория “Севтополис” ООД

ул.”Неофит Рилски” № 10

тел. 0431/62802

 

“Мега-плам-медико-техническа лаборатория  “ ЕООД

ул. „Христо Ботев” № 41, ул.”П.Стайнов” 10

 

“Корона –МД” медико-техническа лаборатория

 ул. „Кирил и Методий” № 10

 

 „Мазалат”

  ул.” Любомир Кабакчиев” № 4

  тел. 0431/62225

 

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Tел. указател | Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център и услуги за граждани:
от 8.30 до 17.30 телефони делеводство:
Общо: 0431/98248
Технически услуги: 0431/98252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.