За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Устройство на територията / Обявления за ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР,ПЗ за квартал. 254 по плана на гр. Казанлък
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  18.06. 2014г. Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-проце ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА изменение на план за регулация на част от квартал 59 по плана на с. Ясеново
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  01.07. 2014г.                Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона з ...
Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Евгений Христов Назъров , собственик на ПИ 6265, кв. 256 по плана на гр. Казанлък, Петя Нанева Назърова , собственик на ПИ  6265, кв. 256 по плана на гр. Казанлък, Емануил Донев Бастре ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ по плана на с.Овощник, с.Розово
обявление, на основание чл. 21, ал.1, т.11 отЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията: РЕШЕНИЕ №1002 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30. ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ № 83106.132.560 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ШЕЙНОВО
    на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,     РЕШЕНИЕ №1014  на Общински съвет - Казанлък, проведено на ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА кв. КАЗАНЛЪШКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ по плана гр. КАЗАНЛЪК
     на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ:   РЕШЕНИЕ №1015 на Общински съвет - Ка ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ на Поземлени имоти №000667 и №000668 в землището на гр.Казанлък
   на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1017    на Общински съвет - Казанлък, проведено н ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за Поземлен имот №027004 в землището на с.Черганово
  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1018  на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г. ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе за външно ел. захранване до ПИ №109021 в землището на с. Копринка
   на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1019  на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30. ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП-ПЗ НА Поземлен имот №600.78 по плана на с. Горно Черковище
  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1020 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Прот ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-План за застрояване на Поземлен имот №000640, находящ се в местността 'Търниченски ливади', с начин на трайно ползване 'Паркинг' в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, общ. Казанлък
  Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал. ...
Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Тошка Стефанова Влахова , собственик на УПИ ХII-448, кв. 31 по плана на с. Голямо Дряново, Мира Рафаилова Дракова   собстеник  на УПИ ХII-448, кв. 31 по плана на с. Голямо Дрянов ...
Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:
Детелин Иванов Чернев , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък, Иван Нанев Чернев , собственик на УПИ ХI-5273, кв. 11 по плана на гр. Казанлък, Атанаска Бялкова Чернева ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за елементите на техническата инфраструктура до Поземлен имот № 113193, находящ се в землището на с. Овощник с ЕКАТТЕ 53179, община Казанлък
  Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет одобрява заданието съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА възлагане изработка на ПУП - План за регулация и застрояване на поземлен имот № 000562, в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.
Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ и на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1, изр. 2-ро и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.25, а ...
  1   2  3  4  5  6 >>

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на Розата

Get Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu

Сподели...