За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Устройство на територията / Обявления за ПУП

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПР,ПЗ за квартал. 254 по плана на гр. Казанлък
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  18.06. 2014г. Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-проце ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА изменение на план за регулация на част от квартал 59 по плана на с. Ясеново
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   от  01.07. 2014г.                Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона з ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ГАЗОПРОВОДИ по плана на с.Овощник, с.Розово
обявление, на основание чл. 21, ал.1, т.11 отЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията: РЕШЕНИЕ №1002 на Общински съвет – Казанлък, проведено на 30. ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ № 83106.132.560 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С.ШЕЙНОВО
    на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,     РЕШЕНИЕ №1014  на Общински съвет - Казанлък, проведено на ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА кв. КАЗАНЛЪШКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ по плана гр. КАЗАНЛЪК
     на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ:   РЕШЕНИЕ №1015 на Общински съвет - Ка ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ на Поземлени имоти №000667 и №000668 в землището на гр.Казанлък
   на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1017    на Общински съвет - Казанлък, проведено н ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за Поземлен имот №027004 в землището на с.Черганово
  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1018  на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г. ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН на трасе за външно ел. захранване до ПИ №109021 в землището на с. Копринка
   на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1019  на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30. ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ на ПУП-ПЗ НА Поземлен имот №600.78 по плана на с. Горно Черковище
  на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ:     РЕШЕНИЕ №1020 на Общински съвет - Казанлък, проведено на 30.06.2014 г., Прот ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ и ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В Поземлен имот № 105053, В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. КОПРИНКА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, РЕШЕНИЕ № 985, взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2014 г., Протокол № 48 ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В Поземлен имот № 010064, В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Хаджи Димитрово
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, РЕШЕНИЕ № 988 , взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,проведено на 28.05.2014 г., Протокол № 48 ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН В ИМОТ с идентификатор № 27499.182.10, В ЗЕМЛИЩЕТО НА с. Енина
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,   РЕШЕНИЕ № 987 /28-05-02014 г., Протокол № 48 1. Разрешава изработване на ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ ЗА ПИ № 000363, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КРЪН
обявление, на основание чл. 21, ал.1, т.11 отЗМСМА и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията: РЕШЕНИЕ № 955 взето на заседание на Общински съвет -Казанлък, проведен ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ № 023075, МЕСТНОСТ “СТУБЛАТА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА с.ГОЛЯМО ДРЯНОВО
Решение № 881 от 24.01.2014 год. на Общински съвет-Казанлък, ПРОТОКОЛ № 43 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове з ...
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП ЗА ПИ № 27499,223,629 ЗЕМЛИЩЕТО С. ЕНИНА, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Решение № 880 от 24.01.2014 год. на Общински съвет-Казанлък, ПРОТОКОЛ № 43 1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове з ...
  1   2  3 >>

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на Розата

Get Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu

Сподели...