Покана за набиране на оферти по реда на НВМОП за услуга с предмет: „Провеждане на обучения за учители”

ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък” Проектът се осъществява с ф

Покана за набиране на оферти по реда на НВМОП за услуга с предмет: „Организиране на мероприятия и транспортиране на целевата група”

ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък” Проектът се осъществява с ф

Община Казанлък обявява конкурс по документи и събеседване за избор на регистриран дипломиран експерт-счетоводител на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък за 2012 г. и „Балкан-К” ЕАД – в ликвидация за 2012 г.

Община Казанлък на основание Решение №63/27.01.2012 год., във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.146, ал.3 и чл.248 от Търговския закон и чл.8 от Закон за независимия финансов одит обявява конкурс по документи и събеседване за избор на регистриран дипломи

Община Казанлък обявява конкурс по документи и събеседване за длъжност Управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, пл.”Севтополис”, №14

Община Казанлък на основание Решение №62/27.01.2012 год., във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА; чл137, ал.1, т.5 от Търговския закон; чл.21, ал.1, т.5, чл.38, чл.39 от Наредба на Общински съвет гр.Казанлък за общинските търговски дружества, общинските пред
     
  • 1
  •  
гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/ 98211 и 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Tел. указател | Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център и услуги за граждани:
от 8.30 до 17.30 телефони делеводство:
Общо: 0431/98248
Технически услуги: 0431/98252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.