За гражданите

Сигнали за корупция

С лице към хората


baner egov

Стара / Търгове и конкурси

Покана за набиране на оферти по реда на НВМОП за услуга с предмет: „Провеждане на обучения за учители”
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в общ ...
Покана за набиране на оферти по реда на НВМОП за услуга с предмет: „Организиране на мероприятия и транспортиране на целевата група”
ПРОЕКТ BG051PO001- 4.1.04-0027 „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в общ ...
Община Казанлък обявява конкурс по документи и събеседване за избор на регистриран дипломиран експерт-счетоводител на „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД – Казанлък за 2012 г. и „Балкан-К” ЕАД – в ликвидация за 2012 г.
Община Казанлък на основание Решение №63/27.01.2012 год., във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.146, ал.3 и чл.248 от Търговския закон и чл.8 от Закон за независимия финансов одит обявява конкур ...
Община Казанлък обявява конкурс по документи и събеседване за длъжност Управител на „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, пл.”Севтополис”, №14
Община Казанлък на основание Решение №62/27.01.2012 год., във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА; чл137, ал.1, т.5 от Търговския закон; чл.21, ал.1, т.5, чл.38, чл.39 от Наредба на Общински съвет гр ...
  1  

Електронни услуги

Профил на купувача

Фестивал на Розата

Get Adobe Flash player
www.dokosnatiotdrevnostta.eu
Алтернативен туризъм - powered by Ozwillo

Сподели...