Публичен регистър на ОбС - Казанлък

с данни за процеса на приватизация на общински търговски дружества, обособени техни части и обекти по чл. 1, ал. 2, т.3 ЗПСК и за процеса на следприватизационен контрол, реализирани в съответствие със ЗПСК
Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:
 • Чл. 29, ал.2 ЗПСК: Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, приета с писмо N 170 / 30.07.2003г.
 • Вътрешни правила за организиране воденето на публичен регистър с данни за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, приети с решение N 554/25.09.2003г. на ОбС - Казанлък
Публичният регистър се състои от два основни раздела:
Раздел "Приватизация", който отразява процеса на приватизация, осъществяван от ОбС - Казанлък след влизане в сила на ЗПСК
състои се от следните партиди:
 • Партида А
  с данни за дружествата с общинско участие в капитала

 • Партида B1
  с данни за обособените части от ОТД с над 50% общинско участие в капитала

 • Партида B2
  с данни за общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на ОТД, които се използват за стопански цели, както и обекти на строителството, невключени в имуществото на ОТД
Раздел "Следприватизационен контрол", който отразява осъществявания следприваизационен контрол. Състои се от следните партиди:
 • Партида C
  с данни за приватизационните договори, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени преди влизането в сила на ЗПСК

 • Партида D
  с данни за приватизационните договори, подлежащи на следприватизационен контрол, сключени след влизането в сила на ЗПСК

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.