Открита процедура за възлагане на обществена поръчка:Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора в гр.Казанлък

публ. на 08.06.2012

Уникален номер на поръчката

00119 - 2012 -0017

 

BG-Казанлък:

РЕШЕНИЕ

 

Номер: 1017 от 08.06.2012 г.

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Казанлък, ул."Розова долина" № 6, За: Милена Дончева, РБ 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98233, E-mail: donchevam@abv.bg, Факс: 0431 98266

Място/места за контакт: община Казанлък

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП


IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

 

Доставки

 

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора в гр.Казанлък

ІV.2) Зелена обществена поръчка

ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:

ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на процедурата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации и не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедура на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

 

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --


VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, ул."Витоша" № 18, РБ 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП


VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

08.06.2012 г.

Възложител

Трите имена: ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

Длъжност: кмет на Община Казанлък

BG-Казанлък: Покупка

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Казанлък, ул."Розова долина" № 6, За: Милена Дончева, РБ 6100, Казанлък, Тел.: 0431 98233, E-mail: donchevam@abv.bg, Факс: 0431 98266

Място/места за контакт: Община Казанлък

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kazanlak.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня и Дневен център за стари хора в гр.Казанлък

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Доставки
Покупка
Място на изпълнение: РБ
Код NUTS: BG344

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03000000

Описание:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти

 

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

По предварителна заявка според нуждите на социалните заведения.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие по обособена позиция № 1 в размер на 60 / шестдесет/ лева без ДДС; обособена позиция №2 в размер на 140 / сто и четиридесет/ лева;обособена позиция №3 - 290 / двеста и деветдесет/ лева; обособена позиция №4 - 80 / осемдесет/ лева; обособена позиция № 5 - 150 / сто и петдесет/ лева; обособена позиция № 6 - 250 / двеста и петдесет/ лева; обособена позиция № 7 - 300 / триста/ лева; обособена позиция № 8 - 600 / шестстотин/ лева; обособена позиция 9 - 200 /двеста/ лева; обособена позиция 10 - 50 / петдесет/ лева; Гаранциите за участие са без начислен ДДС и се внасят по банков път по сметка на община Казанлък в Общинска банка - SOMBBGSF, IBAN - BG 36SOMB91308423000044, код за вид плащане - 447000, на касата на община Казанлък, гише № 2 в Център за информация и услуги на община Казанлък или оригинал на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е 3 % от стойността на възложената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

При формиране на цената трябва да бъдат включени всички разходи на изпълнителя без ДДС. Плащането е в български лева по банков път, при условията на отложено плащане максимум 90 / деветдесет/ дни, в зависимост от предложението в офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия

С оглед бързина при провеждането на избора на изпълнител всички съобщения ше се връчват на обявен от участника факс.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. В случай, че участникът участва като Обединение, тогава членовете на обединението сключват договор. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка следва да бъде с нотариална заверка на подписите и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват. Договорът трябва да бъде представен от участника в оригинал или нотариално заверено копие. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл.47 ал.1 и ал.5 от ЗОП, както и по чл.47 ал.2 т. 1,2, 3 и 5 ЗОП - е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на кандидата за 2011г. с изключение на новорегистрираните и участниците упражняващи свободна професия 2. Банкова атестация от обслужващата банка, удостоверяваща, че участникът е коректен клиент.
Минимални изисквания: 1. Участникът доказва, че има възможността да изпълни обществената поръчка; 2. Участникът доказва, че може да поеме отговорност при изпълнение на поръчката.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени от участника през последните три години – 2009, 2010 и 2011 год., включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. 2. Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните от БАБХ ; 3. Документ за наличие на собствени/ наети транспортни средства, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителните продукти, регистрирани в БАБХ;
Минимални изисквания: 1. Изпълнение на минимум три поръчки с предмет, сходен на предмета на поръчката - доставка на хранителни продукти според обявените позиции; 2. Участникът има правото да извършва търговия с храни, съгласно изискванията на ЗХ; 3. Участникът разполага със собствен или нает транспорт, отговарящ на съответните изисквания за доставка хранителните продукти по обособените позиции;

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


 

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: най-ниска цена; тежест: 60
Показател: срок за изпълнение на доставката; тежест: 20
Показател: отложено плащане; тежест: 20

IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

02.07.2012 г. Час: 16:30

Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN

Условия и начин на плащане

По сметка на община Казанлък в Общинска банка - SOMBBGSF, IBАN - BG 36SOMB91308423000044, код за вид плащане - 447000 или на касата на община Казанлък, гише № 2 в Център за информация и услуги на община Казанлък, като в цената е включен ДДС.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

09.07.2012 г. Час: 16:30

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 09.07.2012 г. Час: 16:40

Място

община Казанлък

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

представители на кандидатите/ участниците или техни упълномощени лица, представители на средствата за масова информация, както и неправителствени организации и юридически лица с нестопанска цел


 

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

юни 2013г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

юни 2013г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Решение № 1017 от 11.06.2012 г. за откриване на обществената поръчка. Документацията за участие може да бъде изтеглена от профила на купувача - www.kazanlak.bg. Сроковете са изчислени с намаление във връзка с чл.64, ал.3 ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното решение или действие, а ако не е уведомено съответното заинтересовано лице - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.06.2012 г.


 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование Доставка на хляб и брашно

1)

Кратко описание

Доставка на хляб и брашно за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15811100

Описание:

Хляб

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
6470 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение №1017 / 08.06.2012 г. за откриване на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование Доставка на риба

1)

Кратко описание

Доставка на риба за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03311000

Описание:

Риба

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
11998 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение № 1017/ 08.06.2012г. за откриване на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 / Наименование Доставка на мляко и млечни изделия

1)

Кратко описание

Доставка на мляко и млечни за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15551000

Описание:

Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
29769 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение № 1017/ 08.06.2012 г. за откриване на общестевната поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 / Наименование Доставка на яйца

1)

Кратко описание

Доставка на яйца за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03142500

Описание:

Птичи яйца

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
8128 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение № 1017/08.06.2012 г. за откриване на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 / Наименование Доставка на месо и месни продукти

1)

Кратко описание

Доставка на месо и месни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
15198 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение № 1017 / 08.06.2012 г. за откриване на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 / Наименование Доставка на кайма

1)

Кратко описание

Доставка на кайма за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15131620

Описание:

Кайма от говеждо месо

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
25281 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение №1017 / 08.06.2012 г. за откриване на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 / Наименование Доставка на плодови и зеленчукови консерви

1)

Кратко описание

Доставка на плодови и зеленчукови консерви за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15300000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
33739 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение № 1017/08.06.2012 г. за откриване на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 / Наименование Други хранителни продукти

1)

Кратко описание

Доставка на други хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

15112130, 15411200, 15131310, 15872400, 15871000, 15831000

Описание:

Пилета
Олио за готвене
Пастет
Сол
Оцет; сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и горчица
Захар

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
61068 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение № 1017/ 08.06.2012г .за откриване на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 / Наименование Доставка на зеленчуци

1)

Кратко описание

Доставка на зеленчуци за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03221000

Описание:

Зеленчуци

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

Прогнозна стойност, без ДДС
22511 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение № 1017/ 08.06.2012 г. за откриване на обществената поръчка

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 / Наименование Доставка на плодове

1)

Кратко описание

Доставка на плодове за нуждите на Детска млечна кухня, Домшен социален патронаж и Дневен център за стари хора по заявка

2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

03222000

Описание:

Плодове, вкл. черупкови

 

3)

Количество или обем

по предварителна заявка

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 12

5)

Допълнителна информация

Решение № 1017/ 08.06.2012 г. за откриване на обществената поръчка

 

 

РАЗЯСНЕНИЯ

 

 

 

 

Относно: Във връзка с направено запитване относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора, гр. Казанлък одобрена с Решение № 1017/08.06.2012 г.

 

 

 

В документацията  за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции за доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора, гр. Казанлък одобрена с Решение № 1017/08.06.2012 г. на кмета на Община Казанлък са посочени подробно изискванията във връзка с доставката на хранителните продукти.

В раздел ІІ.Технически спецификации са описани подробно изискванията към доставяните хранителни продукти по обособени позиции, а именно:

„Доставяните партиди храни да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство и съобразно изискванията на Наредба № 9 от 16.09. 2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата ( обн. ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г.) ,което изискване възложителят е определил за Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора, гр. Казанлък и т.н.”

            Доставяните храни по обособени позиции са по заявка на възложителя в зависимост от нуждите на възложителя и в процедурата не може да се конкретизират отделните асортименти.

 

 

 

 

Относно: направено запитване относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора, гр. Казанлък одобрена с Решение № 1017/08.06.2012 г.

 

 

 

 

В документацията  за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции за доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора, гр. Казанлък одобрена с Решение № 1017/08.06.2012 г. на кмета на Община Казанлък са посочени подробно изискванията във връзка с доставката на хранителните продукти.

Доставяните партиди храни да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство и съобразно изискванията на Наредба № 9 от 16.09. 2011 година за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата

( обн. ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г.)

По Въпрос № 1 – Рибата трябва да отговаря на следните изисквания: да е прясна, по изключение замразена; да се предлага без кости; да се спазват разпоредбите на Раздел ІІІ „Специфични изисквания към риба, рибни продукти и други морски храни към Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата

( обн. ДВ, бр. 73/20.09.2011 г.) .В документацията не е посочено - „замразена или охладена риба филе скумрия над 0.400 грама” , а е изписано „ риба филе скумрия над 0.400 грама” ; „замразена или охладена риба филе хек над 0.400 грама” , а е изписано

 „ риба филе хек над 0.400 грама” ; „замразена или охладена риба филе пангасиус над 0.400 грама” , а е изписано „ риба филе пангасиус над 0.400 грама” ;

По Въпрос № 2 – маслеността на сухото мляко е не повече от 3.5 % от общата маса.

Прясното пастьоризирано мляко да е произведено от сурово мляко, което да отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция 9, глава 1 т.3 на Регламент 853/2004 / ЕС

Киселото мляко трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12: 2010.

Сиренето трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 15: 2010.

Кашкавалът трябва да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14: 2010.

Предлагат се и млечни продукти, произведени по ТД, които отговарят на изискванията за сурово мляко на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т.1.ІІІ(3) на Регламент 853/2004 / ЕС и на качествени показатели за готов продукт, съгласно действащите БДС.

Млякото и млечните продукти да бъдат без добавени растителни мазнини, оцветители и консерванти.

Подслаждането на киселите млека с натурални подсладители и съдържание на 15 % монозахариди и консерванти.

Айрянът да бъде от българско кисело мляко и вода без добавяне н асол.

По Въпрос № 3 – по т. 1,2,3 и 4 се спазват разпоредбите на раздел  І „Специфични изисквания към месото и месните продукти” към Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата ( обн. ДВ, бр. 73-20.09.2011 г.) в документация не е посочено: „ телешко с кост замразено или охладено”, а е посочено „ телешко с кост”; „ телешко без кост замразено или охладено”, а е посочено „ телешко без кост”; „ свинско с кост замразено или охладено”, а е посочено „ свинско  с кост”; „ свинско без кост замразено или охладено”, а е посочено „ свинско без кост”;

Месните разфасовки и месните продукти, които се предлагат в заведенията, трябва да са произведени по утвърдени стандарти и/или да са произведени по технологична документация (ТД), в случай че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания и рецептурите за производство на продукти по утвърдените стандарти. Месото от птици да бъде добито от здрави птици и одобрени предприятия, съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент 853/2004/ЕС. От НВМС е утвърден стандарт „Стара планина”. Птичите меса и субпродукти да бъдат само охладени / бързо замразени/.

Да съдържат висококачествен месен белтък с ниско съдържание на съединителна тъкан с намалено съдържание на мазнини.

Месото да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости, а за птичето месо без кожа.

Под „колбас”  да се разбира „малотраен колбас” в който съдържанието на мазнини е не повече от 16 % от общата маса и намалено съдържание на сол не повече от 1.5 % от общата маса

            Под „салам „ да се разбира „траен колбас” със съдържание на мазнини не повече от 26 % от общата маса и намалено съдържание на сол не повече от 2.2 % от общата маса

Под „наденица” по заявка.Да е с намалено съдържание на мазнини и сол.Не се допуска предлагане на промишлено произведени местни полуфабрикати – наденица за детска кухня.

По Въпрос № 4 – мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини ( не повече от 12.5 % от общата маса) и ниско съдържание на сол ( не повече от 1.5 % от общата маса. Предпочита се мляно телешко месо, а в смес от телешко и свинско месо, телешкото месо да е най- малко 60 %

Не се допуска предлагане на промишлено произведени месни полуфабрикати

( кебапчета, кюфтета, кърначета, наденици и др.) за детска млечна кухня.

По позиция 6 не е посочено „кайма,кебапче и кюфте замразена/ замразено или охладена/ охладено” , а е посочено „кайма”, „ кебапче” и „кюфте”.

Има утвърден стандарт за кайма, кебапчета и кюфтета „ Стара планина”.

По Въпрос № 5 – прилагат се разпоредбите на Раздел VІІІ към към Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата ( обн. ДВ, бр. 73-20.09.11 г.)

Консервираните продукти от плодове и зеленчуци, които се използват  не трябва да съдържат консерванти, оцветители и подсладители. Не се приемат консервирани продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж.

Доматеното пюре е с не по- малко 22 % сухо вещество ( като минимално 80 % от сухото вещество се формира от домати).

За лютеница „фино смляна” – общото съдържание на пиперков и доматен компонент на база 20 градуса  Brix, трябва да бъде не по- малко от 60 % спрямо масата на готовия продукт.

За лютеница „едро смляна” – общото съдържание на зеленчуковия компонент на база 20 градуса  Brix, трябва да бъде не по- малко от 50 % спрямо масата на готовия продукт.

Утвърден е браншови стандарт от Министерство на земеделието и храните за лютеницата.

Препоръчително е предлагането на конфитюри и мармалади с над 60 % плодово съдържание.

Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание на добавена захар над 50 %.

Плодовите конфитюри, желета, мармалади трябва да отговарят  на Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе- мармалади и подсладено пюре от кестени, приета с ПМС № 45 от 21 февруари 2003 г. ( обн.ДВ, бр. 19 от 2003 г.).

Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на сол, мазнини, а стерилизираните плодове с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители и синтетични оцветители.

В продукти, производни на плодовете и зеленчуците в замразен и изсушен вид, се използват разрешени добавки в количества, допустими в Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните ( обн.ДВ, бр. 44 от 2002 г.).

Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за изискванията към напитките от плодове, приета с ПМС № 219 от 24 септември 2002 г.

( обн.ДВ, бр. 94 от 2002 г.).

Предлагат се само 100 % плодови и/ или зеленчукови сокове, плодово – зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта.

По Въпрос № 6 – Месото от птици трябва да е добито от здрави птици и лагоморфни в одобрени предприятия, съгласно изискванията на приложение ІІІ, на Регламент № 853/2004/ЕС. Месото от птици и птичи разфасовки, които се предлагат, трябва да отговарят на изискванията на Регламент ( ЕО) 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент ( ЕО) № 1234/2007 г. на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици.

В детска кухня се използва само краве масло, слънчогледово масло и зехтин. Маргарин, кренвирш и пастет се доставя за ДСП и ДЦСХ по заявка.

По Въпрос № 6, т.7 и Въпрос № 7

При транспортиране на храните се спазват изискванията при транспортиране на храни, съгласно раздел четвърти към Наредба № 5 / 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и горите, в сила от 01.09.2006 г.( обн. ДВ, бр.55 от 2006 г) и изискванията на приложение ІІ, глава ІV на регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.04.2004 г.)

По Въпрос № 8 - Доставната цена след сключване на договор за доставка на

хранителни продукти се определя като се спазва полученото процентно съотношение между предложената цена от кандидата за съответния продукт и осреднената цена

на продукта за Старозагорска област по бюлетина на „Системата за агропазарна информация” ( САПИ) ООД, гр. София. Доставната цена всеки месец се формира в съответствие с процентното съотношение в Приложение № 1 към договора, на база на бюлетина на „САПИ” ООД от предходния месец.

 

 

 

Тръжна документация

 
  Изтегли Документ

Приложени документи

гр. Казанлък, 6100 бул. Розова Долина №6
тел.: 0431/98259
факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg
Дарителска сметка
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30
тел. за сигнали: 0431/98357
Работно време
Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30 телефони
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство „Технически услуги“: 0431/98 252
Работно време
Кметства: 8.00ч. - 17.00ч.