Местни избори 2023

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “ИСКРА“ гр.Казанлък

адрес: 
е-мейл: 
телефон: 
факс: 
website: 

ул. "Искра" 1, 6100 Казанлък
iskra_lib@abv.bg
+359 (0)431 63703
+359 (0)431 63703
http://www.libkazanlak.com

 

Работното време от 01.07 – 31.08
понеделник – петък: 09:00 – 13:00 ч.; 14:00-18:00 ч.
от 13:00-14:00 час за дезинфекция

 

Общинска библиотека “Искра” – гр.Казанлък е учредена на 27.12.1860 година.

По своята същност тя е обществена библиотека  и образователен, информационен и културен институт с национално и местно значение, които събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация, включително за книжовното и литературното културно наследство. Библиотеката осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване. По този начин тя съдейства за изграждането на гражданското и информационното общество.

научи повече...

С решение на Общинския съвет – Казанлък, библиотеката е обявена за културен общински институт, със самостоятелен щат и бюджет, което е акт на признание за нейната дългогодишна дейност.
Библиотечният  фонд на Общинска библиотека “Искра“ е над 300 000 тома библиотечни документи – литература от всички отрасли на знанието, комплектувана съобразно интересите на нейните читатели и историята на институцията. Особено място заемат ценните и уникални фондове – ръкописи, старопечатна книжнина и редки издания на почти всички европейски езици. Някои от тях са притежание единствено на библиотека “Искра” – “Деяния на апостолите или Апостол” (ръкопис-палимпсест, т. е. върху пергамент, датиращ от 13 век), “Цветен триод” (17 век), “Часослов” (17 век), “Дамаскин” (19 век), “Коран” (19 век), “Номоканон” (17 век) и др.
Над 400 са заглавията на книгите и периодичните издания, включени в сбирката на старопечатната  българска книжнина, излизала през  периода 1806-1878 година. Голям дял сред тези книги се пада на учебниците и учебните пособия като “Рибен буквар” на Петър Берович, “Аритметика или наука числителна” от Христаки Павлович, “Българска граматика” на Неофит Рилски, “Славяноболгарское детоводство” на Неофит Бозвели и др. Художествената литература е представена от произведения като “Райна княгиня българска”от Йоаким Груев, “Беатриче Ченчи” от Димитър Блъсков, “Две приказки за слантните жени” от Станка Никулица, първите издания на “Горски пътник” на Георги Сава Раковски, “Нова песнопойка” на Петко Р. Славейков, “Криворазбраната цивилизация” на Добри Войников,  “Иванко” и “Нещастна фамилия” на Васил Друмев, стиховете на Христо Ботев и др. Интерес представляват и периодичните издания от този доосвобожденски период.
Изключително богати са и колекциите ни от книги и периодични издания, излезли след Освобождението до средата на 20 век. Сред тях трябва да откроим книгите за Казанлъшкия край, които представят пълната история, култура, география и стопанско развитие на региона.
И днес фондовете на библиотеката продължават да се обогатяват ежегодно с нови издания, стремящи се да отговарят на съвременните търсения и  да задоволяват нарастващите читателски интереси.
Общинска библиотека “Искра” и нейните четири филиала ежедневно се посещават от над 300 читатели с разностранни интереси. Те получават търсената информация и са обслужвани в различните отдели на библиотеката – Заемна за възрастни, Обща читалня, Изкуство, Детско-юношески отдел, Краезнание и Справочно-библиографски отдел.
Ново предизвикателство  от 1996 година се оказа автоматизирането на основните библиотечни дейности – въвеждане на новонабавената литература и изграждането на електронен каталог на книгите и некнижните носители, периодичните и редки и ценни издания,  изграждане на електронен регистър и електронно  обслужване на читателите в Заемна за възрастни и Детско-юношеския отдел, създаването на база данни Краезнание и база данни на статии от периодичния печат.  От 2008 година започна нов етап в развитието на библиотеката с признаването и за една от библиотеките, работещи по Програма "Глобални библиотеки". През 2011 година с компютърна техника по програмата, дарена от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", беше разкрит съвременен Обществен информационен център за гражданите-потребители на библиотеката, който функционира все по-успешно. Културният институт се утвърждава и  като Обучителен център в сферата на професионалната библиотечна квалификация и иновативни електронни  услуги . Особено ценени от гражданите са курсовете, провеждани от библиотекари, за компютърна грамотност. През 2013 година започна дигиталзацията на ценни библиотечни документи от областта на краезнанието, достъпи на сайта на библиотеката в пълнотекстов вариант. От началото на 2015 година  библиотеката предоставя непрекъснат достъп чрез интернет до своите електронни бази данни, което позволява на гражданите в  24-часов режим да ползват ресурсите и в удобно за тях време.

Над 250 са културните и масови събития, които се провеждат всяка година, което е свидетелство, че библиотеката вече е съвременен информационен, културен и образователен институт, ценен и необходим на общността.

Изключително богата е  и съвременната проектна дейност, насочена към различни сфери на образованието и възпитанието на подрастващото поколение, към възможността гражданите да получават актуална и своевременна информация, необходима им за по-качествен живот и пряка дейност, към разширяване кръга на е-услугите, иновативните технологии и досега със съвременната, национално значима култура.

Библиотеката е търсен партньор за съвместна дейност от представители на Общината, неправителствения сектор, граждански и образователни институции.

През 2015 година. Общинска библиотека “Искра”  чества своя 155-годишен юбилей със самочувствието на един от най-старите културни институти в нашия град и любимо място за казанлъчани.


Anna Kozhuharova,
Director of Municipal Library Kazanlak

Municipal Library Kazanlak,
Iskra Str.#1,
Kazanlak 6100,
Bulgaria

Library land-line#: +359 431 637 03
Personal cell-phone#: + 359 884 100 867
E-mail: anna.vasileva@abv.bg

 

публ. на 01.01.2004 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220