ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “ИСКРА“ гр.Казанлък

адрес: 
е-мейл: 
телефон: 
факс: 
website: 

ул. "Искра" 1, 6100 Казанлък
iskra_lib@abv.bg
+359 (0)431 63703
+359 (0)431 63703
http://www.libkazanlak.com

 

Работно време:понеделник –петък – 9:00ч. - 18:00 ч.

събота – 9:00 ч. -13:00 ч.

Директор - Теодора Георгиева – 0884100864

Библиотека “Искра” – гр.Казанлък е учредена на 27.12.1860 година, като част от Ученолюбива дружинка "Искра". Обявена е за общинска библиотека с Решение №167 на Общински съвет - Казанлък през 2000 г.                                  Библиотеката се помещава в сграда, образец на европейския архитектурен модернизъм. Архитектите, които са я проектирали  са: Петко Цветков, Елена Варакаджиева и Генчо Скордев.Освещаването и се случва през 1937 г.                  По своята същност тя е обществена библиотека и образователен, информационен и културен институт с национално и местно значение, които събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация, включително за книжовното и литературното културно наследство. Библиотеката осигурява правото на гражданите на равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационното обслужване. Библиотечният фонд на Общинска библиотека “Искра“ е над 300 000 тома библиотечни документи – литература от всички отрасли на знанието, комплектувана съобразно интересите на нейните читатели и историята на институцията. Особено място заемат ценните и уникални фондове – ръкописи, старопечатна книжнина и редки издания на почти всички европейски езици. Някои от тях са притежание единствено на библиотека “Искра” – “Деяния на апостолите или Апостол” (ръкопис-палимпсест, т. е. върху пергамент, датиращ от 13 век), “Цветен триод” (17 век), “Часослов” (17 век), “Дамаскин” (19 век), “Коран” (19 век), “Номоканон” (17 век) и др.Над 400 са заглавията на книгите и периодичните издания, включени в сбирката на старопечатната  българска книжнина, излизала през  периода 1806-1878 година. Голям дял сред тези книги се пада на учебниците и учебните пособия като “Рибен буквар” на Петър Берович, “Аритметика или наука числителна” от Христаки Павлович, “Българска граматика” на Неофит Рилски, “Славяноболгарское детоводство” на Неофит Бозвели и др.

Изключително богати са и колекциите ни от книги и периодични издания, излезли след Освобождението до средата на 20 век. Сред тях трябва да откроим книгите за Казанлъшкия край, които представят пълната история, култура, география и стопанско развитие на региона.
И днес фондовете на библиотеката продължават да се обогатяват ежегодно с нови издания, стремящи се да отговарят на съвременните търсения и да задоволяват нарастващите читателски интереси.Общинска библиотека “Искра” . Потребителите получават търсената информация и са обслужвани в различните отдели на библиотеката – Заемна за възрастни, Обща читалня, Изкуство, Детско-юношески отдел, Краезнание и Справочно-библиографски отдел.
Ново предизвикателство от 1996 година се оказа автоматизирането на основните библиотечни дейности – въвеждане на новонабавената литература и изграждането на електронен каталог на книгите и некнижните носители, периодичните и редки и ценни издания,  изграждане на електронен регистър и електронно обслужване на читателите в Заемна за възрастни и Детско-юношеския отдел, създаването на база данни Краезнание и база данни на статии от периодичния печат. 

От 2008 година започна нов етап в развитието на библиотеката с признаването и за една от библиотеките, работещи по Програма "Глобални библиотеки". През 2011 година с компютърна техника по програмата, дарена от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс", беше разкрит съвременен Обществен информационен център за гражданите-потребители на библиотеката, който функционира все по-успешно. Културният институт се утвърждава и  като Обучителен център в сферата на професионалната библиотечна квалификация и иновативни електронни услуги . През 2013 година започна дигиталзацията на ценни библиотечни документи от областта на краезнанието, достъпи на сайта на библиотеката в пълнотекстов вариант. От началото на 2015 година библиотеката предоставя непрекъснат достъп чрез интернет до своите електронни бази данни, което позволява на гражданите в  24-часов режим да ползват ресурсите и в удобно за тях време.Различни са  културните събития, които се провеждат всяка година, което е свидетелство, че библиотеката вече е съвременен информационен, културен и образователен институт, ценен и необходим на общността.Изключително богата е и съвременната проектна дейност, насочена към различни сфери на образованието и възпитанието на подрастващото поколение, към възможността гражданите да получават актуална и своевременна информация, необходима им за по-качествен живот и пряка дейност, към разширяване кръга на е-услугите, иновативните технологии и досега със съвременната, национално значима култура.

През 2023 г. специалисти от СУ "Св. Климент Охридски" заснеха ръкописите от колекция "Славяноезични и чуждоезични ръкописи" за присъединяването им към "Зографската електронна научно - изследователска библиотека".

Библиотеката е търсен партньор за съвместна дейност от представители на Общината, неправителствения сектор, граждански и образователни институции.