Местни избори 2023

 

 

Длъжност Име и фамилия Декларация по чл.12 т.1 Декларация по чл.12 т.2
Замeстник-кмет по икономика, инвестиции и собственост /с население от 50 001 до 100 000 души/ Михаил Михайлов изтегли изтегли
Заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт /с население от 50 001 до 100 000 души/ Даниела Коева изтегли изтегли
Заместник-кмет по проекти с външно финансиране  и хуманитарни политики /с население от 50 001 до 100 000 души/ Лилия Цонкова изтегли изтегли
Секретар на Община Казанлък Иванка Иванова изтегли изтегли
Началник канцелария Сребра Касева изтегли изтегли
Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “ Цветелина Петкова изтегли изтегли
Старши експерт „Сътрудник на кмета“ Борислава Цонева изтегли изтегли
Главен архитект Георги  Стоев изтегли изтегли
Младши  експерт „ Сигурност и управелние при кризи и ОМП “ Слави Иванов изтегли изтегли
Ръководител на звено за вътрешен одит Марин Тенев изтегли изтегли
Главен вътрешен одитор Евгений Христов изтегли изтегли
Главен вътрешен одитор      
Началник на отдел"Култура и туризъм" Ваня Пашова изтегли изтегли
Главен експерт „Програми и проекти в сферата на културата и туризма, международно сътреднчество"“   изтегли изтегли
Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"“   Иванина Йолевска изтегли изтегли
Главен  експерт „Организация и управление на изложбена зала, културни институти"“  Деница Димитрова изтегли изтегли
Старши експерт „Маркетинг и медижмънт в туризма"“ Сийка Атанасова-Тсоли изтегли изтегли
Старши експерт „Културни събития и културен календар" Нина Хинова изтегли изтегли
Началник на  отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" Здравко Балевски изтегли изтегли
Юрисконсулт  Мила Джамбазова изтегли изтегли
Старши юрисконсулт  Миглена Толева - Илиева   изтегли изтегли
Старши юрисконсулт  Кольо Байков изтегли изтегли
Юрисконсулт  Любомира Йотова изтегли изтегли
Главен експерт "Човешки ресурси"      
Директор на дирекция "Финанси и бюджет" Славена Бояджиева изтегли изтегли
Главен счетоводител Нели Атанасова   изтегли изтегли
Финансов контрольор Милена Тенева изтегли изтегли
Старши счетоводител Стела Гърдева изтегли изтегли
Старши счетоводител Пламена Илиева изтегли изтегли
Главен експерт"Бюджет" Мария Гечева изтегли изтегли
Главен специалист в счетоводство и архив Мария Бузова изтегли изтегли
Главен специалист в счетоводство Христина  Жекова изтегли изтегли
Главен специалист в счетоводство   Людмила Ламбова- Димитрова  изтегли изтегли
Главен специалист в счетоводство Надежда Кънева изтегли изтегли
Главен специалист в счетоводство Десислава Георгиева изтегли изтегли
Старши счетоводител Бояна  Василева изтегли изтегли
Главен специалист в счетоводство и архив Иванка Дякова изтегли изтегли
Началник на отдел"ГРАО" Мария Илиева изтегли изтегли
Старши експерт " ЕСГРАОН“ Тонка Шопова изтегли изтегли
Младши експерт „Гражданско състояние“ Надежда Донева изтегли изтегли
Младши експерт „Гражданско състояние“ Пенка Георгиева изтегли изтегли
Младши експерт „Тъжни обреди“ Мария Щерева изтегли изтегли
Младши експерт „ЕСГРАОН“ Мария Бангеева изтегли изтегли
Главен специалист „ЕСГРАОН“ Петя Василева изтегли изтегли
Младши експерт „Радостни обреди“ Пламена Терзиева изтегли изтегли
Началник на отдел " Административно обслужване" Маргарита Рангелова изтегли изтегли
Главен специалист- деловодител Данаила Ангелова изтегли изтегли
Главен специалист- деловодител Катя Петкова изтегли изтегли
Главен специалист- деловодител Таня Караиванова изтегли изтегли
Главен експерт "Регионално развитие" Станислава Димитрова изтегли изтегли
Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“ Пенка Узунова изтегли изтегли
Главен експерт „Програмно осигуряване“      
Главен специалист в счетоводство/приходна каса/ Мария Димитрова изтегли изтегли
Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Даниела  Колева изтегли изтегли
Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Десислава Маркова изтегли изтегли
Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Мая Тодорова изтегли изтегли
Директор на дирекция "Устройство на територията и транспорт"   изтегли изтегли
Началник на отдел " Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Живка Узунчева изтегли изтегли
Главен експерт "Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Стефанка Духнева изтегли изтегли
Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ Венелия Георгиева изтегли изтегли
Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"  Алиш Бунцев изтегли изтегли
Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ Добринка Караколева изтегли изтегли
Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ Деян Говедаров изтегли изтегли
Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ Иванка  Марова изтегли изтегли
Началник на отдел " Екология и транспорт" Радостина Йосифова изтегли изтегли
Старши експерт „Екология“ Елена Пеева изтегли изтегли
Старши експерт „Екология“ Милена Петкова изтегли изтегли
Старши  експерт „Екология“ Петя Николва изтегли изтегли
Главен експерт „Транспорт“ Ангел Гаргов изтегли изтегли
Старши специалист „Транспорт“ Красимира Николова изтегли изтегли
Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството" Пенка Дързева

по ЗПКОНПИ

по ЗПКОНПИ

Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Иво Калинков изтегли изтегли
Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Мехмед  Мехмед изтегли изтегли
Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Петя Лейкова изтегли изтегли
Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Тинка Лукова изтегли изтегли
Главен експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Ивелина Мутафчиева изтегли изтегли
Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Христина Дойчинова изтегли изтегли
Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Цветан Иванов изтегли изтегли
Юрисконсулт  Пламена Славенска изтегли изтегли
Началник отдел "Икономика по управление на собствеността" Сергей Тончев изтегли изтегли
Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Татяна Тодорова изтегли изтегли
Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Руслана Димова изтегли изтегли
Главен експерт"Бюджет и анализи" Лилия Алексиева изтегли изтегли
Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Олга Шикова изтегли изтегли
Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Айнур Енгер изтегли изтегли
Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Галина  Дичева изтегли изтегли
Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Детелина Йоргова

по ЗПКОНПИ

по ЗПКОНПИ
Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ Снежана Станчева изтегли изтегли
Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ Таня Бъчварова изтегли изтегли
Директор на дирекция "Местни приходи" Евгения Димитрова изтегли изтегли
 инспектор МП Десислава Стоянова изтегли изтегли
Старши инспектор МП Нина Борисова изтегли изтегли
Старши инспектор МП  Диляна Ангелова   изтегли изтегли
Инспектор МП

Мария Минкова

изтегли изтегли
Старши Инспектор МП      
Инспектор  МП Радостина Ачкова изтегли изтегли
Старши Инспектор МП Мария Илучева изтегли изтегли
Старши счетоводител МП Руска Илиева изтегли изтегли
Инспектор  МП Мария Алексиева изтегли изтегли
Технически сътрудник-касиер МП Делка Дончева изтегли изтегли
Технически сътрудник-касиер МП Милка Цалкова изтегли изтегли
Технически сътрудник-касиер МП Дияна  Момчева изтегли изтегли
Началник отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране" Кънчо Христов изтегли изтегли
Старши експерт "Инвестиционни проекти" Мариан Ангелов изтегли изтегли
Старши експерт "Инвестиционни проекти" Радка Овчарова изтегли изтегли
Старши експерт "Мониторинг и контрол" Биляна Николова изтегли изтегли
Старши експерт "Мониторинг и контрол" Сергей Влаев изтегли изтегли
Началник отдел "Стратегическо планиране  и проекти" Хабибе Богутлиева изтегли изтегли
Младши експерт "Проекти, архив и НПО" Виктория Войводова-Неделчева изтегли изтегли
Старши експерт „Програми и проекти“ Мариела Атанасова изтегли изтегли
Старши експерт „Програми и проекти“ Ивелина Георгиева изтегли изтегли
Старши експерт „Местно икономическо развитие“ Иоана Йорданова изтегли изтегли
Старши експерт "Регионално развитие" Латинка Захариева изтегли изтегли
Старши експерт "Младежки дейности"  Десислава Минкова изтегли изтегли
Началник на отдел " Хуманитарни политики" Мария Колева изтегли изтегли
Старши експерт „Образование“ Румяна Сандалова изтегли изтегли
Главен експерт „Социални дейности“ Евелина Костова изтегли изтегли
Старши експерт "Закрила на детето" Габриела Попова изтегли изтегли
Старши експерт „Спортни дейности и бази“ Донка Павлова изтегли изтегли
Старши експерт „Секретар на МКБППМН“      
Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Деспина Райкова изтегли изтегли
Контрол, сметосъбиране и чистотa Юлиян Пенчев изтегли изтегли
Инспектор местни приходи Гергана Димитрова изтегли изтегли
Старши Инспектор местни приходи Таня Тодорова изтегли изтегли
Технически сътрудник Кадастър и Архив Ваня Колева изтегли изтегли
Старши специалист "Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост" Светла Кирова изтегли изтегли
Младши експерт УППК Анета Елхадад изтегли изтегли

 

публ. на 20.03.2015 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220