Длъжност Име и фамилия Декларация по чл.12 т.1 Декларация по чл.12 т.2
1 Замeстник-кмет по икономика, инвестиции и собственост /с население от 50 001 до 100 000 души/ Михаил Михайлов изтегли изтегли
2 Заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт /с население от 50 001 до 100 000 души/ Даниела Коева изтегли изтегли
3 Заместник-кмет по проекти с външно финансиране  и хуманитарни политики /с население от 50 001 до 100 000 души/ Цветолина Симеонова изтегли изтегли
4 Секретар на Община Казанлък Иванка Иванова изтегли изтегли
5 Началник канцелария Сребра Касева изтегли изтегли
6 Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “ Цветелина Петкова изтегли изтегли
7 Старши експерт „Сътрудник на кмета“ Борислава Цонева изтегли изтегли
8 Главен архитект Георги  Стоев изтегли изтегли
9 Младши  експерт „ Сигурност и управелние при кризи и ОМП “ Слави Иванов изтегли изтегли
10 Ръководител на звено за вътрешен одит Марин Тенев изтегли изтегли
11 Главен вътрешен одитор Евгений Христов изтегли изтегли
12 Главен вътрешен одитор      
13 Началник на отдел"Култура и туризъм" Ваня Пашова изтегли изтегли
14 Главен експерт „Програми и проекти в сферата на културата и туризма, международно сътреднчество"“   изтегли изтегли
15 Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"“   Иванина Йолевска изтегли изтегли
16 Главен  експерт „Организация и управление на изложбена зала, културни институти"“  Деница Димитрова изтегли изтегли
17 Старши експерт „Маркетинг и медижмънт в туризма"“ Сийка Атанасова-Тсоли изтегли изтегли
18 Старши експерт „Културни събития и културен календар" Нина Хинова изтегли изтегли
19 Началник на  отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" Здравко Балевски изтегли изтегли
20 Юрисконсулт  Моника Ирманова изтегли изтегли
21 Старши юрисконсулт  Миглена Толева - Илиева   изтегли изтегли
22 Старши юрисконсулт  Кольо Байков изтегли изтегли
23 Юрисконсулт  Любомира Йотова изтегли изтегли
24 Юрисконсулт  Детелина Кавръкова изтегли изтегли
25 Главен експерт "Човешки ресурси"     изтегли
26 Директор на дирекция "Финанси и бюджет" Славена Бояджиева изтегли изтегли
27 Главен счетоводител Нели Атанасова   изтегли изтегли
28 Финансов контрольор Милена Тенева изтегли изтегли
29 Старши счетоводител Стела Гърдева изтегли изтегли
30 Старши счетоводител Пламена Илиева изтегли изтегли
31 Главен експерт"Бюджет" Мария Гечева изтегли изтегли
32 Старши счетоводител   изтегли изтегли
33 Главен специалист в счетоводство Христина  Жекова изтегли изтегли
34 Главен специалист в счетоводство   Людмила Ламбова- Димитрова  изтегли изтегли
35 Главен специалист в счетоводство Надежда Кънева изтегли изтегли
36 Главен специалист в счетоводство Десислава Георгиева изтегли изтегли
37 Старши счетоводител Бояна  Василева изтегли изтегли
38 Главен специалист в счетоводство и архив Иванка Дякова изтегли изтегли
39 Началник на отдел"ГРАО" Мария Илиева изтегли изтегли
40 Старши експерт " ЕСГРАОН“ Тонка Шопова изтегли изтегли
41 Младши експерт „Гражданско състояние“ Надежда Донева изтегли изтегли
42 Младши експерт „Гражданско състояние“ Пенка Георгиева изтегли изтегли
43 Младши експерт „Тъжни обреди“ Мария Щерева изтегли изтегли
44 Младши експерт „ЕСГРАОН“ Мария Бангеева изтегли изтегли
45 Главен специалист „ЕСГРАОН“ Петя Василева изтегли изтегли
46 Младши експерт „Радостни обреди“ Пламена Терзиева изтегли изтегли
47 Началник на отдел " Административно обслужване" Маргарита Рангелова изтегли изтегли
48 Главен специалист- деловодител Хатче Карамехмед изтегли изтегли
49 Главен специалист- деловодител Данаила Ангелова изтегли изтегли
50 Главен специалист- деловодител Катя Петкова изтегли изтегли
51 Главен специалист- деловодител Таня Караиванова изтегли изтегли
52 Старши експерт "Туристически дънак и контрол на категоризацията" Десислава Голакова изтегли изтегли
53 Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“ Пенка Узунова изтегли изтегли
54 Главен експерт „Програмно осигуряване“   изтегли изтегли
55 Главен специалист в счетоводство/приходна каса/ Мария Димитрова изтегли изтегли
56 Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Даниела  Колева изтегли изтегли
57 Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Десислава Маркова изтегли изтегли
58 Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Мая Тодорова изтегли изтегли
59 Директор на дирекция "Устройство на територията и транспорт"   изтегли изтегли
60 Началник на отдел " Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Живка Узунчева изтегли изтегли
61 Главен експерт "Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Стефанка Духнева изтегли изтегли
62 Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ Венелия Георгиева изтегли изтегли
63 Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"  Алиш Бунцев изтегли изтегли
64 Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ Добринка Караколева изтегли изтегли
65 Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ Деян Говедаров изтегли изтегли
66 Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ Иванка  Марова изтегли изтегли
67 Началник на отдел " Екология и транспорт"   изтегли изтегли
68 Старши експерт „Екология“ Елена Пеева изтегли изтегли
69 Старши експерт „Екология“ Милена Петкова изтегли изтегли
70 Старши  експерт „Екология“ Петя Николва изтегли изтегли
71 Главен експерт „Транспорт“ Ангел Гаргов изтегли изтегли
72 Главен експерт „Транспорт“ Радостина Йосифова изтегли изтегли
73 Старши специалист „Транспорт“ Красимира Николова изтегли изтегли
74 Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството" Миглена Митева изтегли изтегли
75 Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Иво Калинков изтегли изтегли
76 Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Мехмед  Мехмед изтегли изтегли
77 Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Петя Лейкова изтегли изтегли
78 Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Тинка Лукова изтегли изтегли
79 Главен експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Ивелина Мутафчиева изтегли изтегли
80 Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Христина Дойчинова изтегли изтегли
81 Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Цветан Иванов изтегли изтегли
82 Юрисконсулт  Пламена Славенска изтегли изтегли
83 Началник отдел "Икономика по управление на собствеността" Сергей Тончев изтегли изтегли
84 Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Татяна Тодорова изтегли изтегли
85 Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Руслана Димова изтегли изтегли
86 Главен експерт"Бюджет и анализи" Лилия Алексиева изтегли изтегли
87 Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Олга Шикова изтегли изтегли
88 Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Айнур Енгер изтегли изтегли
89 Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Галина  Дичева изтегли изтегли
90 Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“   изтегли изтегли
91 Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ Снежана Станчева изтегли изтегли
92 Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ Таня Бъчварова изтегли изтегли
93 Директор на дирекция "Местни приходи" Евгения Димитрова изтегли изтегли
94  инспектор МП Десислава Стоянова изтегли изтегли
95 Старши инспектор МП Нина Борисова изтегли изтегли
96 Старши инспектор МП  Диляна Ангелова   изтегли изтегли
97  инспектор МП Гергана Халачева изтегли изтегли
98 Инспектор МП

Мария Минкова

изтегли изтегли
99 Старши Инспектор МП Делка Стефанова изтегли изтегли
100 Инспектор  МП Радостина Ачкова изтегли изтегли
101 Старши Инспектор МП Мария Илучева изтегли изтегли
102 Старши счетоводител МП Руска Илиева изтегли изтегли
103 Инспектор  МП Мария Алексиева изтегли изтегли
104 Технически сътрудник-касиер МП Делка Дончева изтегли изтегли
105 Технически сътрудник-касиер МП Милка Цалкова изтегли изтегли
106 Технически сътрудник-касиер МП Дияна  Момчева изтегли изтегли
107 Началник отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране" Кънчо Христов изтегли изтегли
108 Старши експерт "Инвестиционни проекти" по заместване на Радка Овчарова   изтегли изтегли
109 Старши експерт "Инвестиционни проекти" Мариан Ангелов изтегли изтегли
110 Старши експерт "Инвестиционни проекти"   изтегли изтегли
111 Старши експерт "Мониторинг и контрол" Биляна Николова изтегли изтегли
112 Старши експерт "Мониторинг и контрол" Сергей Влаев изтегли изтегли
113 Началник отдел "Стратегическо планиране  и проекти" Хабибе Богутлиева изтегли изтегли
114 Главен експерт "Регионално развитие"   изтегли изтегли
115 Младши експерт "Проекти, архив и НПО" Виктория Войводова-Неделчева изтегли изтегли
116 Старши експерт „Програми и проекти“ Ивелина Георгиева изтегли изтегли
117 Старши експерт „Местно икономическо развитие“ Иоана Йорданова изтегли изтегли
118 Старши експерт „Програми и проекти“ Латинка Захариева изтегли изтегли
119 Старши експерт "Младежки дейности"  Десислава Минкова изтегли изтегли
120 Началник на отдел " Хуманитарни политики" Мария Колева изтегли изтегли
121 Старши експерт „Образование“ Румяна Сандалова изтегли изтегли
122 Главен експерт „Социални дейности“   изтегли изтегли
123 Старши експерт "Закрила на детето" Габриела Попова изтегли изтегли
124 Старши експерт „Спортни дейности и бази“ Донка Павлова изтегли изтегли
125 Старши експерт „Секретар на МКБППМН“ Марияна Антонова изтегли изтегли
126 Заместник-кмет по проекти с външно финансиране  и хуманитарни политики /с население от 50 001 до 100 000 души/ Лилия Цонкова изтегли изтегли
127 Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Деспина Райкова изтегли изтегли
128 Експерт ОП Мила Джамбазова изтегли изтегли
129 Инспектор местни приходи Данаил Димов изтегли изтегли
130 Контрол, сметосъбиране и чистотa Юлиян Пенчев изтегли изтегли
131 Инспектор местни приходи Гергана Димитрова изтегли изтегли
132 Старши Инспектор местни приходи Таня Тодорова изтегли изтегли
133 Технически-сътрудник-касиер, счетоводител Ангелина Симова изтегли изтегли

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378