Демографски характеристики

Населението на община Казанлък, по данни на ГРАО, към края на 2015 г., е 75 857 д, a към края на 2013 година е 76 988 д.  За периода 2013 - 2015 г., населението в общината е намаляло с 1 131 души. Най - голям спад има в броя на жителите на гр. Казанлък, където разликата е с 920 души по-малко за разглеждания период:

Табл.2. Население в община Казанлък по настоящ адрес - в брой

населено място

жители към 31.12.2013 г.

жители към 31.12.2014 г.

жители към 31.12.2015 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

76 988

76 466

75 857

гр.КАЗАНЛЪК

50 819

50 446

49 899

гр.ШИПКА

1 367

1 335

1 319

гр.КРЪН

3 368

3 386

3 394

с.БУЗОВГРАД

2 226

2 217

2 189

с.ГОЛЯМО ДРЯНОВО

302

290

280

с. ГОРНО ИЗВОРОВО

224

214

218

с. ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ

1 435

1 415

1 420

с. ДОЛНО ИЗВОРОВО

629

607

607

с.ДУНАВЦИ

645

649

657

с.ЕНИНА

2 416

2 399

2 367

с.КОПРИНКА

2 784

2 760

2 770

с. КЪНЧЕВО

1 109

1 095

1 105

с.ОВОЩНИК

1 637

1 650

1 622

с. РОЗОВО

1 166

1 154

1 159

с. РЪЖЕНА

1 193

1 177

1 192

с. СРЕДНОГОРОВО

206

204

203

с.ХАДЖИДИМИТРОВО

1 646

1648

1 658

с. ЧЕРГАНОВО

979

975

960

с.ШЕЙНОВО

2 038

2 026

2 010

с. ЯСЕНОВО

799

819

828

                                                                                Източник:ГРАО

В разпределението на населението на общинско ниво съществува ясно изразен дисбаланс между град Казанлък и останалите населени места. Най-голям дял от населението (65,7%) живее в гр. Казанлък.

Към 2015 г., с относително по-голям брой, спрямо другите населени места в общината, са гр. Крън-  3 394 д. и с. Копринка - 2770 д. С най-малък брой жители са с. Средногорово - 203 д. и с. Горно Изворово - 218.

ЕСТЕСТВЕН И МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на основните демографски процеси – естествен и механичен прираст. В община Казанлък естественият прираст е отрицателен, както следва:

Табл.3. Естествено движение на населението в община Казанлък – в брой

Общинa Казанлък

Живородени

Умрели

Естествен прираст

всичко

момчета

момичета

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

2013г.

660

351

309

1058

532

526

-398

-181

-217

2014г.

607

314

293

1133

587

546

-526

-273

-253

2015 г.

597

320

277

1133

584

549

-536

-264

-272

 

                                                                                         Източник:НСИ

Раждаемост - В община Казанлък раждаемостта намалява през разглеждания период. През 2013 г. са родени 660 деца, а през 2015 г. 597 деца.

През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца. В сравнение с предходната година броят им е намалял с 1 635 деца. Коефициентът на обща раждаемост през 2015 г. е 9.2‰. За община Казанлък коефициентът на раждаемост през 2015 г. е (8,5‰), а в област Стара Загора е (9.5 ‰). Данните по този показател сочат, че общината има по-ниска раждаемост от средната за страната и областта.

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. През последната години в общината е налице тенденция за повишаване на общата смъртност, изразено в абсолютни числа. През 2013 г. са умрели 1 058 д., а през 2015 г. броят им се е увеличил на 1 133 души (виж табл.3).

Нивото на общата смъртност в страната е твърде високо. Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, а коефициентът на обща смъртност (15.3‰). Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165, или с 1.1%. По отношение на смъртността за общината през 2015 г. коефициент е (16,1 ‰). Коефициентът за област Стара Загора значително се доближава до този на община Казанлък (16.4 ‰), но и двата са по-високи от този в страната (15.3 ‰)

Естественият прираст[1] е отрицателен като през 2013 г. е -398 души, а към 2015 г. е - 536 души. Коефициентът на естествен прираст за община Казанлък през 2015 г. е (-6,8‰), в област Стара Загора е (-6.9 ‰) и в страната (-6.2‰). По този показател областта има по-високи стойности, спрямо тези за страната.

Данните за миграция на населението за общината показват, че изселилите се жители са повече от заселилите се, т.е. механичният прираст  е с отрицателен знак през последните години. За периода 2013 – 2015 г., или общо за 3 години, имаме отрицателен механичен прираст -459 д..

Механичният прираст в страната през 2015 г. е -4 247 души, а за област Стара Загора е -49 д. Община Казанлък е с по-голям механичен прираст от този за областта или -218 д.

Табл.4. Механичен прираст Община Казанлък

Община Казанлък

Заселени

Изселени

Механичен прираст

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

2013 г.

870

392

478

1016

458

558

-146

-66

-80

2014 г.

1116

505

611

1211

589

622

-95

-84

-11

2015 г.

1116

472

644

1334

683

651

-218

-211

-7

Източник: НСИ

Механичният прираст при мъжете е по-висок от този на жените в общината. Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава равнището на потенциалната бъдеща раждаемост[2].[1] Разликата между ражданията и умиранията

[2] Източник: НСИ

 

Население по възрастова структура, пол и местоживеене

По отношение на възрастовата структура на населението в община Казанлък, се потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за страната и областта като цяло. Налице е продължаващ процес на застаряване на населението, който се изразява в увеличение на населението над трудоспособна възраст, за сметка на населението в трудоспособна възраст. Делът на хората в трудоспособна възраст към 2015 г. е 58,7%, докато населението над трудоспособна възраст е 26,3% от общото население:

Табл.5. Население под,над и в трудоспособна възраст бр.

Община

Казанлък

Общо

Над трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Под трудоспособна възраст

Година

Брой

Дял

Брой

Дял

Брой

Дял

Брой

Дял

към 31.12.2013г.

71 043

100%

17 936

25,2%

42 638

60,0%

10 469

14,7%

към 31.12.2014г.

70 422

100%

18 228

25,9%

41 662

59,2%

10 532

15,0%

към 31.12.2015г.

69 668

100%

18 354

26,3%

40 876

58,7%

10 438

15,0%

 

Източник:НСИ

За периода 2013-2015 г., населението в трудоспособна възраст е намаляло с -1762 души (или -1,3% от общото население).  Населението над трудоспособна възраст се увеличава с значително по -малки стойности (-418 д.), докато населението под трудоспособна възраст остава почти непроменено.

Разпределение по пол

Най-висок е делът на жените в над трудоспособна възраст –общо 64%. Най-значителна разлика между половете има в тази категория – мъжете са с 28% по-малко от жените. Жените в трудоспособна възраст са по-малко от мъжете като разликата тук е 6%. Най-малка е разликата в дела на мъжете и жените под трудоспособна възраст, където мъжете отново имат по-голям дял(виж. Граф.1.):

 

Граф.1. Разпределение на населението по пол и възрастова категория

Източник:НСИ

 

Местоживеене

В община Казанлък преобладава градското население. Към 2015 г., градското население е 71,5% като само в град Казанлък живеят 66% от населението в общината. За разглеждания период се наблюдава тенденция на намаляване и увеличаване на населението в градовете и селата, което е различно за всяка година. В селата, за последната година, има увеличение в дела на населението, спрямо общия дял за съответната година или 26,5% към 2015 г., спрямо 28,3% за 2014 г:

Табл.6. Население в община Казанлък по местоживеене

 Община Казанлък

общо

в градовете

в селата

Година

Брой

Брой

Дял

Брой

Дял

към 31.12.2013 г.

71 043

50 891

71,6%

20 152

28,4%

към 31.12.2014 г.

70 422

50 471

71,7%

19 951

28,3%

към 31.12.2015 г.

69 668

49 825

71,5%

19 843

28,5%

Източник:НСИ

 

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378