Местни избори 2023

Проект „Бъдеще за децата на Община Казанлък“

Проект № BG-RRP-4.025-0054 “Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на Община Казанлък”

Бюджетна линия № BG16RFOP001-8.006-0016 „Подкрепа за Община Казанлък по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък”

Проект BG05SFPR002-2.001-0116 ,,Грижа в дома в община Казанлък“

Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък

Програма за облагородяване на междублоковите пространства

Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък

Проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“

„Изграждане на социални жилища“ по ОПРР

Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2

Осигуряване на достъпна сграда за Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък

Проект "Светът на Траките" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Актуализация на Инвестиционната програма на Община Казанлък по Оперативна програма - 2019г.

ПРОЕКТ : „Интегриран градски транспорт на град Казанлък - етап 1“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ПРОЕКТ : „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проект "Обновяване на градската среда в град Казанлък" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Проекти очакващи класиране

Актуализация на Инвестиционната програма на Община Казанлък по Оперативна програма - 2018г.

Проект: Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ-Казанлък.

Проекти, в процес на подготовка

Изпълнени проекти

Очакващи финансиране

Проекти, в процес на изпълнение

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР

  Изтегли Документ     ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО

Идеен проект за благоустрояване на градска среда на град Казанлък

Идеен проект  „Благоустрояване на градска среда на град Казанлък“     ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА  ПРОЕКТА : Предмет на  настоящият  идеен проект е „Благоустрояване на градска среда на град Казанлък&ldqu
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220