Проект „Енергийно обновяване на сградата на НЧ "Възродена Искра - 2000", гр. Казанлък“

Проект „Енергийно обновяване на сградата на Общинска администрация Казанлък“

Проект „Енергийно обновяване на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък“

Проект ,,ARCHETHICS (URBACT IV)"

Проект „Бъдеще за децата на Община Казанлък“

Проект № BG-RRP-4.025-0054 “Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на Община Казанлък”

Бюджетна линия № BG16RFOP001-8.006-0016 „Подкрепа за Община Казанлък по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“

Проект BG05SFPR002-2.002-0131 „Укрепване на общинския капацитет в Община Казанлък”

Проект BG05SFPR002-2.001-0116 ,,Грижа в дома в община Казанлък“

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък

Проект „Патронажна грижа + в община Казанлък“

Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък

Програма за облагородяване на междублоковите пространства

Проект "Светът на Траките" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Осигуряване на достъпна сграда за Дневен център за деца с увреждания, град Казанлък

Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2

„Изграждане на социални жилища“ по ОПРР

Проект „Патронажна грижа в община Казанлък“

Актуализация на Инвестиционната програма на Община Казанлък по Оперативна програма - 2019г.

ПРОЕКТ : „Интегриран градски транспорт на град Казанлък - етап 1“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

ПРОЕКТ : „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Проект "Обновяване на градската среда в град Казанлък" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Проекти очакващи класиране

Актуализация на Инвестиционната програма на Община Казанлък по Оперативна програма - 2018г.

Проект: Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ-Казанлък.

Проекти, в процес на подготовка

Изпълнени проекти

Очакващи финансиране

Проекти, в процес на изпълнение

Идеен проект за благоустрояване на градска среда на град Казанлък

Идеен проект  „Благоустрояване на градска среда на град Казанлък“     ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА  ПРОЕКТА : Предмет на  настоящият  идеен проект е „Благоустрояване на градска среда на град Казанлък&ldqu

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР

  Изтегли Документ     ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ” ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220