„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ - Обособена позиция № 1: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „

Събиране на оферти с обява Активни

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ № 17 „Славейче“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна с размери 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2020 г.“

Публично състезание Активни

„ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВТОМОБИЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „КДиПИС“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Публично състезание Активни

„ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА БИВШЕТО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ. ЕТАП I: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ по МЯРКА М02 ‘‘ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА‘‘ по ПРОЕКТ ‘‘КРАСИ

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на специализирана техника за нуждите на Община Казанлък по две обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на декоративна растителност”, в три обособени позиции”

Публично състезание Активни

покана

Други Активни

„Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък“

Други Неактивни

Изработване, отпечатване, пакетиране и доставяне на база на периодични заявки от възложителя на ваучери за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък

Публично състезание Активни

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с.Черганово, местност „Каракос“

Събиране на оферти с обява Активни

„Осъществяване на строителен надзор по проект „Светът на траките“ по 3 обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Активни

„Строително-монтажни работи по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“

Открита процедура Активни

„Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Казанлък“

Други Неактивни

„ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ”

Открита процедура Активни

„Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Неактивни

„Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.040-0115-C01 „Патронажна грижа в община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Оборудване

Събиране на оферти с обява Активни

Строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи за обект Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“

Открита процедура Активни

Изграждане на велоaлея от гр. Крън до гр. Шипка, реализирана в рамките на проект BG16RFOP001-6.002.0002 „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Открита процедура Активни

„Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък по обособени позиции“

Събиране на оферти с обява Неактивни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220