„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи– препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 13 „Мечо Пух“ в УПИ XXIV, кв. 66 по плана на гр. Казанлък/ ПИ с идентификатор

Събиране на оферти с обява Активни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи – препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на проект по ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца“

Събиране на оферти с обява Активни

„Изграждане /ново строителство/, реконструкция /основен ремонт/, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Открита процедура Активни

„Изграждане и реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Публично състезание Активни

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА“ – ЕТАП 1

Покана до определени лица Активни

„Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Казанлък“

Покана до определени лица Активни

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР по рехабилитация на бул. „Розова долина“ – етап 1“

Събиране на оферти с обява Активни

„Проектиране и препавиране на ул.“Княз Мирски“ в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР при прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 „Надежда “ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на ОПРР Развитие на услуги за деинститу

Събиране на оферти с обява Активни

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на проект по ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца“

Събиране на оферти с обява Активни

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 13 „Мечо Пух“ в УПИ XXIV, кв. 66 по плана на гр. Казанлък/ ПИ с идентификатор 35167.506.3626 по КК на гр. Казанлък/“

Събиране на оферти с обява Активни

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

Покана до определени лица Активни

Обновяване на център гр.Шипка – център първи етап, конструкции, видим, шлайфан и ресан бетон

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2018г.

Публично състезание Активни

Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна и иглолистна растителност

Събиране на оферти с обява Активни

„Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр.Крън – I етап, I подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр.Крън – от о.к.300 до Преливник“

Събиране на оферти с обява Активни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: “Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали: 0431/98 357
За сигнали при нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019