„Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Казанлък“

Покана до определени лица Активни

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

Покана до определени лица Активни

Обновяване на център гр.Шипка – център първи етап, конструкции, видим, шлайфан и ресан бетон

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на емулсия битумна, катионна, бързоразпадаща се и фракция трошено-каменна 4-8 мм за общинската машина за ремонтиране на асфалтови настилки през 2018г.

Публично състезание Активни

Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна и иглолистна растителност

Събиране на оферти с обява Активни

„Строителен надзор при изпълнение на СМР на обект „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на гр.Крън – I етап, I подетап: Изграждане на отвеждащ колектор за отпадъчни води от гр.Крън – от о.к.300 до Преливник“

Събиране на оферти с обява Активни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: “Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършване на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в общин

Събиране на оферти с обява Активни

„Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за рехабилитация на бул. „Розова долина“ – етап 1.

Събиране на оферти с обява Активни

„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР за Преустройство на неизползваем корпус от сградата на Детска ясла №6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семе

Събиране на оферти с обява Активни

„Преустройство на неизползваем корпус от сградата на Детска ясла №6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък в Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, като част от дейностите по проект „Развитие на услуги

Събиране на оферти с обява Активни

“Изграждане на достъпна среда в сградата на общинска администрация гр. Казанлък“, По проект „Красива България” (ПКБ) 2018 г., по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“.

Събиране на оферти с обява Активни

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора по обособени позиции

Открита процедура Активни

„ДОСТАВКА НА 7 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЕДИНИЧНИ АВТОБУСИ И ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ КЪМ ТЯХ ”

Открита процедура Активни

„Доставка на оборудване и обзавеждане по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Специализирано оборудв

Събиране на оферти с обява Активни

„Счетоводно абонаментно поддържане на WEB процесор КОНТО 66, програмен продукт ТЕРЕС, ПП Пладитра, внедрени и използвани в Община Казанлък и разпоредителите с бюджет към, Функция „Образование“, Функция „Култура“, Общинска художествена галерия, Общинска би

Събиране на оферти с обява Активни

„Изпълнение на мерки за информация и визуализация на дейностите по проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна растителност за нуждите от озеленяване в централните представителни части на град Казанлък, както и предстоящите реконструкции на междублокови пространства и други категории залени площи.“

Събиране на оферти с обява Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали: 0431/98 357
За сигнали при нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019