„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект №424 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба, с.Дунавци, община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Изпълнение на мерки за информация и визуализация на дейностите по проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на декоративна, храстова и едроразмерна, широколистна растителност за нуждите от озеленяване в централните представителни части на град Казанлък, както и предстоящите реконструкции на междублокови пространства и други категории залени площи.“

Събиране на оферти с обява Активни

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Дневна детска ясла № 8 „Васил Левски“, гр. Казанлък по Проект „Красива България“ (ПКБ) 2017 по мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура

Събиране на оферти с обява Активни

Доставка на горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво Б6 и Газ - пропан-бутан) за зареждане на автомобилите собственост на Община Казанлък.

Договаряне без предварително обявление Активни

„Осъществяване на мерки за публичност и визуализация (комуникация) на дейностите по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и и

Събиране на оферти с обява Активни

Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект Дневна детска ясла №8 „Васил Левски“, гр.Казанлък“

Покана до определени лица Активни

Осъществяване на мерки за публичност и визуализация (комуникация) на дейностите по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в Община Казанлък“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Приоритетна Ос 1 „Устойчиво и ин

Събиране на оферти с обява Активни

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР – газификация на обект Дневна детска ясла № 8 “Васил Левски“, гр.Казанлък

Събиране на оферти с обява Активни

“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи и оценка на съответствието на инвестиционните проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на тери

Събиране на оферти с обява Активни

„Изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък“

Публично състезание Активни

„Доставка на електрическа енергия за нуждите на Община Казанлък“

Открита процедура Активни

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СУ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, ГР. КАЗАНЛЪК“

Публично състезание Активни

“Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на хранителни продукти „Зеленчуци и плодове“ за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария“

Покана до определени лица Активни

„Доставка на хранителни продукти „Плодови и зеленчукови консерви, подправки, други“ за нуждите на Общинско предприятие „Кухня-майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора и Обществена трапезария“

Покана до определени лица Активни

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ПРЕЗ 2017-2018Г.“

Публично състезание Активни

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 2 (два) броя пътнически и 5 (пет) броя кухненски асансьорни уредби за 2 (два) обекта на образователната инфраструктура в община Казанлък (детски градини) от зона за въздействие А с преобладаващ социален характ

Публично състезание Активни

“Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък“

Открита процедура Активни

“Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък.

Открита процедура Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали: 0431/98 357
За сигнали при нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019