„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река “Стара река“, квартал Крайречен“ - гр. Казанлък ; Дере, участък на река “Стара река“ - с. Енина “ Подобект-1: “ Коритото на река “Стара река“, квартал Крайречен“ - гр. Казанлък“.

Покана до определени лица Активни

Текущ ремонт, ремонт на надстройки към специализираните автомобили, ремонт и техническо обслужване на автомобили, собственост на ОП „КД и ПИС

Открита процедура Активни

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 23 БР. СПИРКИ НА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВИ СПИРКИ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ“

Събиране на оферти с обява Активни

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през 2018-2019г.

Публично състезание Активни

Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на община Казанлък

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“ - Доставка на компютърна и офис техника

Покана до определени лица Активни

„Облагородяване на парк в ж.к. „Изток“ до бл.46, 51, 52, 53 и бл.60 в гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Основен ремонт на надлез „Катекс“ - участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път - гр.Казанлък“

Публично състезание Активни

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАВЕСНО ПОКРИТИЕ ОТ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ)“

Събиране на оферти с обява Активни

„Доставка на нов изцяло електрически автомобил и надстройка за нуждите на Община Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

“Разработване и въвеждане на информационна система за управление на градския транспорт”

Публично състезание Активни

„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“-гр.Казанлък; Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина“ Подобект-1: „Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“ – гр.Казанлък- първи етап“

Събиране на оферти с обява Активни

„Изпълнение на СМР на обект: Коритото на река „Стара река“, квартал „Крайречен“-гр.Казанлък; Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина“Подобект-2: „“Дере, участък на река „Стара река“- с.Енина- първи етап“

Събиране на оферти с обява Активни

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Събиране на оферти с обява Активни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи– препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 13 „Мечо Пух“ в УПИ XXIV, кв. 66 по плана на гр. Казанлък/ ПИ с идентификатор

Събиране на оферти с обява Активни

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при извършване на строително-монтажни работи – препавиране на ул.“Княз Мирски“, гр.Казанлък“

Събиране на оферти с обява Активни

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на проект по ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца“

Събиране на оферти с обява Активни

„Изграждане /ново строителство/, реконструкция /основен ремонт/, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Публично състезание Активни

„Изграждане и реконструкция на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“

Публично състезание Активни
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378