Уведомление относно процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – един тръбен кладенец, в имот идентификатор 15864.1.15 по КККР на с. Голямо Дряново


Уведомление относно Санитарна сеч в гробищен парк в гр. Казанлък


Информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение.


Уведомление относно Санитарна сеч в гробищен парк в гр. Казанлък


На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства


Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2 в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанлък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанлък.“


“Eленика-КМ“ ЕООД, гр.Раднево, ул.“В.Терешкова“ №8, вх.О,ап.1 относно инвестиционно предложение: “Да промени предназначението на земеделската земя на собствения си имот с идентификатор 35167.172.217 в землището на гр.Казанлък с цел „Жилищно строителст


На основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от Министерство на регионалното развитие и благоустрой


“БГ РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД, гр.София,ж.к.Младост,ул.“Димитър Моллов“ №4 относно инвестиционно предложение: “Добавяне на нови кодове количества и дейности с отадъци на площадка№2, от действащ регистрационен документ за дейности с отпадъци“


“Изграждане на автокомплекс включващ офис, магазин, рекламни павилиони, собствен паркинг, мини спортно игрище и беседки за почивка“ в поземлен имот с идентификатор 35167.73.564, в землището на гр.Казанлък


Заповед 2065/10.12.2020 г. за отдаване под наем на напоителни канали, които не функционират


“Изграждане на стадион и съпътстваща инфраструктура“ в поземлен имот с идентификатор 62983,68,400, землището на с.Розово, общ.Казанлък


“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД, Разрешение

О Б Я В Л Е Н И Е       На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства     Община Казанлък обявява на всички заинтересовани лица, че министърът на енергетиката е издал на “ДЪНДИ ПР

Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от “СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД за Инвестиционно предложение: “Изграждане на машиностроителна база, с цел разширение на съществуващо производство“ в поземлен имот с идентификатор 40292.1


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150 на площадката на Завод 2, намираща се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“Реконструкция на обекти №77, 78, 79, 80, 78А, 79А, и 80А, с цел изграждане на технологична линия за механична обработка на заряди от твърди балистични горива и нанасяне на брониращ състав върху тях, на площадката на Завод 3, намиращ се в поземлен и


“Изграждане на Дестилерия за производство на етерични масла от етерично-маслени и лечебно ароматни култури. Произведените масла ще се ползват като суровина за козметичната и фармацевтичната промишленост“


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220