Информация за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение.


На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства


Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150, на площадката на Завод 2 в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанлък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанлък.“


“Eленика-КМ“ ЕООД, гр.Раднево, ул.“В.Терешкова“ №8, вх.О,ап.1 относно инвестиционно предложение: “Да промени предназначението на земеделската земя на собствения си имот с идентификатор 35167.172.217 в землището на гр.Казанлък с цел „Жилищно строителст


На основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от Министерство на регионалното развитие и благоустрой


“БГ РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД, гр.София,ж.к.Младост,ул.“Димитър Моллов“ №4 относно инвестиционно предложение: “Добавяне на нови кодове количества и дейности с отадъци на площадка№2, от действащ регистрационен документ за дейности с отпадъци“


“Изграждане на автокомплекс включващ офис, магазин, рекламни павилиони, собствен паркинг, мини спортно игрище и беседки за почивка“ в поземлен имот с идентификатор 35167.73.564, в землището на гр.Казанлък


Заповед 2065/10.12.2020 г. за отдаване под наем на напоителни канали, които не функционират


“Изграждане на стадион и съпътстваща инфраструктура“ в поземлен имот с идентификатор 62983,68,400, землището на с.Розово, общ.Казанлък


“ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ“ ЕАД, Разрешение

О Б Я В Л Е Н И Е       На основание чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства     Община Казанлък обявява на всички заинтересовани лица, че министърът на енергетиката е издал на “ДЪНДИ ПР

Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от “СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД за Инвестиционно предложение: “Изграждане на машиностроителна база, с цел разширение на съществуващо производство“ в поземлен имот с идентификатор 40292.1


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цехове 130 и 150 на площадката на Завод 2, намираща се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“Допълване на номенклатурния списък на произвежданите изделия чрез създаване на нови модификации в цех 150 към Завод 3, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището на гр.Казанлък, община Казанък.“


“Реконструкция на обекти №77, 78, 79, 80, 78А, 79А, и 80А, с цел изграждане на технологична линия за механична обработка на заряди от твърди балистични горива и нанасяне на брониращ състав върху тях, на площадката на Завод 3, намиращ се в поземлен и


“Изграждане на Дестилерия за производство на етерични масла от етерично-маслени и лечебно ароматни култури. Произведените масла ще се ползват като суровина за козметичната и фармацевтичната промишленост“


“Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, автосервизни услуги и търговска дейност с черни и цветни метали“ в УПИ I-491, кв.46, с.Хаджид


“Реконструкция на обекти №77,78,79,80,78А,79А и 80А с цел изграждане на технологична линия за механична обработка на заряди от твърди балиститни горива и нанасяне на брониращ състав върху тях, на площадката на завод 3“ намиращ се в имот №35167.119.3 по к


“Проектиране и изграждане на 10 нови склада към 69 съществуващи, в Складова база “Бузово кале“ в землището на с.Бузовград и с.Средногорово, община Казанлък“ от Арсенал АД.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220