2 Достъп до обществена информация

Програма Достъп до информация

Наръчник "Как да получим достъп до информация"

Портал за отворени данни на Република България

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 

1) Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

2) Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

 Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

Съгласно ЗДОИ разпоредбите не се прилага относно достъпа до обществена информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Държавния архивен фонд на Република България /чл. 8 от ЗДОИ/.

Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа на гише "Деловодство" в " Центъра за административно обслужване " на Община Казанлък, бул. Розова долина  №6, тел. 0431/98 248, отговорен служител: Данаила Ангелова – главен специалист „Деловодител”.

Място за четене/преглед на предоставената информация: Център за административно обслужване, гр. Казанлък, бул. Розова долина  №6

За улеснение на гражданите е изготвено заявление – образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в ЦАО и се публикува на официалната интернет-страница на Община Казанлък.

             2 Предоставяне на достъп до обществена информация

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.

   Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез платформата за достъп до обществена информация, както и на официалната електронна поща на Община Казанлъкmayor@kazanlak.bg . В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

   Искането за информация може да бъде и устно. Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ЦАО, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система.

 

Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Казанлък .

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

 

Вид на носителя

Количество

Норматив

за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

Заповед № ЗМФ-156 от 11 март 2022 г.

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

 

Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на ЦАО или чрез банков превод по следната сметка на Община Казанлък: BG 97 SOMB 9130 31 21727301 ОБЩИНСКА БАНКА АД, гр. Казанлък.

 Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон /чл.7 от ЗДОИ/.

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се определя в глава IV на ЗДОИ и се извършва по реда на Раздел VI от Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Казанлък. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето й, определени с тарифа, приета от Министерския съвет.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Информация, предоставена повече от 3 пъти съгласно глава трета на ЗДОИ

За периода 01.01.2018-31.12.2018 г.

СПИСЪК НА  КАТЕГОРИИТЕ  ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ  НА КЛАСИФИКАЦИЯ КАТО "СЛУЖЕБНА ТАЙНА"А

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Казанлък

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2023

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2022

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2021

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2020

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2018

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2017

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2016

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2015 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2014 

 

Публикувани данни в отворен формат

Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ документи


ДО ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Полетата отбелязани със * са задължителни!
* УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТЕНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО:

* НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТЕНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

* Желая да получа исканата от мен информация в следната форма:


Код за сигурност:
публ. на 01.01.2004 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220