Достъп до обществена информация

   Гише №2 „Деловодство”  Центъра за Информация и услуги на гражданите към отдел "Административно обслужване" в община Казанлък е административно звено, което отговаря за приемане на заявления и за предоставяне на достъп до информация, съгласно изискванията на чл. 15 ал. 1 т. 4 от ЗДОИ.

Отговорен служител:
   Данаила Ангелова – гл.специалист „Деловодител”, Център за информация и услуги на гражданите - бул. Розова долина №6, тел. 98 248,  делнично работно време 8:30 - 17:30; mayor@kazanlak.bg.


   Правомощията и задълженията на кмета на община Казанлък са в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти и др. нормативни документи.

Част от пълномощията на кмета на община Казанлък официално са възложени на редица общински служители, които официално изпълняват функциите на длъжностни лица, предвидени в Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти и др. нормативни документи.

   Данни за организацията, функциите и отговорностите са публикувани в www.kazanlak.bg - рубриката „Администрация”.

   Списък на издадени актове (заповеди, договори и др.) в изпълнение на правомощията на кмета на община Казанлък по Закона за местното самоуправление и местната администрация се съхранява и актуализира непрекъснато в базата данни на програмата за управление на документооборота на общината.

   В администрацията на община Казанлък информационните масиви и ресурси са локализирани в местата на създаване, актуализиране и съхраняване на съответната информация - това са различните административни звена :
 

 • Звено „Вътрешен одит”;
 • Отдел "Правно-нормативно обслужване и ЧР";
 • Отдел „Административно обслужване”
 • Дирекция "Финанси и бюджет";
 • Дирекция „Устройство на територията и транспорт”;
 • Дирекция "Местни приходи";
 • Отдел Икономика по управление на собствеността
 • Отдел ГРАО
 • Отдел „Инвестиционни проекти с външно финансиране”;
 • Отдел "Стратегическо планиране и проекти";
 • Отдел  „Хуманитарни политики”;
 • Отдел "Култура и туризъм";


    В уебсайта на община Казанлък функционира рубрика "Деловодна справка" за движението на деловодни преписки - 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.


НАЧИН НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378