Местни избори 2023

ЗВЕНО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

В Общинската администрация Казанлък е формирано звено „Защитата правата на потребителите”. Дейността на звеното е в следните основни насоки:               

 Контрол по спазване на изискванията на Закона за защита правата на потребителите. Правомощията на общинското звено за защита на потребителите  се изразяват във възможностите за налагане на принудителни административни мерки за спиране и забрана на реализацията на опасните стоки, в контрола в търговските обекти по спазване на нормите, осигуряващи правото на информация на потребителите, в даването на задължителни предписания по спазване на законодателството и отстраняване на допуснатите нарушения и налагането на административни санкции на нарушителите

При подаване на сигнали от граждани служителите от звеното извършат проверка, а при необходимост може да изискат такава от компетентните органи.

Предоставянето на консултации на потребители, чийто права са засегнати, информирането за опасни стоки, даването на препоръки за успешно потребителско поведение и др.

Оказване на съдействие при защитата на интереси на потребителите свързани с реализиране на правото на рекламация и на връщането на платеното при упражняване на правото на отказ от договор сключен извън търговския обект или от разстояние. 

На звената за защита на потребителите към общинската администрация се предоставят контролни правомощия във връзка с:

- предоставяне информация на потребителите;

- някои способи за продажба;

- гаранция на потребителските стоки;

- право на рекламация.

Правна уредба: чл.166 от Закона за защита на потребителите / ЗЗП, обн.ДВ бр.99 от 9 декември 2005 г., в сила от 10.06.2006 г. /.

Ред за разглеждане на жалбите на потребители и други заинтересовани лица,
Съгласно чл.178 ал.1 от ЗЗП, контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите са длъжни да приемат и разглеждат подадените до тях жалби на потребители или на други заинтересовани лица по отношение на нарушаване на правата, предоставени им по закона, и да се образува производство по разглеждането им.
Образуването на производство означава да се създаде административна преписка, да се извършат необходимите проверки по жалбата за установяване наличието/липсата на нарушението, предмет на жалбата.
По анонимни сигнали производство не се образува.

Органът, до който е подаден сигнал, жалба или молба, е длъжен да насочи потребителя и да му разясни неговите права и задължения.

При нарушаване на задълженията по предоставената гаранция или не приемане на рекламация, потребителят може да се обърне за съдействие към сдруженията на потребителите, органите за защита на потребителите или към помирителни комисии или да предяви иск в съда.

Предявяването на рекламация пред търговеца не е пречка за предявяване на иск.

Потребителят има право на рекламация при:

- констатирани липси

- дефекти на стоката

- несъответствие с обявения размер

- несъответствие с обявената търговска марка

Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставяне на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя.

публ. на 23.04.2012 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220