ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 9 ПО ПЛАНА НА С. РОЗОВО

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  28.11.2019г. Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:

ПУП - ПЗ И РУП за част от кв. 193, гр. Казанлък

  СЪОБЩЕНИЕ 27.11.2019г.                  Община Казанлък на основание чл. 150 по реда на чл. 149, ал. 1 и ал.4 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани

ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 239 ПО ПЛАНА НА ГР. КАЗАНЛЪК

                                          

ПУП - ПРЗ за ЧАСТ ОТ КВ. 482 ПО ПЛАНА НА ГР. КАЗАНЛЪК

СЪОБЩЕНИЕ 15.11.2019г.           Община Казанлък на основание чл. 150 по реда на чл. 149, ал. 1 и ал.4 от Закона за устройство на територията обявява на следните заинтересувани лица:    

ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 326 ПО ПЛАНА НА ГР. КАЗАНЛЪК

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  15.11.2019г.   Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно - процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересува

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С ВИЗА в кв. 47, с. Средногорово

                                          

ПУП - ПР за ЧАСТ ОТ КВ. 39 ПО ПЛАНА НА С. ШЕЙНОВО

СЪОБЩЕНИЕ 12.11.2019г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтере

ПУП - ПЗ за ПИ 27499.501.3192, кв. 4 С. ЕНИНА

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 22.10.2019г.                     Община Казанлък на основание чл.150 по реда на чл.149, ал.1 и ал.4 от ЗУТ съобщава , обявява на следните за

ПУП- ПЗ за ПИ 83199.27.20, гр. Шипка

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  21.10.2019г.                     Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и при

ПУП - ПЗ за 302.222 С. БУЗОВГРАД

                                          

ПУП - ПЗ за 35167.1.610 ГР. КАЗАНЛЪК

СЪОБЩЕНИЕ 17.10.2019г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заинтер

РЕШЕНИЕ №1180/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1180 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58 Р Е Ш И:   Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да разреши да се допусне по изключение отклонение

РЕШЕНИЕ №1176/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

    РЕШЕНИЕ № 1176 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58   Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен п

РЕШЕНИЕ №1177/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1177 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни

РЕШЕНИЕ №1179/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 1179 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58 Р Е Ш И:   1. Дава  разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларни планове

РЕШЕНИЕ №1178/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1178 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58   Р Е Ш И:   1. Дава съгласие кмета на община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Ива

РЕШЕНИЕ №1175/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1175 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58   Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за е

РЕШЕНИЕ №1174/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1174 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58   Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Пла

РЕШЕНИЕ №1173/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

    РЕШЕНИЕ № 1173 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58 Р Е Ш И:   1. Разрешава да се учреди възмездно право на прокарване и сервитути, през поземлени имоти

РЕШЕНИЕ №1172/26.09.2019г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1172 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2019 г., Протокол № 58 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническат
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378