Изменение на план за регулация на част от кв.12 Енина

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 04.05.2020г.   Община Казанлък на основание чл.128,ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията  и при условията на чл.61, ал.3 от Административно –процесуалният кодекс, обявява на следните заинтересовани лица:

Обяване на заповед за изменение на план за регулация кв487 Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 07.05.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

Обяване на заповед за изменение на план за регулация кв487 Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 07.05.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

Обяване на заповед за План за застрояване ПИ 35167.1.66, м.“Абаята“

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 22.04.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

Изменение на план за регулация на част от кв4 по плана на Дунавци

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 22.04.2020г.   Община Казанлък на основание чл128,ал.3 и ал.5 във връзка с чл.150 от Закона за устройство на територията  и при условията на чл.61, ал.3 от Административно –процесуалният кодекс, обявява на следните заинт

Обявяване на Заповед79/2020 ПУП Шипка ПИ83199.99.4

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 12.05.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следните заи

РЕШЕНИЕ № 144 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 – с НТП  “Нива”, местност „Старите лозя“, с п

РЕШЕНИЕ № 141 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Р Е Ш И:   Одобрява Подробен устройствен план в местност „Старите лозя“ в регулационните граници град Казанлък,  кадастрален район  503 – план за улична регулация, план за регулация, план за застрояване /графична и т

РЕШЕНИЕ № 140 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 63

РЕШЕНИЕ № 139 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – газопроводни отклонения за газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 35

РЕШЕНИЕ № 138 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Р Е Ш И:   1.Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – парцеларен план за разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия за захранване на имоти през ПИ 35167.119.310 и ПИ 35167.119.658., в землище

ПУП- ПЗ за ПИ 83199.81.653, гр. Шипка

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 30.03.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заин

РЕШЕНИЕ № 109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Р Е Ш И:  1. Дава  разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план –парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-трасе на оптичен кабел за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.151.8 &ndash

РЕШЕНИЕ № 143 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Р Е Ш И:  1. Дава своето съгласие, Кмета на Община Казанлък, от името и в полза на Община Казанлък, да приеме дарение от Красимир Василев, с ЕГН: xxxxxxxxxx, представляващо: правото на собственост върху незастроена земя с площ от 18 кв. м, пре

ПУП - ПЗ И РУП за част от кв. 167, гр. Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ  16.03.2020г.                     Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5  от Закона за устройство на територията и пр

ПУП - ПР за част от кв. 595, гр. Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 13.03.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, обявява на следнит

ПУП - ПРЗ за част от кв. 123, гр. Казанлък

СЪОБЩЕНИЕ  ОТ 13.03.2020г.         Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните

РЕШЕНИЕ №95/27.02.2020г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 95 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6 Р Е Ш И:            Одобрява парцеларен план за разпределителен газопровод

РЕШЕНИЕ №94/27.02.2020г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 94 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6 Р Е Ш И:  1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елеме

РЕШЕНИЕ №97/27.02.2020г. НА ОбС КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 97 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6 Р Е Ш И:  1. Дава разрешение  за възлагане изработката на Подробен устройствен план – план за застрояване, парцела
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220