РЕШЕНИЕ № 843/24.11.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ №843 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46 1. Дава разрешение за възлагане изработката на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за елем

РЕШЕНИЕ № 844/24.11.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ №844 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.11.2022 г., Протокол №46     1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елемен

ПУП - ПЗ за ПИ 27499.221.66 землище с. Енина

  О Б Щ  И Н А   К А З А Н Л Ъ К СЪОБЩЕНИЕ от 01.12.2022г   Община Казанлък на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ обявява на следните заинтересовани лица: ИВАНКА ИВАНОВА ЖЕКОВА-ТИШЕР, собственик на ПИ с идентифи

Изработен ПУП-ПП за Реконструкция водоснабдителна система С.Ръжена


РЕШЕНИЕ № 819/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 819 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45 1. Разрешава изработване на Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, ведно със схеми за техническа инфраструктура

РЕШЕНИЕ № 818/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 818 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45   1. Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни п

РЕШЕНИЕ № 817/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 817 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45 Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и парцеларни пл

РЕШЕНИЕ № 816/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 816 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45 1.Дава разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларни планове за ел

РЕШЕНИЕ № 815/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 815 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45 1. Разрешава към подробния устройствен план-план за регулация на село Ръжена да се изработи План-схема за газификация чрез разпределителн

РЕШЕНИЕ № 814/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 814 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45 Дава разрешение за изработване на Проект за подробен устройствен план за определяне на прилежаща площ на сграда с идентификато

РЕШЕНИЕ № 812/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 812 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45 1.  Дава  разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план на пътна връзка за транспортен дос

РЕШЕНИЕ № 809/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 809 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45 Одобрява изменение на Общия устройствен план на община Казанлък, одобрен с Решение №579/26.10.2017 г. на ОбС-Казанлък с Решение за

РЕШЕНИЕ № 803/28.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 803 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.10.2022 г., Протокол № 45 1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - парцеларен план на подземен ел. провод до Поземлен имот /ПИ/ с

Обяване на заповед за ПУП за ПИ 35167.306.58 и 35167.306.1, м.“Абаята“


Обяване на заповед за План за застрояване ПИ 68446.153.13 153.7, Средногорово


Заповед за одобряване на изменение на ПУП кв.361 Казанлък


РЕШЕНИЕ № 798/17.10.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 798 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 17.10.2022 г., Протокол № 44                      

РЕШЕНИЕ № 786/29.09.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 786 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43  Р Е Ш И:   1. Дава  разрешение за изработването на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план на пътна

РЕШЕНИЕ № 785/29.09.2022 НА ОбС - КАЗАНЛЪК

  РЕШЕНИЕ № 785 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.09.2022 г., Протокол № 43 Р Е Ш И:  1. Даване на  разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план – парцеларен план

Обяване на проект за План за застрояване ПИ 35167.1.66, м.“Арите“


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220