Изменение на план за регулация кв.6 Г Дряново


иЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-план за регулация и застрояване кв40 Казанлъки частично на ОУП


обява за План за застрояване като част от комплексен проект Казанък 104.16;104.17 и 104.21


Заповед за ПЗ за ПИ 72.2 Крън


Изработен план за зстрояване за ПИ 35167.97.1,землище Казанлък


Заповед за ПУП ПИ 35167.17.26 Казанлък


РЕШЕНИЕ №348/28.01.2021г. на ОбС Казанлък

РЕШЕНИЕ № 348 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18 Р Е Ш И:  1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, схеми на во

РЕШЕНИЕ №347/28.01.2021г. на ОбС Казанлък

РЕШЕНИЕ № 347 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18 Р Е Ш И: 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 35167.119.67

РЕШЕНИЕ №346/28.01.2021г. на ОбС Казанлък

  РЕШЕНИЕ № 346 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18   Р Е Ш И:   1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план

РЕШЕНИЕ №345/28.01.2021г. на ОбС Казанлък

РЕШЕНИЕ № 345 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18   Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парце

РЕШЕНИЕ №341/28.01.2021г. на ОбС Казанлък

  РЕШЕНИЕ № 341 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол № 18 Р Е Ш И: 1. Дава разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – план за застрояване и схеми за технич

СЪОБЩЕНИЕ от 29.12.2020г за изменение на план за регулация на част от квартал 51 по плана на село Енина

Община Казанлък на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с при условията на чл.61,ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: ЕМИЛИЯ ТАНЕВА КРЪСТЕВА- собственик в ПИ 27499.501.420 последен  адрес

Обявяване на Заповед 2170/2020 ПУП Шипка ПИ83199.27.604


Изменение на план за регулация на част от кв6 по плана на Голямо Дряново


обявление за изработен ПУП-ПЗ за ПИ 40292.72.2,землище Крън,м “В село“


Изменение на План за регулация пореда на §8 от ЗУТ Енина,кв.51


ОБЯВЯВАНЕ НА пуп-пз за ПИ Казанлък 35167.17.26


ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПИ 35167.17.48 Казанлък, м.“Арите“


СЪОБЩЕНИЕ от 29.01.2021г

Община Казанлък на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и при условията на чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, обявява на следните заинтересовани лица: Н-ци на Николай Пенчев Колев и Стойка Николова Драгиева, собственици на ПИ с идентификатор 3

СЪОБЩЕНИЕ ОТ 21.01.2021г.

      Община Казанлък на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесулния кодекс, обявява на следните заинтересувани лица:   Добри Дечев Цве
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220