Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 06.02.2020г.(втора дата при липса на кандидати 20.02.2020 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 80, т. 4, чл. 81, ал. 2 от Наредба  № 15 на ОбС–Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповеди №№ 67 и 68 на Кмета на Община Ка

Община Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на кобила и кон. Търговете ще се проведат на 12.11.2019 г., втора дата при липса на кандидати- 20.11.2019 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 57, чл. 80, ал. 7,  и чл. 81  от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и Заповед № 1651/29.10.2019г. на ВрИД

Провеждане на публични търгове за продажба на общински имоти, находящи се в гр. Казанлък на 16.09.2019 г. (втора дата 02.10.2019 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №1336 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения №: №1004 и № 1005 от 28.03.2019

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти по реда на ЗПСК на 03.09.2019 г. (втора дата при липса на кандидати - 17.09.2019)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите

Община Казанлък обявява публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на гаражни клетки в ПИ с идентификатор 35167.504.862. Търговете ще се проведат на 29.11.2019 г. (втора дата при липса на кандидати 10.12.2019 г

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и Заповед №1730/13.11.2019 г. на кмета на Община Казанлък, във връзка с изпълнение на Решениe  №1093 от 27.0

Община Казанлък обявява публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж на 52 броя надземни гаражни клетки в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.305, кв. 32, гр.Казанлък. Публично оповестеният конкурс ще се открие на 24.10.2019, втора дата –

  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35 и чл. 37 от ЗОС, чл. 50, ал. 1 и ал.2, чл. 80, т.5 и чл. 96 от Наредба № 15  на ОбС – Казанлък, във връзка с Решение  № 1163/26.09.2019 г. на

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на гаражни клетки в ПИ с идентификатор 35167.504.862 и ПИ 35167.501.478. Търговете ще се проведат на 14.10.2019 г. (втора дата при липса на кандидати 23.10.2019 г

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и издадени заповеди от кмета на Община Казанлък, във връзка с изпълнение на Решения №: №1093 и 1095 от 27.06.2019

Провеждане на публични търгове за продажба на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Хаджидимитрово, с. Шейново на 13.09.2019 г. (втора дата 03.10.2019 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №1335 от 29.08.2019 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения №1125 и № 1129 от 25.07.2019 г.

Провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж за построяване на 28 броя полуподземни гаражни клетки в поземлем имот с идентификатор 35167.504.8494, представляващ УПИ III, бул. “Ал. Батенберг“, гр. Казанлък. Търгът ще се проведе на 15.08.2019 г

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 1198 от 01.08.2019 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение № 1094 от 27.06.2019 г. на ОбС

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за построяване на гаражни клетки за собственици на жилища. Търговете ще се проведат на 15.08.2019 и 16.08.2019 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък и Заповеди №: № 1196, 1195 и 1197 от 01.08.2019 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №: №1093, 10

Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 30.07.2019 г. (втора дата при липса на кандидати - 13.08.2019 г.)

  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС–Казанлък, Заповед № 1127 от 17.07.2019 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения № № 1005  от 2

Заповед РД-04-15/2.07.2019 на директора на Областна дирекция земеделие за продажба по реда на чл. 27 ал. 9 от ЗСПЗЗ на недвижим имот частна държана собственост

З А П О В Е Д №  РД-04-15 / 02.07.2019 г. гр. Стара Загора               На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие&rdquo

Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 12.07.2019 г. (втора дата при липса на кандидати - 25.07.2019 г.)

  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 946 от 24.06.2019 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №:    

Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти по реда на ЗПСК на 25.06.2019 г. (втора дата при липса на кандидати - 09.07.2019)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите

Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.07.2019 г. (втора дата при липса на кандидати - 24.07.2019 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 945 от 24.06.2019 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение      &

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 762 от 22.05.2019 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №: № 1039, 1045, 1040, 1043

Публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот по реда на ЗПСК, находящ се в гр. Казанлък

                                                                         

Публични търгове за продажба на поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък

  ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС–Казанлък, Заповед № 596 от 24.04.2019 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение № 1004 от 28.03.2019

Публични търгове за продажба на общински имоти, находящи се в гр. Казанлък, с. Дунавци, с. Ясеново

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на ОбС–Казанлък, Заповед № 601, № 598, № 597, № 600, № 559 от 24.04.2019 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение № 1

Прекратяване процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на общински имот, находя


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220