Местни избори 2023

Публични търгове за продажба на общински имоти, находящи, с. Горно Черковище, с. Черганово и с. Хаджидитрово на 03 и 04.10.2023 г., при липса на кандидати втора дата /17.10. и 18.010.2023 г./, при същите условия

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №1878/08.09.2023 г. и №1879/08.09.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решени

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. шейново, с. Средногорово, с. Енина и с. Овощник на 17.08.2023 г. /втора дата на 31.08.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповед №1536/21.07.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№1020, 1015, 1014 и

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.07.2023 г. /втора дата при липса на кандидати 25.07.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповед №1259/16.06.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №998 взето на заседан

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. Енина, с. Овощник и с. Средногорово на 13.06.2023 г. /втора дата на 27.06.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповед №1084/22.05.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №965 и №963 взети на

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на автомобил на 17.05.2023 г. /втора дата на 31.05.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 2 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповед №846/24.04.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, обявява публичен търг с тайно наддаване по реда н

Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на 17.05.2023 г. /втора дата на 31.05.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповеди №847/24.04.2023 г. и №848/24.04.2023 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №939 и

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.04.2023 г. /втора дата при липса на кандидати 25.04.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 505 от 17.03.2023 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №902 и Решение №906, взети на з

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински моторни средства и имот на 03.02.2023 г. /втора дата на 17.02.2023 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповеди №78/16.01.2023 г. и №79/16.01.2023 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №791 взет

Публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на УПИ в гр. Крън на 03.02.2023 г., при липса на кандидати втора дата 17.02.2023 г. при същите условия

РЕШЕНИЕ №837 от 24.11.2022 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. Д

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински моторни средства и имоти на 14.12.2022 г. /втора дата на 21.12.2022 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък, Заповеди №1972/21.11.2022 г., №1973/21.11.2022 г. и №1974/21.11.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, във

Публичени търгове с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 23.08.2022 г., при липса на кандидати втора дата 07.09.2022 г. при същите условия

Общински съвет - Казанлък РЕШЕНИЕ №731 от 30.06.2022 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 21

Публични търгове за продажба на общински имоти, находящи, гр. Казанлък и населените места на 24 и 25.08.2022 г., при липса на кандидати втора дата /14.09. и 15.09.2022 г./, при същите условия

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, Заповеди №1176/22.07.2022 г. и №1177/22.07.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решен

Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 15.07.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 29.07.2022 г.)

РЕШЕНИЕ  № 696 от 26.05.2022 г. Община Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.0

Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 17.06.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 01.07.2022 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РЕШЕНИЕ №675 от 28 април 2022 г. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1, чл.8, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 18, 19 и 20.05.2022 г. /втора дата при липса на кандидати 31.05 и 01. и 02.06.2022 г. при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №626/29.04.2022 г., №627/29.04.2022 г. и №628/29.04.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Р

Публични търгова с тайно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, с. Бузовград и с. Копринка на 12.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата на 26.04.2022 г., при същите условия/

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №405/18.03.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №525 взето на заседание на Общински

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в гр. Несебър на 12.04.2022 г. /при липса на кандидати втора дата на 26.04.2022 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №404/18.03.2022 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №631 взето на заседание на Общински

Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 14.01.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 28.01.2022 г.)

РЕШЕНИЕ №524   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1 и чл.8, ал. ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., с последни изм. и

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.01.2022 и на 12.01.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.01.2022 г. и 26.01.2022 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди номера: №2290, и №2288 от 17.12.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №525 взето на

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти, с. Бузовград и с. Шейново, общ. Казанлък на 16.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 06.10.2021 г./

На основание чл. 82, ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 1535/26.08.2021 г. на Кмета на община Казанлък във връзка с Решениe № 417/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанл
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220