Публичет търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 14.01.20202 г. (втора дата при липса на кандидати 28.01.2022 г.)

РЕШЕНИЕ №524   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 във връзка с чл.1, ал.2, т.6 от ЗПСК, чл.5, чл.6, ал.1 и чл.8, ал. ал.1, 2 и 3 и чл.9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС №213 от 25.09.2003 г., с последни изм. и

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.01.2022 и на 12.01.2022 г. (втора дата при липса на кандидати 25.01.2022 г. и 26.01.2022 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди номера: №2290, и №2288 от 17.12.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №525 взето на

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти, с. Бузовград и с. Шейново, общ. Казанлък на 16.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 06.10.2021 г./

На основание чл. 82, ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 1535/26.08.2021 г. на Кмета на община Казанлък във връзка с Решениe № 417/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанл

Публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Казанлък, кв. “Казанлъшки минерални бани“ на 17.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 07.10.2021 г./

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 1533/26.08.2021 г. на Кмета на община Казанлък във връзка с Решениe № 489/29.07.2021 г., на Общински съвет-Казан

Публичнен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в с. Равда, общ. Несебър на 16.09.2021 г. /При липса на кандидати втора дата на 06.10.2021 г./

На основание чл. 82, ал. 2 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 1534/26.08.2021 г. на Кмета на община Казанлък във връзка с Решениe № 491/27.04.2021 г. на Общински съвет-Казанл

Публичен търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 51500.204.145 с площ 2800 кв. м., гр. Несебър, местност „Кокала“

изтегли обявата О Б Я В А На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 1329 от 27.07.2021 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №: 365/25.02.

Публични търгове за продажба на общински имоти, находящи се в местност “Старите лозя“, гр. Казанлък на 26, 27 и 28.07.2021 г., при липса на кандидати втора дата /09.08., 10.08. и 11.08.2021 г./, при същите условия

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 80, т. 4, чл. 81, ал. 2 от Наредба  № 15 на ОбС–Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 447 и Решение № 448 от

Публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти на 21.06.2021 г., 22.06.2021 г. и на 23.06.2021 г.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК на основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №№  834, № 836 и 837 от 25.05.2021 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения №№ 417, 412

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на Ученически Автобус на 28.04.2021 г., втора дата при липса на кандидати - 12.05.2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, чл. 80, т.7, чл. 81 от Наредба  № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на Общински съвет–Казанлък и Заповед № 618/13.04.2021г. на Кмета, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 12.05.2021 г.(втора дата при липса на кандидати 26.05.2021 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди № 603 и № 604 от 12.04.2021 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решения № 391 и № 392 от 25.03.2021 г.  на

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот в гр. Несебър на 13.04.2021 г. /втора дата при липса на кандидати на 27.04.2021 г., при същиите условия./

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед № 456 от 22.03.2021 г. на Кмета на Община Казанлък във връзка с Решение №: 365/25.02.2021 г. на ОбС – Казанлък, об

Публичнен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 26.03.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 09.04.2021 г.)

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РЕШЕНИЕ №340 от 28 януари 2021 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал.2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл.6, ал. 1 и чл. 8, ал.1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите 9 (приета с ПМС №

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински имот на 26.01.2021 г. (втора дата при липса на кандидати 02.02.2021 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №5 от 06.01.2021 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №248 взето на заседание на Общински съвет-Казанлъ

Публичнен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 29.12.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 12.01.2021 г.)

Община Казанлък Решение № 275  от 29 октомври 2020 г. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 във вр. с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 9 о

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 11.12.2020 г., 14.12.2020 г. и 15.12.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 18.12.2020 г., 21.12.2020 г. и 22.12.2020 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №№1916, 1924, 1925, 1926, 1927 и №1928 от 23.11.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №№277, 278, 2

Публичнени търгове с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 20.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 04.12.2020 г.)

На осн. чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.), Решение №255/24.10.2020 г., Реш

Публичнени търгове с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имоти на 13.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 27.11.2020 г.)

На осн. чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.), Решение №249/24.10.2020 г., Решение №250/

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти на 05.11.2020 г. и 06.11.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 12.11.2020 г. и 13.11.2020 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповеди №1723 и №1724 от 16.10.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решения №246 и №248, взети на заседание на Общ

Публичен търг с явно наддаване по реда на ЗПСК за продажба на общински имот на 29.09.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 13.10.2020 г.)

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите (приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 37 от 21.0

Публичнен търг с явно наддаване за продажба на общински имот на 25.09.2020 г. (втора дата при липса на кандидати 09.10.2020 г.)

На основание чл. 82, ал. 1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС–Казанлък, Заповед №1340от 28.08.2020 г. на Кмета на Община Казанлък, във връзка с Решение №221 взето на заседание на Общински съвет-Казанл
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220