Обявление за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, в УПИ I , кв.26А землище на с. Копринка

На основание чл.6, ал.9, т.2 и ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда          Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уве

ЗАПОВЕД - НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 Г.


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Бузовград


Обявление за инвестиционно предложение от “Прогалвис“ ООД за “Изграждане на цех за нанасяне на защитни покрития върху метални изделия с технологията на електрохимично поцинковане и химическа оксидация“ в имот с № 35167.501.9481 по кадастралната карта на г


Обявление за инвестиционно намериние за промяна на начина на трайно ползване на 10 дка от поземлен имот с идентификатор 38563.13.191 в землището на с. Копринка, община Казанлък от НТП „Нива“ в НТП „Търговска и складова дейност“


Обявление за инвестиционно намериние за промяна на начина на трайно ползване на 10 дка от поземлен имот с идентификатор 38563.13.191 в землището на с. Копринка, община Казанлък от НТП „Нива“ в НТП „Търговска и складова дейност“


Обявление за Инвестиционното предложение е за „Изграждане на строителен хипермаркет и прилежащи складове“ в поземлен имот с идентификатор 35167.505.9183 по КК на гр. Казанлък


Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от един тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатор 35167.66.17, местност “Кертови кайнаци“, гр. Казанлък


Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за искане по чл.6, ал.1 и информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение от Община Казанлък: „Рекултивация на общинско депо за инертни, строителни отпадъци, с. Шейн


Решение № СЗ-29-ЕО/2021 на РИОСВ Стара Загора за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Голямо Дряново


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Горно Изворово


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Горно Черковище


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Долно Изворово


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Дунавци


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Енина


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Казанлък


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Крън


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Кънчево


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Овощник


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220