Обявление за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, в УПИ I , кв.26А землище на с. Копринка

На основание чл.6, ал.9, т.2 и ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда          Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уве

Обявление за инвестиционно предложение от “Прогалвис“ ООД за “Изграждане на цех за нанасяне на защитни покрития върху метални изделия с технологията на електрохимично поцинковане и химическа оксидация“ в имот с № 35167.501.9481 по кадастралната карта на г


Обявление за инвестиционно намериние за промяна на начина на трайно ползване на 10 дка от поземлен имот с идентификатор 38563.13.191 в землището на с. Копринка, община Казанлък от НТП „Нива“ в НТП „Търговска и складова дейност“


Обявление за инвестиционно намериние за промяна на начина на трайно ползване на 10 дка от поземлен имот с идентификатор 38563.13.191 в землището на с. Копринка, община Казанлък от НТП „Нива“ в НТП „Търговска и складова дейност“


Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за искане по чл.6, ал.1 и информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение от Община Казанлък: „Рекултивация на общинско депо за инертни, строителни отпадъци, с. Шейн


Решение № СЗ-29-ЕО/2021 на РИОСВ Стара Загора за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка


Съобщение за публично ябявяване за издаване на разрешително за ползване на микроязовир в землището на с. Копринка


Обявление за извършване на техническа рекултивация на общинско Депо за инертни и строителни отпадъци, находящо се в землището на с. Шейново


Заповед за забрана за паша в горски територии държавна собственост на селскостопански животни през 2020г. съгласно списък на землища


Заповед за забрана за паша в горски територии държавна собственост на селскостопански животни през 2020г. съгласно списък на землища


Заповед за забрана за паша в горски територии държавна собственост на селскостопански животни през 2020г. съгласно списък на землища


Заповед 233/19.02.2020г. за отдаване под наем на бели петна общинска собственост за стопанската 2019-2020

З А П О В Е Д   №……233…   гр. Казанлък, ……19.02..2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 37 в, ал. 10 и чл. 24 а, ал. 6, т.3  от Закона за собствено

Заповед 232/19.02.2020г. за отдаване под наем на пътища и канали общинска собственост за стопанската 2019-2020

  З А П О В Е Д №…232  гр. Казанлък, …19.02.2020г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 37 в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  Р Е Ш

Съобщение за инвестиционно предложение от “Балканпак“ ООД и “Елзем България“ ООД


Обява за инвестиционно предложение от “СЪМЪР ПРОПЪРТИ“ ЕООД


Обявление за инвестиционно предложение от Ердинч Доган


ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ “АРСЕНАЛ“ АД


Обява за инвестиционно предложение от “Богдан мебел“


уведомление от „БИ СИ АЙ Черганово“ ЕООД, гр. Казанлък, относно инвестиционно предложение: „Нова кабелна линия 20 kV

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от

уведомление от „Арсенал“ АД, гр. Казанлък, относно инвестиционни предложения: „Изграждане на нова технологична линия за обезводняване на барутни маси

О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда   Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уведомление от
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220