Местни избори 2023

Съобщение за публично обявление за служебно изменение


Съобщение за публично обявление за служебно изменение


Протокол за проведена процедура по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ за допълнително разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2023-2024г.


Уведомление за инвестиционно намерение


Заповед №1326/23.06.2023г.на кмета на Община Казанлък за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


ПРОТОКОЛ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК


Обявление за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, в УПИ I , кв.26А землище на с. Копринка

На основание чл.6, ал.9, т.2 и ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда          Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за получено уве

ЗАПОВЕД - НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 Г.


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Бузовград


Обявление за инвестиционно предложение от “Прогалвис“ ООД за “Изграждане на цех за нанасяне на защитни покрития върху метални изделия с технологията на електрохимично поцинковане и химическа оксидация“ в имот с № 35167.501.9481 по кадастралната карта на г


Обявление за инвестиционно намериние за промяна на начина на трайно ползване на 10 дка от поземлен имот с идентификатор 38563.13.191 в землището на с. Копринка, община Казанлък от НТП „Нива“ в НТП „Търговска и складова дейност“


Обявление за инвестиционно намериние за промяна на начина на трайно ползване на 10 дка от поземлен имот с идентификатор 38563.13.191 в землището на с. Копринка, община Казанлък от НТП „Нива“ в НТП „Търговска и складова дейност“


Обявление за Инвестиционното предложение е за „Изграждане на строителен хипермаркет и прилежащи складове“ в поземлен имот с идентификатор 35167.505.9183 по КК на гр. Казанлък


Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от един тръбен кладенец, разположен в ПИ с идентификатор 35167.66.17, местност “Кертови кайнаци“, гр. Казанлък


Община Казанлък уведомява всички заинтересовани лица за искане по чл.6, ал.1 и информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС относно инвестиционно предложение от Община Казанлък: „Рекултивация на общинско депо за инертни, строителни отпадъци, с. Шейн


Решение № СЗ-29-ЕО/2021 на РИОСВ Стара Загора за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Голямо Дряново


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Горно Изворово


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Горно Черковище


Заповед полски пътища за стопанската 2021-2022 г.- Долно Изворово


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220