Публично обявление за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоражения


“Инсталиране на допълнителни пет броя изпускащи устройства, с цел подобряване на микроклимата в работни помещения на технологичната линия за производство на заряди в обект №157 на “Арсенал“АД,Завод 3 в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землищет


Становище от трон относно разработване на находище на строителни материали


Обявление за инвестиционно предложение


Обявление на Общинска служба Земеделие за изготвяне на предварителни регистри на имотите в землището на Община Казанлък за стопанска 2015-2016 г.

25.08.2015 г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за ЕО на проекта на ПУРБ “Източнобеломорски район“


обявя м+с хидравлик


Заповед за определяне на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ


“Проектиране и изграждане на производствен Обект 102А за пресоване и нарязване на заряди от твърди балиститни горива и барути за заряди за артилерийски системи, на площадката на Завод 3, намираща се в поземлен имот с идентификатор 35167.119.3, в землището


Съобщение за инвестиционно предложение от “КАЛМАР“ ЕООД


ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ ДВЕ НОВИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ“.


Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за подземни води,предназначено за водовземанев


ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА ДОСТЪПА И ПРЕМИНАВАНЕТО НА ППС ДО ДЪРЖАВНИ ЛОВНОСТОПАНСКИ РАЙОНИ


Протокол за разпределяне на общински пасища, мери и ливади- с. Дунавци


: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ(ТК) И ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ- ОХЛАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ В ПРОЦЕСА НА РАБОТА НА РОЗОВАРНАТА В ИМОТ 40292.116.14 ПО КК НА ГР. КРЪН“.


“Приемо-предавателна станция SZR0468.A004 Sheinovo с честотен обхват 900-2100 MHz на “А1 БЪЛГАРИЯ“ЕАД с местонахождение: с.Шейново, поземлен имот с идентификатор 83106.502.701, местност ЧОБАН ЧАИР, общ.Казанлък, обл. Стара Загора


“Изграждане на оранжерия, обслужващи помещения и поливна система захранвана от собствен източник“ преписка №СОС-01-629/2018г. РИОСВ Стара Загора


Съобщение за публично обявяване за изменение на параметрите в Разрешително за ползване на повърхностен воден обект


Заповед относно Африканската чума по свинете в с. Ясеново


Заповед за определяне на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220