„Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за поливка на етерично-маслодайна култура в имот с идентификатор 15864.1 15 землище на с. Голямо Дряново

Инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за поливка на етерично-маслодайна култура в имот с идентификатор 15864.1 15 землище на с. Голямо Дряново

Уведомление за инвестиционно предложение от „Бригада“ ЕООД, гр. Павел Баня :”Изграждане площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване /рециклиране на строителни отпадъци“

Уведомление за инвестиционно предложение от „Бригада“ ЕООД, гр. Павел Баня :”Изграждане площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване /рециклиране на строителни отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори 35167.3

Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий с код 12 01 03 – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, в участък „Леярен“ на площадката на „Капрони“ АД, гр.Казанлък

На основание чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Наредба за ОВОС/ Приложение №2  за инвестиционно предложение:”Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий с

Съгласно чл. 62а. ал.1 и ал.2 чл.78 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №33140094/14.02.2011г. за ползване на воден обект Река Лешница поречие на река Тунджа, която е част от водно тяло с


Общинска програма за управление на отпадъците на община Казанлък за периода 2021–2028г.


Общинска програма за опазване на околната среда на община Казанлък за периода 2021–2028г.


Съобщение за публично обявление на процедура за откриване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води

Съобщение за публично обявление, съгласно чл. 62а.  ал.2  процедура за откриване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения –четири тръбни кладенеца (ТК2, ТК3, ТК4 и ТК 5) изградени в имот с и

Съобщение за публично обявление, съгласно чл. 62а. ал.2 и чл.75 от Закона за водите за открита процедура за продължаване срока на действие на Разрешително №33104116 (стар №301800)23.07.2007 г.

последно продължение и изменено с Решение № рр-1444/01.03.2012 г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация   на съществуващ обект  с ПИ  с идентификатор 06848.21.81 с начин на трайно п

Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за микроязовир в местността „Мутафчийска чешма представляваш имот с идентификатор 35167.48.101 по КККР на гр. Казанлък


Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на почивна база – къмпинг с места за паркиране на каравани имот с идентификатор 38563.31.431 по КККР на с. Копринка


Рециклиране и повторно използване на отпадък от алуминий с код 12 01 03 – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, в участък „Леярен“ на площадката на „Капрони“ АД, гр.Казанлък


Публично обявление за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения- един тръбен кладенец „Дестилерия за производство на етерични масла“ в имот с идентификатор 87641.156.538 по КККР на с. Ясеново.


Инвестиционно предложение:”Почивна база – къмпинг с места за паркиране на каравани” в местността „Малка кория“ в землище на с. Копринка, община Казанлък


Изграждане на депо и площадки за приемане, предварително третиране и складиране /и рециклиране / на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта” в землище с.Шейново, местност “Голяма Варовита, община Казанлък


Протокол от комисия по чл.99б от ЗГР


Заповед за зоните за платено кратковременно паркиране

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К     ЗАПОВЕД   №…2295   гр. Казанлък17.12.2021 г.        На основание чл.44, ал.2 от Закон за местно самоуправление и местна администрац

Oткриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения- един тръбен кладенец изграден на територията на ПИ с идентификатор 40292.100.25 по КККР землище на гр. Крън община Казанлък


Временна организация и безопасност на движението на бул. Никола Петков, в участъка след кръстовището на бул.Княз Александър Батенберг и бул.Никола Петков (Лидл) до кръстовището на бул. „ Никола Петков“ и ул. „ Козлодуй“ затворено в посока север-юг

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2262/10.12.2021 г.   гр. Казанлък     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона

Временна организация и безопасност на движението само в едната лента на платното за движение на МПС на общински път SZR 1064 с. Енина – гр. Казанлък затворен от източната страна на терена на „Институт по розата“ до автомивка Тексако

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   ЗАПОВЕД   № 2261/10.12.2021 г.   гр. Казанлък         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Изграждане на шест броя жилищни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори 27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 землище с. Енина, Община Казанлък


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220