Решение № С3-114-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитени зони

За „Частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Казанлък и Подробен устройствен  план –план за застрояване (ПУП-ПЗ)“ – възложител“ТРОН“ ЕООД с. Дунавци.  

Съгласно чл.39, ал.2 от Наредба №3 в седем дневен срок /28.11.-04.12.2022г/, заинтересованите лица могат да се запознаят и изразят писмени становища и възражения, относно СОЗ-14/29.05.2015г.-Проект за санитарно-охранителна зона(ЗОС)

    В седем дневен срок /28.11.-04.12.2022г/ в стая № 19, ет.3 на Община Казанлък, заинтересованите лица могат да се запознаят и изразят писмени становища и възражения, относно СОЗ-14/29.05.2015г.-Проект за санитарно-охранителна зона(ЗОС) около во

Решение №СЗ-65-ПР/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Инвестиционно предложение от „БРИГАДА“ЕООД, гр. Павел баня :”Изграждане площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване /рециклиране на строителни отпадъци“ в поземлени имоти с идентификатори 35167.39.725 и 35167.39

Заповед за отчуждаване на имоти за реализация на обект “Разширяване на същeствуващ гробищен парк гр. Шипка“

изтегли

На основание Наредба №4 от 1 февруари 2021г. - Протокол за извършено преброяване на безстопанствени кучета на територия на община Казанлък


Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС - информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение от „ЛЕАСИНГ КОМПАНИ“ ООД, гр. София

Във връзка с чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС - информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение  от „ЛЕАСИНГ КОМПАНИ“ ООД, гр. София :”Изграждане на пивоварна с дегустационна“ в поземлен имот с  идентификатор 2

Съгласно чл.4, ал.2 от Наредба за ОВОС инвестиционното предложение „Изграждане на депо и площадки за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка на отпадъци, включително за рециклиране на строителни отпадъци и възстановяване на ландшаф


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, за продължаване срока на действие на разрешително №233140103/06.06.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект


Инвестиционно предложение: „Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води”, с. Копринка, община Казанлък


Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС – информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение от „БРИГАДА“ЕООД, гр. Павел баня

Във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС – информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение от „БРИГАДА“ЕООД, гр. Павел баня :”Изграждане площадка за съхранение, предварително третиране и оползотворяване /рециклиране на с

Решение издадено от РИОСВ Стара Загора - за частично изменение на Общ устройствен план(ОУП) на Община Казанлък и изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлени имоти

На основание чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,  Решение № С3-91-ЕО/ 2022г. издадено от РИОСВ Стара Загора- за частично изменение на Общ устройствен план(ОУП) на Община Казанлък и изработ

Обявление за предстоящо принудително отчуждаване на имоти за реализация на обект “Разширяване на същeствуващ гробищен парк гр. Шипка“


Изграждане на депо и площадки за приемане, предварително третиране и складиране /и рециклиране / на строителни и инертни отпадъци и възстановяване на ландшафта” в землище с. Шейново, местност “Голяма Варовита, община Казанлък


Заповед за принудително изземване на общинско жилище с адрес: гр. Казанлък, ул. “Илинден“ 14, ап.26


Ръководство от ОДБХ за прилагане на мерки за контрол на неприятел на трето поколение на ливадна пеперуда /Lepidoptera:Crambidea/,относно масовото им намножаване.


Решение за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка № С3-58-ЕО/2022г.- РИОСВ Стара Загора

На  основание чл.15, т.1 от Наредбата за условия и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - Решение за преценка необходимостта от извършване на екологична оценка № С3-58-ЕО/2022г.- РИОСВ Стара Загора

Процедура за определяне на СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ към ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА, за Мандат 2023-2027 г.

ОБЯВА Общински съвет Казанлък с Решение № 750/28.07.2022 г. откри процедура за определяне на СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ към ОКРЪЖЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА, за Мандат 2023-2027 г.   УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1.     За съдебен заседат

Публично обявление, съгласно чл. 62а. ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – пет каптирани естествени извора

 Съобщение за публично обявление, съгласно чл. 62а. ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – пет каптирани естествени извора КЕИ “Крайна варов

Публично обявление, съгласно чл. 62а. ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – пет каптирани естествени извора

 Съобщение за публично обявление, съгласно чл. 62а. ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения – пет каптирани естествени извора КЕИ “Крайна варов

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЛЕАСИНГ КОМПАНИ“ ООД, гр. София :”Изграждане на пивоварна с дегустационна“ идентификатори 22633.92.558 с.Долно Изворово


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220