Местни избори 2023

Заповед № ПО-09-1155-1/04.09.2023 г. от Министерство на земеделието и храната

Заповед № ПО-09-1155-1/04.09.2023 г. от Министерство на земеделието и храната за определяне на комисия, в състав по землища в Община Казанлък.

Инвестиционно предложение

Съгласно чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредбата за ОВОС), инвестиционното предложение: „Изграждане на склад № 9 за съхранение на пиротехнически състави“ в по

Решение № С3-43-ПР/2023 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение

„Изграждане на депо и площадки за разделно събиране и подготовка за повторна употреба на отпадъци, включително за рециклиране на строителни отпадъци и  възстановяване на ландшафтa.“ в имоти № 831106.10.105, 83106.10.95, 83106.10.88 и 83106.

Протокол № 210 от 21.08.2023 на Районен съд Казанлък


Публично обявление

Съгласно чл. 62a, ал.1, вр. чл. 75 Закона за водите, за откриване на  процедура за изменение на разрешително №31530263/04.06.2012г. за водовземане от подземни води, издадени от Директора на БДИБР

Съгласно чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС

Инвестиционното предложение: „Изграждане на склад № 9 за съхранение на пиротехнически състави“ в поземлен имот № 35167.119.3 в землището  на  гр. Казанлък.

Публично обявление

Съгласно чл.6 , ал.9 т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС) в имот с идентификатор 35167.506.29 по КККР на гр. Казанлък

Разрешение за строеж №956/01.08.2023 г. за обект: “Разширяване на система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на органите на изпълнителната власт“


Публично обявление

Съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредба за ОВОС в имот с идентификатор 35167.504.7836 по КККР на гр. Казанлък  

Публично обявление

Съгласно чл.62а, ал.2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовзмане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения –в имот с иденнтификатор 35167.507.245.

Разписание на Атракционно влакче

ДИЗЕЛОВО АТРАКЦИОННО ВЛАКЧЕ РАБОТНО ВРЕМЕ: ПОНЕДЕЛНИК: - ПОЧИВЕН ДЕН ВТОРНИК:            10:00 – 14:00   16:00 – 20:00          

Инвестиционно предложение

Съгласно чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредбата за ОВОС), инвестиционното предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на

Допълваща Заповед за зоните за платено кратковременно паркиране на територията на гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД №1455/12.07 2023 г. На основание чл.44, ал.2 от Закон за местно самоуправление и местна администрация във връзка с чл.44, ал.1, т.1 от Закон за местно самоуправление и местна администрация, чл.99 от Зако

Решение № СЗ-47-ЕО/10.07.2023г.-РИОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

И оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитени зони за изработване на „Подробен устройствен план –план за регулация  и застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват, поземлени имоти с идентификатори: 40868.81.3 и 40868.81.44, местност

Уведомление съгласно чл.4, ал.2 от Наредба за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на самостоятелни еднофамилни жилищни сгради и обществено обслужващи дейности“ в имот с идентификатор № 62983.8.44 по КККР на с. Розово община Казанлък


Уведомление съгласно чл.4, ал.2 от Наредба за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на самостоятелни еднофамилни жилищни сгради и обществено обслужващи дейности“ в имот с идентификатор № 62983.8.44 по КККР на с. Розово община Казанлък


Дерегистрация по чл.92 от ЗГР на адрес: с. Ръжена, ул. “Светлина“ 10


Дерегистрация по чл.92 от ЗГР на адрес: гр. Казанлък, ул. “Цар Иван Шишман“ 2-А-7


Дерегистрация по чл.92 от ЗГР на адрес: гр. Шипка, ул. “Пирин“ 3


Дерегистрация по чл.92 от ЗГР на адрес: гр. Крън, ул. “Опълченска“ 29


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220