Тръбен кладенец в имот с идентификатор 40292.116.14 в землище на гр. Крън


Във връзка с “Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) за питейно-битово водоснабдяване на „Ваканционно селище“ на „Делта 7“ ООД в ПИ с идентификатор 24075.176.54. по ККП на с. Дунавци, общ. Казанлък

           Лицата, чийто имот попадат в границите на  проектираната СОЗ с охранителен режим на пояси II  и III могат да се запознаят с проекта в сградата на  община Казанлък,  б

Захранване на климатична инсталация в УПИ XII 8736, кв. 126 в землище на гр. Казанлък представляващ магазин за строителни материали


Обект за водоснабдяване рибарник в ПИ с идентификатор 27499.501.3164 в землище на с. Енина


Уведомление за инвестиционно предложение- Проект за изграждане на проучвателно- експлатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване „Атракционен парк на Розата и розовото масло „ в ПИ 83199.141.25 по плана на гр. Шипка

изменение на ПУП –П3 В ПИ 83199.141.25 от землището на гр. Шипка Община  Казанлък като, по същество да промени устройствена зона от Зона за обществено и делово обслужване (ОДО) за обект “Дом за стари хора“ в зона за обществено об

Заповед за отчуждаване на поземлени имоти за разширение на Гробищен парк


Разписание на атракционно влакче

Атракционно влакче   Маршрут-Център–парк„Розариум“–парк„Тюлбето“- Център .   Спирки–Център-парк“Розариум“– Музей на Розата - парк „Тюлбето“  

Публично обявление за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал 9, т. 2 Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591242/12.03.2019 г. за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения в имот с идентификатор 35167.501.9459 по ККК


Обявление за принудително отчуждаване на имоти - собственост на физически и юридически лица за реализация на обект “Разширяване на съществуващ гробищен парк Казанлък“

Публикувано на 16.07.2019 г.

Обявление за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир Копринка


Съобщение за издаване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект


Финансово подпомагане на нуждаещи се от процедури “Ин витро“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Казанлък

За поредна година Община Казанлък стартира прием на документи за подпомагане на асистираната репродукция за семейства по метода "ин витро". Критериите за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, лечими преди всичко с методите АРТ, с

Прекратяване на наемното правоотношение между Община Казанлък и Стоянка Димитрова

ОБЩИНА  КАЗАНЛЪК   ЗАПОВЕД   №………/………… 2019 г.               На основание чл. 46, ал.1, т.4 от Закона за общи

Сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2018/2019 г.


Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите

добавено на 08.08.2018г.

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите

добавено на 08.08.2018г.

Обявление за Отчуждаване на имот с иденти-фикатор 35167.504.8401 по КККР на гр.Казанлък

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНО КРЪСТОВИЩЕ/ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НА ПЪТ I-6 „СОФИЯ-БУРГАС“ ПРИ КМ 312+000 ПО ПОСОКА НА РАСТЯЩИЯ КИЛОМЕТРАЖ“, ГР. КАЗАНЛЪК

Информация за заинтересованата общественост, съгласно изискванията на чл.116д, ал.1 от ЗООС


Информация за заинтересованата общественост, съгласно изискванията на чл.116д, ал.1 от ЗООС


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Публикувано на 09.05.2018г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378