С Ъ О Б Щ Е Н И Е до Садийе Текер, на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК за издадена заповед № 997/15.06.2021г. по чл. 73, ал. 3 от ЗКН, за НКЦ „Старата турска баня /ХАМАМА/“ (сграда с ид. 35167.502.3843.3 и сграда 35167.502.38743.2 по КККР на гр. Казанлък)


Заповед 829/21.05.2021г. във връзка със Закона за маслодайната роза


Затворят за движение на МПС-та бул. „ 23-ти Пехотен Шипченски Полк “, бул. „ Княз Александър Батенберг”, бул. „ Розова долина“, ул. „Пейо Яворов“ в гр. Казанлък от от 6:30ч. до 14:30ч. на 06.06.2021г.

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД № 911/ 04.06.2021 г. гр. Казанлък На основание чл. 44, ал. 2 и чл.44, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на обществения ред и недопускане

Искане по чл.6, ал.1 и информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение от Община Казанлък


Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадни води в УПИ I, кв. 26 А землище на с.Копринка община Казанлък.


Съобщение за събиране на сведения за изчезнало лице- Иван Донев Иванов - 05.08.1923г.


ВЕМЕННА ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЛ. ОРЕШАКА , ГР. КРЪН

  ЗАПОВЕД   № 663/20.04.2021 г. гр. Казанлък             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закон

Изграждане на рибовъдна ферма в микроязовир „Шейново -5“, разположен поземлен имот с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, община Казанлък


Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за поливка на етерично-маслодайна култура в имот с идентификатор 15864.1.15 по кадастралната кара на с. Голямо Дряново.


Обявление за издаване на Разрешите за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно ял.62 а, ал. 1 от Закона за водите) обект „Атракционен парк на розата и розовото масло “ землище на гр. Шипка имот с идентификатор 83199.141.25


Обявление за одобрен план на новообразувани имоти

В брой 41 от дата 18.05.2021 г. на Държавен вестник, със Заповед № ДС-ЗД-75/07.05.2021 г. на областен управител на област Стара Загора, Община Казанлък съобщава, че са одобрени план на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и регистри на новообразуваните

Публично обявление за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения- един тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 35167.505.8481 по КККР на гр. Казанлък .


Заповед за временна забрана за обществено ползване на ул. „ Индустриална“ в гр. Казанлък

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К ЗАПОВЕД   № 1161/06.07.2021 г.   гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправл

„Изграждане на 4бр. нови тръбни кладенци за допълнително водоснабдяване на производствена площадка в имот с идентификатор 35167.501.9510 в землището на гр. Казанлък


Заповед 491/29.03.2021г.


Заповед 508/29.03.2021


ЗАПОВЕД № 481/ 26.03.2021 г.

ЗАПОВЕД   № 481/ 26.03.2021 г. гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от За

Заповед № ПО-04-27/17.03.2021 г. на областна дирекция „Земеделие “Стара Загора

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на земеделието, храните и горите   Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора       З А П О В Е Д №  РД-04-27 /17.03.2021 г. гр. Стара За

Заповед № РД-03-6/17.03.2021 г. на областна дирекция „Земеделие “Стара Загора

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на земеделието, храните и горите   Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора       З А П О В Е Д №  ПО-03-6 / 17.03.2021г. гр. Стара Загора

Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран и пъстърва в микроязовир „Шейново-5“, разположен в поземлен имот с идентификатор 83106.1.147 с. Шейново


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220