Искане по чл.6, ал.1 и информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение от Община Казанлък


Съобщение за събиране на сведения за изчезнало лице- Иван Донев Иванов - 05.08.1923г.


„Изграждане на 4бр. нови тръбни кладенци за допълнително водоснабдяване на производствена площадка в имот с идентификатор 35167.501.9510 в землището на гр. Казанлък


Заповед 491/29.03.2021г.


Заповед 508/29.03.2021


ЗАПОВЕД № 481/ 26.03.2021 г.

ЗАПОВЕД   № 481/ 26.03.2021 г. гр. Казанлък                На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от За

Заповед № ПО-04-27/17.03.2021 г. на областна дирекция „Земеделие “Стара Загора

  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на земеделието, храните и горите   Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора       З А П О В Е Д №  РД-04-27 /17.03.2021 г. гр. Стара За

Заповед № РД-03-6/17.03.2021 г. на областна дирекция „Земеделие “Стара Загора

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Министерство на земеделието, храните и горите   Областна дирекция “Земеделие” гр. Стара Загора       З А П О В Е Д №  ПО-03-6 / 17.03.2021г. гр. Стара Загора

Изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадни води в УПИ I, кв. 26 А землище на с.Копринка община Казанлък.


Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на шаран и пъстърва в микроязовир „Шейново-5“, разположен в поземлен имот с идентификатор 83106.1.147 с. Шейново


ЗАПОВЕД за временна забрана за обществено ползване на ул. „ Тракия“

гр. Казанлък              На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна

Финансово подпомагане за инвитро процедури

         На основание Правилник за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Казанлък приет с Решение № 817/28

Обявление за предстоящо прунудително отчуждаване на имоти

На основание чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ Собствениците на поземлени имоти, засегнати от „Изменение на Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за трасе на велосипед

Заповед за обект: „НКЦ „Старата турска баня /ХАМАМА/”, разположена в ПИ с идентификатор 35167.502.3843 по КККР на гр. Казанлък“.


Указания по чл. 72, ал. 3 от ЗКН, издадени от Кмета на Община Казанлък и от Ръководителя на РИОКН, ЦРП-Бургас към МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА.


Изграждане на „Външен довеждащ водопровод от ВС“Стара Загора-Дунавци“, в участъка от събирателната шахта на водоизточниците до пресичането на път „гр.Казанлък - яз.Копринка“

            Във връзка с изграждане на: „Външен довеждащ водопровод от ВС“Стара Загора-Дунавци“, в участъка от събирателната шахта на водоизточниците до пресичането на път „гр.Ка

Обявление за предстоящо прунудително отчуждаване на имоти

На основание чл. 25, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост УВЕДОМЯВАМ Собствениците на поземлени имоти, засегнати от „Изменение на Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура за трасе на велосипед

Забранявам паша на селскостопански животни и добитък през 2021 г. съгласно списък на землища и местности в горски територии държавна собственост .


Временна организация на движението по ул. “Цар освободител“


Обявление за инвестиционно предложение ПИ 35167.501.9481 в землището на гр. Казанлък


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220