ОБЯВИ ПО НАРЕДБА ЗА ОВОС, ДВ бр.25/2003г- Преустройство на приемно-предавателни станции в гр.Казанлък от „ТЕЛЕНОР България“ ЕАД

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС, ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп) От „Теленор България“ Е

ОБЯВИ ПО НАРЕДБА ЗА ОВОС, ДВ бр.25/2003г- Преустройство на приемно-предавателни станции в гр.Казанлък от „ТЕЛЕНОР България“ ЕАД

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС, ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп) От „Теленор България“ ЕАД,&n

ОБЯВИ ПО НАРЕДБА ЗА ОВОС, ДВ бр.25/2003г- Преустройство на приемно-предавателни станции в гр.Казанлък от „ТЕЛЕНОР България“ ЕАД

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС, ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп) От „Теленор България“ Е

Финансово подпомагане за инвитро процедури

         На основание Правилник за финансиране на процедури "Ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Казанлък приет с Решение № 817/28

ОБЯВИ ПО НАРЕДБА ЗА ОВОС, ДВ бр.25/2003г- Преустройство на приемно-предавателни станции в гр.Казанлък от „ТЕЛЕНОР България“ ЕАД

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС, ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп) От „Теленор България“ Е

ОБЯВИ ПО НАРЕДБА ЗА ОВОС, ДВ бр.25/2003г- Преустройство на приемно-предавателни станции в гр.Казанлък от „ТЕЛЕНОР България“ ЕАД

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС, ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп) От „Теленор България“ Е

Съобщение от “Теленор България“ ЕАД

До заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда(Наредба за ОВОС, ДВ,бр.25/2003г., изм. и доп) От „Теленор България“ Е

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на воден обект - язовири и микроязовири - публична общинска собственост (по чл. 46, ал. 1 на ЗВ)

  ОБЕКТ „ВЕРТЕКС“ ЕООД, гр. Казанлък, Община Казанлък Цел на заявеното използване на водите Любителски и спортен риболов

Публично обявление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ПЕТЕК за водоснабдяване на „Атракционен парк розата и розовото масло “ в поземлен имот с идентификатор 83199.141.25, гр. Шипка .


Тръбен кладенец в имот с идентификатор 40292.116.14 в землище на гр. Крън


Промяна на разписание на влак № 30135

Във връзка с измененията на разписанията на влаковете по жп линия София –Карлово-Бургас от 01.02.2020 г. влак № 30135 на гара Казанлък ще бъде на 17:30 часа.

Във връзка с “Проект за санитарно-охранителна зона (СОЗ) за питейно-битово водоснабдяване на „Ваканционно селище“ на „Делта 7“ ООД в ПИ с идентификатор 24075.176.54. по ККП на с. Дунавци, общ. Казанлък

           Лицата, чийто имот попадат в границите на  проектираната СОЗ с охранителен режим на пояси II  и III могат да се запознаят с проекта в сградата на  община Казанлък,  б

Захранване на климатична инсталация в УПИ XII 8736, кв. 126 в землище на гр. Казанлък представляващ магазин за строителни материали


Обект за водоснабдяване рибарник в ПИ с идентификатор 27499.501.3164 в землище на с. Енина


Уведомление за инвестиционно предложение- Проект за изграждане на проучвателно- експлатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване „Атракционен парк на Розата и розовото масло „ в ПИ 83199.141.25 по плана на гр. Шипка

изменение на ПУП –П3 В ПИ 83199.141.25 от землището на гр. Шипка Община  Казанлък като, по същество да промени устройствена зона от Зона за обществено и делово обслужване (ОДО) за обект “Дом за стари хора“ в зона за обществено об

Публично обявление за извършване на процедура по реда на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Наредбата за ОВОС/ за инвестиционно предложение за „Изграждане на Атракционен


Довеждащ водопровод от водопровод при 0.т. 241по регулационния план на гр. Шипка, до Хотелски комплекс в ПИ 83199.81.653 по КККР на гр.Шипка


Заповед за отчуждаване на поземлени имоти за разширение на Гробищен парк


Разписание на атракционно влакче

Атракционно влакче   Маршрут-Център–парк„Розариум“–парк„Тюлбето“- Център .   Спирки–Център-парк“Розариум“– Музей на Розата - парк „Тюлбето“  

Публично обявление за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал 9, т. 2 Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31591242/12.03.2019 г. за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения в имот с идентификатор 35167.501.9459 по ККК


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220