Условия за настаняване в общински жилища

УСЛОВИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ,

съгласно наредба  №12 "ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА"

Приета с Решение № 304 от 24.07.2012 г.,

(Изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 857/24.01.2014 г., изм. с Решение №1315/13.05.2015  г.)
 

І. Условия за кандидатстване, съгласно чл.4 от Наредба № 12:

Чл. 4. (1) (Изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 1315/13.05.2015 г.) Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 имат нуждаещите се от жилище граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на следните условия:

1. Не притежават жилище, вила или ½ или повече идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях на територията на Република България.

2. не притежават жилищен или вилен поземлен имот в населени места, курортни зони, комплекси и вилни зони, земи до 10 км. от морската брегова ивица, както и идеални части или вещно право върху такъв имот;

3. не са носители на право на строеж, започнали индивидуално или групово жилищно строителство, член - кооператори в жилищностроителна кооперация;

4. не са носители на право на ползване върху жилищен или вилен имот по т. 1 или реално обособена част от такъв имот, както и да не са извършвали отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване.                                      

5. не са прехвърляли имоти по т. 1, т.2 и т.3 на други лица през последните 15 /петнадесет/ години, с изключение на прекратяване на съсобственост, или дарение в полза на държавата или Общината;

6. не са извършвали отказ от наследство;                             

7. брутният средномесечен доход на член от семейството за предходните шест месеца не надвишава две минимални работни заплати за страната;

8. (Изм. с Решение №1315/13.05.2015 г.) имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в Община Казанлък през последните пет години, преди датата на подаване на заявлението;

9. не са се самонастанявали в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 8 от Закона за общинската собственост;

10. не са отписвани от картотеката на основание чл. 11 и чл. 22, ал.3 от настоящата Наредба.

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват с декларация на гражданите, към която се прилагат съответните документи, удостоверяващи фактите, които се доказват с документи, издадени от компетентните органи.

11.  Да не е прекратявано наемното правоотношение с гражданина или неговото семейство и да не е осъществявана процедура по принудително изземване на общинско жилище спрямо тях.

12. Да не са извършвали търговска дейност по смисъла на Търговския закон, както и да не са собственици и да не са притежавали дялове или акции в търговски дружества през последните пет години.

ІІ. Необходими документи по чл.7, от Наредба № 12

Чл. 7. (1) Заявлението за картотекиране се подава до кмета на Общината в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в сграда на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6. Към същото се прилага декларация по ал. 3.

(2). В заявлението се посочват: трите имена; ЕГН, семейното положение, местоработата и продължителността на адресната регистрация (постоянен и настоящ адрес) на заявителя;

(3) В декларацията се посочват:

1. Трите имена, ЕГН, постоянен адрес;

2. имотно състояние по чл. 4, ал. 1, т. 1- 4 и т. 8 ;

3. материално положение по чл. 4, ал. 1, т. 7 (общ доход на членовете на семейството за предходните шест месеца, формиран от възнаграждения по трудови и служебни правоотношения, възнаграждения по договори за контрол и управление на предприятия, пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, парични обезщетения за

безработица, помощи по Закона за социално подпомагане, помощи по Закона за семейни помощи за деца, добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, наем, аренда, възнаграждения по граждански и търговски договори, авторски и лицензионни възнаграждения и други);

4. жилищните условия, при които живее семейството към момента на подаване на заявлението: вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения, брой съжителстващи семейства;

5. данни за предишни картотеки.

(4). Към декларацията се прилагат за заявителя и всеки член от неговото семейство:

1. удостоверение за декларирани данни, издадено от Дирекция „Местни приходи от данъци, такси” при община Казанлък, а при необходимост и от други Общини;

2. удостоверения от Службата по вписванията – Казанлък за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето, а при необходимост и от служби по вписванията в други населени места;

3. удостоверения за доходи по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 7 от настоящата Наредба;

4. удостоверение от Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък  за доказване на обстоятелството, че през предходния шестмесечен период лицето е било безработно с или без право на парично обезщетение;

5. копие от договор/и за наем/и;

6. копие от експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), ако има такова;

7. удостоверение за промяна в данните за настоящ и постоянен адрес от Дирекция Гражданска Администрация и Административно Обслужване при община Казанлък.

8. квитанция за платена такса само за заявителя от 1 лв. съгласно изискванията на Наредба № 26 на ОбС Казанлък;

9. други документи по преценка на заявителя;

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите по чл. 7 ал.4 се прилагат и за съжителстващото с кандидата лице.

(5) Документите по предходната алинея се предоставят лично от заявителя. Всяко представено копие от документ се заверява собственоръчно от заявителя/декларатора и се сверява с оригинала от служител на община Казанлък, за което същите се подписват.

(6) Комисията по чл. 8, ал. 1 може да изиска допълнително документи за установяване на сочените в декларацията обстоятелства, да събира служебно такива, както и да извършва проверки на посочения настоящ адрес. Когато документите следва да се представят от заявителя на същия се определя срок, съобразен с обичайните срокове за снабдяване с документите.

(7) Служител на община Казанлък не може да откаже приемането на заявлението. Същото се приема с входящия номер и дата на действителното подаване.

 

  Изтегли Документ
публ. на 31.01.2013 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220