Местни избори 2023

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г.

На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На основан

Обществено обсъждане на проект “Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво“

Анализ на потребностите на Национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на Общинско и Областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.   Анализ Предложение за национална карта 

Проект на нова Наредба №26 за за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Обявление за обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК              Обществено обсъждане на проект за частично  изменение на ОУП на Община Казанлък На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ община Казанлък съобщава на заин

Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Казанлък изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги общи

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък.

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на наредба за изменение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Обява за обществено обсъждане на проект за частично изменение на ОУП на Община Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на Община Казанлък:   На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 14.11.2022г. в ритуалната зала на общината от 17,00ч.

Проект на Правилник за устройство и дейността на общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“ към община Казанлък

изтегли Правилник      

Проект на наредба за изменение на Наредба № 22 за рекламната и информационна дейност на Община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община Казанлък на Общински съвет-Казанлък.

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на Община Казанлък

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Обществено обсъждане на проект за изменение на ОУП на Община Казанлък:   На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че на 16.09.2022г. в Информационния център на ул.&ldqu

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№ 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на наредба за изменение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Наредба за изменение и допълнени на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Правлиник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня - майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня“

  На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по п

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА “ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ЗА ТАЛАНТИ” В СЕЛО РОЗОВО

Община Казанлък кани заинтересовани граждани, ученици и родители на обществено обсъждане на дейността на „Детска академия за таланти“ в село Розово. Предстои да бъде взето важно решение относно дейността на бъдещата “Детска академия за тал

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 г. НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Уважаеми съграждани, Представяме Ви проект за бюджет  на Община Казанлък за 2022 г. С общата рамка на прооектобюджета можете да се запознаете от прикачените документи: Проект на бюджет 2022 г. Приложения Предложения и становища мога

Проект на Наредба 4 За реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък

  На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проект
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220