Изменение на ОУП на Община Казанлък:

Решение 189_2020 на общ_съвет Списък на имотите, включени в изменение на ОУП ОУП_Апостолов ОУП_Генчо Генчев ОУП_ДС 1 Груп и ВИ-КИ-Петър Кънев ОУП_Дюлгеров_Станков ОУП_Еврозид ОУП_Електрообзавеждане ОУП_Ивайло Колев ОУП_Ил

Проект за изменение и допълнение на Наредба№ 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №26 на ОбС-Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Публикувано на: петък, 6 ноември 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

Публикувано на: петък, 6 ноември 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък

Публикувано на: петък, 17 юли 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да из

Проект на Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества

Публикувано на: понеделник, 22 юни 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък

Публикувано на: вторник, 14 април 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и д

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински д

Проект на Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък

Публикувано на: петък, 5 декември 2019 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и д

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Публикувано на: петък,3 януари 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да и

Проект на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на община Казанлък

Публикувано на: петък,17 януари 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения

Проект на на Наредба за изменения и допълнения на Наредба № 34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в Община Казанлък

Публикувано на: вторник,18 февруари 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и

Проект на Наредба за изменения и допълнения на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Публикувано на: понеделни 30 януари 2020 г. На основание чл.26 ал.4 от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

Публикувано на: понеделни 9 декември 2019 На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и д

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Причини, които налагат приемането: Следвайки своя подход, ориентиран към семействата, с ясни цели, мерки и дейности, според които всички родители в общината да имат възможност да отгледат децата си, да получават необходимата подкрепа, за да бъ

Проект на Наредба за изменения и допълнения на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Публикувано на: понеделни 9 декември 2019 На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и д

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища

Публикувано на: понеделник, 04 ноември 2019 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 04.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.

Публикувано на 8 ноември 2019 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Публикувано на: вторник, 29 октомври 2019 На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и д
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220