Проект на Наредба за изменение и допълнени на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Правлиник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Кухня - майка в т.ч. дейност Детска млечна кухня“

  На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по п

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА “ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ЗА ТАЛАНТИ” В СЕЛО РОЗОВО

Община Казанлък кани заинтересовани граждани, ученици и родители на обществено обсъждане на дейността на „Детска академия за таланти“ в село Розово. Предстои да бъде взето важно решение относно дейността на бъдещата “Детска академия за тал

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 г. НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Уважаеми съграждани, Представяме Ви проект за бюджет  на Община Казанлък за 2022 г. С общата рамка на прооектобюджета можете да се запознаете от прикачените документи: Проект на бюджет 2022 г. Приложения Предложения и становища мога

Проект на Наредба 4 За реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на Община Казанлък

  На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проект

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.

Публикувано на: понеделник, 6 декември 2021 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложени

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

  На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на територията на общината да вземат участие в публично обсъждане за намерение за поемане на

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект за изменение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Наредба № 19 за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Покана за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Казанлък кани местната общност, всички обществени организации и юрид

Изменение на ОУП на Община Казанлък

  Община Казанлък съобщава на заинтересованата общественост, че от 28.04.2021г. до 10.05.2021г., поради епидемиологичната обстановка, ще се проведе дистанционно обществено обсъждане на изменение на ОУП на Община Казанлък във фаза предварителен прое

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на Община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Изменение на ОУП на Община Казанлък:

Решение 189_2020 на общ_съвет Списък на имотите, включени в изменение на ОУП ОУП_Апостолов ОУП_Генчо Генчев ОУП_ДС 1 Груп и ВИ-КИ-Петър Кънев ОУП_Дюлгеров_Станков ОУП_Еврозид ОУП_Електрообзавеждане ОУП_Ивайло Колев ОУП_Ил

Проект за изменение и допълнение на Наредба№ 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък

На основание чл.26, ал.4  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да изразят становища по проекта. На о

Проект на Наредба за допълнение на Наредба №26 на ОбС-Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък

Публикувано на: петък, 6 ноември 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да

План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

Публикувано на: петък, 6 ноември 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за условията и реда за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък

Публикувано на: петък, 17 юли 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и да из

Проект на Наредба № 19 за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества

Публикувано на: понеделник, 22 юни 2020 г. На основание чл.26  от ЗНА, във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица в 30-дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет страницата на Община Казанлък, могат да направят предложения и
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220