Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.

Дейността на обществения посредник е публична и е насочена към подобряване качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

Общественият посредник приема и разглежда жалби и сигнали за:

-             нарушения на права и свободи;

-             за нарушаване на изискванията за законосъобразност на администритивните актове и действията на местната власт;

-             неспазване на процедури по издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

-             предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

-             прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане достойнството на гражданите.

Жалби и сигнали пред обществения посредник могат да подават физически лица с постоянен или настоящ адрес на територията на община Казанлък, както и организации, осъществяващи  дейността си на територията на община Казанлък.

Общинският съвет избира обществен посредник с тайно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

С решение № 897 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.11.2018 г. за обществен посредник е избрана Гинка Стефанова Щерева. Мандатът на обществения посредник на община Казанлък е 5 години.

 

публ. на 06.02.2019 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220