Реализирани проекти

По Оперативна програма „Регионално развитие“" Схема BG161PO001/1.4-09/2012 “Зелена и достъпна градска среда”, проект „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие", на стойност близо 5,6 млн. лв., е изпълнен проект с основен обект „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в Парк „Розариум“ и Лесопарк „Тюлбето“ със свързваща ги велоалея“.

 

Парк „Розариум“, гр.Казанлък

 

 

Лесопарк „Тюлбето“, гр.Казанлък

Към този проект има и допълнителни два обекта, изградени през 2015 г.- детска площадка и игрище за мини футбол и тенис на корт

на ул.”Бузлуджа”, зона за отдих на ул.”Петко Д.Петков

 

   

и спортна площадка със стена за катерене и рампи за скейтборд в близост до Младежки дом:

 

 

 

„Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ е най-мащабният инфраструктурен проект на Община Казанлък. С реализирането му е постигнат огромен социален ефект, защото се подобрява не само начинът на опазване на околната среда, но и качеството на ВиК услугите за 52 723 жители, или 80 000 еквивалент жители, т.е. 100% от населението на агломерацията.

 

 

 

 

 

През 2014 г., по Проект „Красива България “ е извършена пълна реконструкция на залите в Младежки дом, на покрива и фасадата, обновено е околното пространство. Изградени са подстъпи за хора с увреждания, подобряване на жизнената среда в гр.Казанлък и създаване на съвременна база за развитие, изява и спорт на младите хора.

Общинска сграда за младежки и спортни дейности-

 

През октомври 2014 г., Община Казанлък официално откри три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено жилище (ЗЖ) в гр.Казанлък. Сградите са изпълнени в рамките на проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Схема BG161PO001/1.1-12/2011  „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Проектът е на стойност 2 379 650,18 лв.

    

ЦНСТ №1 и 2, гр. Казанлък

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък“, на стойност  3 791 817,24 лв., от които 85% е размерът на безвъзмездното финансиране от Национален доверителен екофонд и 15%  съфинансиране от бюджета на Община Казанлък.

МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД

 

 

„Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък“, по ОПРР 2007-2013, Схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция /обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации".. В болницата е закупена нова апаратура на стойност 2 млн.100 хил.лв. и за около 600 хил.лв. са извършени ремонти в отделенията по Хемодиализа, в операционния блок на Родилно отделение, както и в отделението по Образна диагностика.

 

Повече информация за реализирани и предстоящи проекти – сайт  на Община Казанлък: https://www.kazanlak.bg/ - раздел <Програми и проекти>

Друг проект е „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък“. Намаляване емисиите на парниковите газове и повишаване енергийната ефективност на сградата.

Повече информация за реализирани и предстоящи проекти – сайт  на Община Казанлък:  https://www.kazanlak.bg/  раздел Програми и проекти

публ. на 18.03.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220