За функция „Образование“

На територията на община Казанлък функционират общо 26 учебни заведения, от които 4 са държавни и 22 са общински,  Център за подкрепа на личностното развитие (ОДК „Св. Иван Рилски”) и 13 детски градини с филиали в почти всички населени места на общината. Средно за година в училищата се обучават около 7 400 ученика, а в детските градини – около 2 300 деца. Съществуващата училищна мрежа в достатъчна степен удовлетворява интересите на младите хора и потребностите на икономиката. Екипният принцип на работа, възпитаването на национално и европейско самосъзнание са запазена марка на детските и учебните заведения в община Казанлък.

Община Казанлък осъществява контролни функции на детските заведения, училищата и ЦПЛР чрез отдел „Образование и стратегическо планиране”. Дейността на отдела в системата на средното образование се провежда в съответствие с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование, поднормативните актове в системата и е съобразена с образователната политика на Община Казанлък. Служителите в отдела подготвят отговори и становища по проблеми и предложения в сферата на дейността си, поставени в кореспонденцията с държавните институции, организациите и гражданите. Експертите участват в разработването на планове и програми, свързани с дейността на отдела, анализират и разработват предложения за решения на управленски проблеми и методически въпроси в областта на средното образование в общинската образователна система. Поддържат се връзки със специалисти от Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образованието – Стара Загора и др. по осъществяване на дейността на отдела.

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220