Ред за издаване на разрешение за рекламна дейност

1. За издаване на Разрешение за извършване на рекламна дейност на територията на община Казанлък се подава заявление до Кмета на общината /по образец/, като се прилагат следните документи:

  • Разрешението за поставяне на РИЕ или строително разрешение, издадено от Главния архитект на Общината - заверено копие;
  • Един екземпляр от одобрения Проект - оригинал;
  • Документ за собственост, когато сградата, имота или съоръжението не са общинска собственост и договор за наем, ако има такъв-заверено копие;
  • Удостоверение от Агенцията по вписванията, издадено в срок до един месец към датата на подаване на заявлението-оригинал или заверено копие;
  • Служебна бележка за липса на задължения към община Казанлък-по образец;
  • Квитанция за внесена такса за разглеждане на документи, определена в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък-заверено копие.

2. При редовни документи Кмета на община Казанлък издава Разрешение за извършване на рекламна дейност на територията на община Казанлък /по образец/.

3.  Разрешението се издава за срок до три години и се заплаща месечна такса определена в Приложение №7 към Наредба No 22 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък.

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220