Местни избори 2023

Ред за издаване на разрешение за рекламна дейност

1. За издаване на Разрешение за извършване на рекламна дейност на територията на община Казанлък се подава заявление до Кмета на общината /по образец/, като се прилагат следните документи:

  • Разрешението за поставяне на РИЕ или строително разрешение, издадено от Главния архитект на Общината - заверено копие;
  • Един екземпляр от одобрения Проект - оригинал;
  • Документ за собственост, когато сградата, имота или съоръжението не са общинска собственост и договор за наем, ако има такъв-заверено копие;
  • Удостоверение от Агенцията по вписванията, издадено в срок до един месец към датата на подаване на заявлението-оригинал или заверено копие;
  • Служебна бележка за липса на задължения към община Казанлък-по образец;
  • Квитанция за внесена такса за разглеждане на документи, определена в Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък-заверено копие.

2. При редовни документи Кмета на община Казанлък издава Разрешение за извършване на рекламна дейност на територията на община Казанлък /по образец/.

3.  Разрешението се издава за срок до три години и се заплаща месечна такса определена в Приложение №7 към Наредба No 22 за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък.

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220