Общински търговски дружества

 

наименование на общинските
 търговски дружества

ЕИК

управител

тел. за контакти

1

"Балканинвест" ЕООД
гр.Казанлък,
ул."Славянска" № 10

833066624

Петко Константинов
Карагитлиев

877431220

2

"МБАЛ - Д-р Христо Стамболски" ЕООД
гр.Казанлък
ул."Старозагорска" № 16

123540775

Д-р Кети Петрова
Маналова-Владкова

0431/68348
деловодство
0431/68350
регистратура

3

ДКЦ "Районна Поликлиника-Казанлък" ЕООД
гр.Казанлък
ул."Стара планина" № 12

123527016

Д-р Красимир Пейчев

0896641223 регистратура

4 " Индустриална зона - Казанлък" ЕООД 205920104    

 

  • “Балканинвест “ ЕООД

„Балканинвест” ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие с предмет на дейност – осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството, технически контрол в строителството, инвеститорски контрол, административно-правни и технически служби на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия, ценообразуване, както и всички незабранени от закона дейности, присъщи на дейността му. С Решение № 777/28.05.2018г. Общински съвет-Казанлък е направена промяна в предмета на дейност на „Балканинвест“ ЕООД, като е допълнено и обществен превоз на пътници на територията на Р България, поддръжка и експлоатация на водопроводи за пренос на минерална вода, в това число и съоръженията към тях.

 

  • „ДКЦ Районна Поликлиника Казанлък“ ЕООД

ДКЦ „Поликлиника - Казанлък” ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие с предмет на дейност – специализирана извънболнична помощ, както и всички дейности, незабранени от закона за здравето. Основни източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Районната здравно-осигурителна каса, от доброволни здравно-осигурителни фондове, от свободен прием, от потребителски такси и от собствени приходи от отдадени помещения под наем.

 

  • МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие с предмет на дейност – осъществяване на болнична помощ, както и извършване на здравни дейности, свързани с обслужването на пациентите.

 

  •  "Индустрииална зона - Казанлък" ЕООД

​      Предмет на дейност -  изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и  посредничество, както и всяка друга производствена и търговска дейност, за която няма изрична законова забрана.


Общината участва с акции в 2 търговски дружества:

  •  „Казанлък” АД, гр.Казанлък – с 4,974%;
  • МБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович” АД, гр.Ст. Загора – с 2,79%;

 

 

публ. на 09.10.2023 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220