Условия за настаняване в общински жилища

Условия за настаняване в общински жилища

УСЛОВИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ,

съгласно наредба  №12 "ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА"

 

Приета с Решение № 304 от 24.07.2012 г.,

Изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 857/24.01.2014 г., изм. с Решение №1315/13.05.2015 г., изм. с Решение № 147/28.04.2016 г.,

изм. с Решение №202/30.06.2016 г., Изм. с Решение № 975/28.02.2019 г.,

Изм. с Решение № 1085/27.06.2019 г., Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г., Изм. с Решение №746/28.07.2022 г.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И КАРТОТЕКИРАНЕ

Чл. 4 (1) (Изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 1315/13.05.2015 г., Изм. с Решение №21/19.12.2019 г.) Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 5 имат нуждаещите се от жилище граждани и техните семейства, когато всички отговарят едновременно на следните условия:

1. (Изм. с Решение № 839/17.12.2013 г.) Не притежават жилище, вила или ½ или повече идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху тях на територията на Република България.

2. не притежават жилищен или вилен поземлен имот в населени места, курортни зони, комплекси и вилни зони, земи до 10 км. от морската брегова ивица, както и идеални части или вещно право върху такъв имот;

3. (Нова с Решение №21/19.12.2019 г.) не притежават кабинети, офиси, ателиета, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност и други нежилищни имоти, предназначени за търговска или стопанска дейност или идеални части от такива имоти на територията на Република България;

4. (Предишна т.3 - Решение № 21/19.12.2019 г.) не са носители на право на строеж, започнали индивидуално или групово жилищно строителство, член - кооператори в жилищностроителна кооперация;

5. (Предишна т.4 - Решение № 21/19.12.2019 г. ) не са носители на право на ползване върху жилищен или вилен имот по т. 1 или реално обособена част от такъв имот, както и да не са извършвали отказ от учреденото, отстъпено или запазено в тяхна полза право на ползване.

6. (Предишна т.5 - Решение 21/19.12.2019 г.) не са прехвърляли имоти по т. 1, т. 2 и т.3 на други лица през последните 10 /десет/ години, с изключение на прекратяване на съсобственост с държавата или общината, или извършено дарение в полза на държавата или общината.

7. (Предишна т. 6 - Решение № 21/19.12.2019 г.) не са извършвали отказ от наследство;

8. (Нова с Решение 21/19.12.2019 г.) не притежават друго имущество (парични средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, селскостопанска техника и други основни и оборотни фондове) на обща стойност по-голяма от 10 хиляди лева.

9. (Предишна т.7 - Решение № 21/19.12.2019 г., изм. с Решение № 746/28.07.2022 г.) брутният средномесечен доход на член от семейството за предходните шест месеца, не надвишава 80% от минималната работна заплата за страната;

10. (Изм. с Решение №1315/13.05.2015 г.; (Предишна т. 8, Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в Община Казанлък през последните пет години без прекъсване, преди датата на подаване на заявлението. Това правило не се прилага за кандидатстващите за настаняване граждани, когато регистрирането им по постоянен или настоящ адрес в друго населено място през последните пет години е поради:

а) командироване за изпълнение на военна служба в друго населено място или извън територията на страната съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

б) временно настаняване в специализирани институции или специални училища за предоставяне на социални услуги;

в) задължително настаняване за лечение в лечебни заведения по Закона за здравето и др. закони;

г) обучение в друго населено място или извън страната.

11. (Предишна т.9, изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) не са се самонастанявали в общински жилища и наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 8 от Закона за общинската собственост, през последните 10 /десет/ години.

12. (Предишна т.10, Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) не са отписвани от картотеката на основание чл. 11 и чл. 22, ал. 3 от настоящата Наредба, през последните 10 /десет/ години.

13. (Нова, с Решение № 839/17.12.2013 г., (Предишна т.11, Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) Да не е прекратявано наемното правоотношение с гражданина или неговото семейство и да не е осъществявана процедура по принудително изземване на общинско жилище спрямо тях, през последните 10 /десет/ години.

14. (Нова, с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение №202/30.06.2016 г., (Предишна т.12, Решение № 21/19.12.2019 г.) Да не са извършвали търговска дейност по смисъла на Търговския закон, с изключение на Едноличните търговци с нает персонал по трудов договор до две лица, както и да не са собственици и да не са притежавали дялове или акции в търговски дружества през последните пет години.

15. (Нова, с Решение № 147/28.04.2016 г., Предишна т.13, Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) Да нямат неуредени задължения към Община Казанлък.

16. (Нова с Решение № 21/19.12.2019 г.) не са осъждани за престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани.

(2) (Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват с декларация на гражданите, към която се прилагат съответните документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 7. (1) (Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) Заявлението за картотекиране се подава до кмета на Общината в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в сграда на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6. Към него се прилага декларацията по чл. 6, ал. 2.

(2) В заявлението се посочват: трите имена; ЕГН, семейното положение, местоработата и продължителността на адресната регистрация (постоянен и настоящ адрес) на заявителя;

(3) В декларацията се посочват:

1. (Изм. с Решение №21/19.12.2019 г.) имената по документ за самоличност, ЕГН, постоянен и настоящ адрес;

2. (Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) имотно състояние по чл. 4, ал. 1, т. 1 - 5;

3. (Нова с Решение № 21/19.12.2019 г.) обстоятелствата по чл.4, ал.1, т. 6;

4. (Предишна т.3, Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) материално положение по чл. 4, ал. 1, т. 9 (общ доход на членовете на семейството за предходните шест месеца, формиран от възнаграждения по трудови и служебни правоотношения, възнаграждения по договори за контрол и управление на предприятия, пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, парични обезщетения за безработица, помощи по Закона за социално подпомагане, помощи по Закона за семейни помощи за деца, добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, наем, аренда, възнаграждения по граждански и търговски договори, авторски и лицензионни възнаграждения и други);

5. (Предишна т.4, Решение № 21/19.12.2019 г.) жилищните условия, при които живее семейството към момента на подаване на заявлението: вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и собствеността на обитаваните помещения, брой съжителстващи семейства;

6. (Предишна т.5, Решение № 21/19.12.2019 г.) данни за предишни картотеки.

(4) Към декларацията се прилагат за заявителя и всеки член от неговото семейство:

1. удостоверение за декларирани данни, издадено от Дирекция „Местни приходи от данъци, такси” при община Казанлък, а при необходимост и от други Общини;

2. (Нова с Решение № 21/19.12.2019 г.) удостоверение за липса на задължения към общинския бюджет;

3. (Предишна т.2, Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето през последните десет години, при необходимост и от служби по вписванията в други населени места;

4. (Предишна т.3, Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.) удостоверения за доходи по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 9 от настоящата Наредба;

5. (Предишна т.4 - Решение № 21/19.12.2019 г.) удостоверение от Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък за доказване на обстоятелството, че през предходния шестмесечен период лицето е било безработно с или без право на парично обезщетение;

6. (Нова с Решение № 21/19.12.2019 г.) справка от Община Казанлък за наличие или липса на предпоставките по чл. 4, ал. 1, т. 11;

7. (Предишна т.5 - Решение № 21/19.12.2019 г.) копие от договор/и за наем/и;

8. (Предишна т.6, Решение № 21/19.12.2019 г.) копие от експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), ако има такова;

9. (Предишна т.7, Решение № 21/19.12.2019 г.) удостоверение за промяна в данните за настоящ и постоянен адрес от Дирекция Гражданска Администрация и Административно Обслужване при община Казанлък.

10. (Предишна т.8, Решение № 21/19.12.2019 г.) квитанция за платена такса само за заявителя от 1 лв. съгласно изискванията на Наредба № 26 на ОбС Казанлък;

11. (Нова с Решение № 21/19.12.2019 г.) удостоверение от учебно заведение за пълнолетно дете, че е записано като ученик, а за новата учебна година – в срок до 31.10.;

12. (Нова с Решение № 21/19.12.2019 г.) свидетелство за съдимост;

13. (Предишна т. 9 - Решение №21/19.12.2019 г.) други документи по преценка на заявителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите по чл. 7 ал.4 се прилагат и за съжителстващото с кандидата лице.

(5) (Изм. с Решение №21/19.12.2019 г. ) Документите по предходната алинея се предоставят лично от заявителя, в случаите когато същите не могат да бъдат набавени по служебен път. Всяко представено копие от документ се заверява собственоръчно от заявителя/декларатора и се сверява с оригинала от служител на община Казанлък, за което същите се подписват.

(6) Комисията по чл. 8, ал. 1 може да изиска допълнително документи за установяване на сочените в декларацията обстоятелства, да събира служебно такива, както и да извършва проверки на посочения настоящ адрес. Когато документите следва да се представят от заявителя на същия се определя срок, съобразен с обичайните срокове за снабдяване с документите.

(7) (Отм. с Решение № 21/19.12.2019 г.)

 

 

Изтегли Наредба №12

 

публ. на 27.04.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220