Информация за програмата

Българската банка за развитие (ББР) ще привлече финансов ресурс в размер на 1 млрд. лева за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Банката ще получи държавна гаранция, съгласно чл. 100 от Закона за Дър

Участие в програмата

За участие в програмата е необходимо да бъдат изпълнени няколко изисквания: Да се регистрира Сдружение на собствениците по смисъла на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) - Сдружението да се впише в регистър на  БУЛСТАТ.

Образци на документи

Заявление за регистрация на сдружение на собствениците Приложение 1_Покана за свикване на ОС_учредяване на СС Приложение 2_Протокол от залепване на поканата_учредяване на СС Приложение 3_Протокол от ОС за учредяване на СС Приложение 4_Спораз

Регистър на сдруженията на собствениците


Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците


Регистрация на сгради в режим на етажна собственост

Във връзка с приложението на Закона за управлението на етажната собственост е необходимо всички собственици на сгради в режим на етажна собственост да проведат Общо събрание, на което да се разгледат следните важни въпроси: 1. Избор на управител или управ

Съобщения

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания  към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.   &n
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220