Отдел „Стратегическо планиране и проекти”:

 1. Координира и осъществява мониторинг по изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020, Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък 2014-2020 и други стратегически 20 документи. Изготвя анализи относно необходимост от актуализация на основните планови и стратегически документи на Общината.

2. Координира участието, дава становища и предложения, подготвя и съхранява документация относно участието на Община Казанлък в комитети за наблюдение, регионални и областни съвети, координационни и други органи на национално, регионално и областно ниво;

 3. Организира и координира работата на Общински съвет за развитие на Община Казанлък, Работна комисия за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък и други сформирани органи и комисии относно изпълнение на стратегическите и програмни документи на Община Казанлък;

4. Текущо събира и поддържа база данни за ресурсите на община Казанлък и в тази връзка изготвя актуален Профил на общината

5. Във връзка с изпълнението на програми и проекти:

а) Участва в разработване на проектни предложения от името на Община Казанлък по национални програми, оперативни програми, програми на ЕС за междурегионално сътрудничество, транснационално сътрудничество, хоризонтални и други програми на ЕС и други източници на финансиране;

б) Участва в изпълнението, наблюдението, контрола и извършва текущ и последващ мониторинг на проекти с външно финансиране, изпълнявани от Община Казанлък като бенефициент и в проекти, по които Община Казанлък е партньор;

в) Координира участието на Община Казанлък в съвместни проекти и дейности с държавни, общински, неправителствени и стопански организации на регионално, национално и международно ниво;

 г) Текущо следи, събира и поддържа база данни с информация за възможности за кандидатстване към външни източници на финансиране;

 д) Изготвя предложения за избор на проекти (проектни идеи) за кандидатстване;

е) Участва при изготвяне на предварителен анализ на възможностите за финансиране на проектни идеи;

ж) Проследява процеса на оценка на проектните предложения на Община Казанлък;

з) Организира и координира взаимодействието с други структури от администрацията във връзка с кандидатстване, изпълнение, осигуряване на устойчивост на проекти;

и) Оказва методическа помощ на други отдели и дирекции на общинската администрация и предоставя информация и експертна подкрепа във връзка с разработване на проектни предложения и изпълнение на проекти; й) Събира и поддържа база данни с информация относно проекти на Община Казанлък на етап подготовка за кандидатстване, внесени за оценка, одобрени за финансиране, в процес на изпълнение, изпълнени, нефинансирани проектни предложения;

 к) Поддържа актуална информация относно проектите на Община Казанлък на официалния сайт;

 л) Поддържа архив с досиета на проектите, изпълнени от Община Казанлък с външно финансиране;

 м) Търси и установява нови контакти с международни и чуждестранни организации, местни власти и държавни структури, подходящи за съвместно участие в партньорство при изпълнение на проекти и програми с външно финансиране;

6. Провежда националната и общинска политика в сферата на младежките дейности в общината;

7. Координира и подпомага работата на Младежки общински съвет и младежките структури на територията на общината;

8. Създава организация за ползване на залите и следи за стопанисването и опазването на сградата и общинското имущество в Младежки дом – Казанлък;

9. Събира и поддържа база данни за неправителствени организации, осъществяващи дейност на територията на общината.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378