Публични Регистри

На основание Закона за достъп до обществена информация, всеки гражданин има достъп до публичните регистри на община Казанлък.
В изпълнение на чл.15б от Закона за достъп до обществена информация и решение № 214/25.03.2016г. на Министерски съвет на Република България, относно приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни, Община Казанлък предоставя набор от данни на opendata.government.bg. Регистрите поддържани от община Казанлък са:


1. Регистър на паметниците

2. Регистър на неправителствените организации на територията на община Казанлък

3. Регистър пчелини

4. РЕГИСТЪР НА ЯЗОВИРИТЕ

5. РЕГИСТЪР НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

6. РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

7. РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ

8. РЕГИСТЪР НА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

9. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ  НА ПЪТНИЦИ

10. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ

11. РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ

12. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ

13. Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

14. Информация за предадени за оползотворяване отпадъци

15. Данни за бюджета и отчет за изпълнението му

16. Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП

17. Списък на училища, детски градини и обслужващи звена

18. Регистър на домашни и безстопанствени кучета

19. Регистър на техническите паспорти на строежите и на на заверените технически паспорти на сгради

20. Регистър на обектите, въведени в експлоатация

21. Регистър на даренията

22. Регистри на търговските дружества с общинско участие

23. Регистър на общинските предприятия

24. Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

25. Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии

26. Отчети за касовото изпълнение на бюджета

27. Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

28. Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

29. Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

30. Регистър на издадените разрешителни за строеж

31. Регистър на заявленията за достъп до информация

32. Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

33. Регистър на обществените поръчки

34. Регистър на спортните клубове

35. Регистър на социланите институти и услуги

36. Списък на паметниците на културата на територията на община Казанлък

37. Регистър на културните институти

38. Регистър на местните подделения на вероизповеданията

публ. на 21.06.2016 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220