Регистри

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти


Публичен регистър ЗПСК


Регистър на сдруженията на собствениците


Публичен регистър частна общинска собственост


Публичен регистър публична общинска собственост


Р Е Г И С Т Ъ Р на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз 


Регистър на паметниците


Регистър на туристическите атракции


Регистър на неправителствените организации на територията на община Казанлък


Регистър на издадените разрешения за строеж


Регистри за УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Регистър на издадените технически паспорти


Регистър Подробни устройствени планове


Регистър разрешения за ПУП


Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити


Регистър на пасища


Регистър пчелини


Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води 


Регистър на разрешителните за водовземане

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378