Местни избори 2023

Дейността и функционалните задължения на отдела

1.      Участва в разработването, изпълнението, наблюдението и контрола на инфраструктурните проекти, финансирани от оперативни програми, фондове на ЕС и други донорски програми, и извършва текущ мониторинг на проектите с външно финансиране, изпълнявани от Община Казанлък като бенефициент или партньор;

2.      Извършва проучвания и подготвя информации за възможностите за финансиране на инфраструктурни проекти от фондовете на ЕС и други източници;

3.      Координира управлението и мониторинга на инфраструктурните проекти на общината, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;

4.      Създава и контролира пряко работата на всички екипи за изпълнение на инфраструктурни проекти;

5.      Анализира и отчита напредъка при реализацията на инфраструктурните проекти, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;

6.      Осъществява и контролира цялостната комуникация с всички външни организации във връзка с разработване, изпълнение и отчитане на инфраструктурните проекти, за които Община Казанлък е бенефициент или партньор;

7.      Поддържа и съхранява досиета и води регистър на разработени инфраструктурни проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти;

8.      Осигурява публичност и прозрачност относно получените средства по фондовете на ЕС, международни финансови институции и други донорски програми;

9.      Следи процесите на строителство и строителен надзор свързани с физическото изпълнение на инфраструктурните проекти;

10.  Контролира и отчита целия процес по осигуряване на задължителната устойчивост на успешно изпълнените и отчетени инфраструктурни проекти с външно финансиране;

11.  Участва при изготвяне на предварителен анализ на възможностите за финансиране на проектни идеи;

12.   Организира и координира взаимодействието с други структури от администрацията във връзка с кандидатстване, изпълнение, осигуряване на устойчивост на инфраструктурни проекти;

13.  Оказва методическа помощ на други отдели и дирекции на общинската администрация и предоставя информация и експертна подкрепа във връзка с разработване на проектни предложения и изпълнение на проекти; 

публ. на 09.06.2017 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220