Местни избори 2023

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК бул. Розова Долина 6

Стая

СЛУЖИТЕЛИ

Длъжност

Телефон

ПЪРВИ ЕТАЖ

1

 

Секретар на община Казанлък

0431/98 206

2

Петя Минчева

Главен експерт "Човешки ресурси"

0431/98 213

3

Антоанета  Тодорова

Старши експерт „Мониторинг и контрол“ 0431/98 284
Румяна Сандалова

Старши експерт "Образование"

 

0431/98 285

Габриела Попова

Старши експерт "Образование"

 Латинка Захариева

Старши експерт "Проекти и стратегическо планиране"

 Хабибе Богутлиева

 Главен експерт "Проекти и стратегическо планиране"

Веселина Димитрова

 Младши експерт "Стратегическо планиране"

4

Галина Стоянова

Кмет на Община Казанлък

*

Борислава Цонева

Старши експерт "Сътрудник на кмета"

0431/98 201

5

Сребра Касева

 

0431/98 236

Общински съвет

7

Николай Златанов Председател Общински съвет  

Таня Иванова

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

0431/98 217

Миглена Дякова

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

Тоня Келчева

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

0431/98 215   

ВТОРИ ЕТАЖ

9

 

 

 

   

9 А

 

Зала

0431/98 238

10

Иван Кирчев

Главен архитект

0431/98 235

11

 

Началник на отдел " Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 237

Дойко Костадинов

Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството"

12

Радостина Йосифова

Началник на отдел " Екология и транспорт"

0431/98 239

13

 

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 273

 

 

 

 

14

Даниела Коева

Заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт

0431/98 240

15

Ангел Гаргов

Главен експерт "Транспорт"

0431/98 241

Милена Нейчева

Младши експерт "Транспорт"

 

 

16

Ивелина  Мутафчиева

Главен експерт " ТИКС "

0431/98 242

Магдалена Славова

Старши експерт "ТИКС"

 

Главен специалист " ТИКС "

17

Божидар Куманичлиев

Старши експерт "ТИКС"

0431/ 98 232

Петьо Бакоев

Старши експерт "ТИКС"

Ботьо Бонев

Старши експерт "ТИКС"

Николай Петков

Старши експерт "УППК"

Цветан Иванов

Старши експерт " ТИКС "

17 А

Камелия Мустакерова

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 234

18

 

Младши експерт УППК


 

 

 

0431/98 275

 

 

 

 

 
   

Добринка Караколева

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Христина Христова

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Стефка Духнева

Главен експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър" 0431/98 244

19

Красимира Гочева

Старши експерт "Екология"

 

0431/98 271

 

Стефка Коджабашева

Старши експерт "Екология"

Петя Николова

Старши експерт "Екология"

20

Христина Иванова

Главен специалист УППК

0431/98 246

Ваня Колева

Технически сътрудник „Кадастър и архив“

20А

Таня Караиванова

Главен специалист – деловодител

 

0431/98 247

 

Станислава Димитрова

Главен специалист – деловодител

ТРЕТИ ЕТАЖ

21

Евгения Андонова

Старши експерт "Общинска собственост"

0431/ 98 243

Таня Бъчварова

Старши експерт "Общинска собственост - актуване"

Олга Шикова

Главен експерт "Общинска собственост - актуване"

Даниела Иванова   

Галина Димитрова

Старши експерт "Общинска собственост и годишна програма"

21А

Десислава Маркова

Началник отдел "Административно обслужване"

0431/98 270

  Роберта Стойнова Младши експерт "Програмно осигуряване" 0431/ 98 288

22

 

Замeстник-кмет по Икономика, инвестиции и собственост

0431/98 280

23

Даниела Колева

Началник отдел "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 228

Зорница Антонова

Началник отдел " Социални дейности"

24

Таня Заякова

Старши експерт "Спортни дейности и бази"

0431/98 269

0431/98 281

Олександра Сичова

Младш експерт "Социални дейсности"

 

Младши експерт "Младежки дейности“

Николай Крачолов

Младши експерт  "Социални дейсности"
Мюрен Атанасова Старши експерт "Социални дейности"
 

Донка Христова

Младши експерт " Секретар на МКБППМН"

25

Славена Бояджиева

Директор „Финанси и бюджет“

0431/98 226

26

Нели Атанасова

Главен счетоводител

0431/98 225

27

Христина Жекова

Главен специалист в счетоводство

0431/98 224

Светла Иванова

Старши счетоводител

 

Старши счетоводител

Бояна Василева

Старши счетоводител

 

Старши счтоводител

27А

 

 

 

28

Даниела Маврева

Младши експерт "Общинска собственост "

0431/98 221

 

Старши експерт "Общинска собственост"

Димитър Крондев

 Младши експерт "Общинска собственост - договор за наем "

0431/98 249

Тошка Пенчева

Младши експерт "Защита правата на потребителите"

0431/98 219

Росица Тишева

Младши експерт  "Защита правата на потребителите"

29

 

Заместник-кмет "Социални дейности"

0431/98 223

30

 

Младши експерт "Бюджет"

0431/98 220

Милена Тенева

Финансов контрольор

Лилия Алексиева

Главен експерт "Бюджет и анализи"

31

Николина Димова

Главен специалист в счетоводство

0431/ 98 272

 

Главен специалист в счетоводство

 

Главен специалист в счетоводство и архив

32

Таня Куманичлиева КАСА

Главен специалист в счетоводство

0431/98 250

ПАРТЕР

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ - ПАРТЕР 1

Гише 1

Ивелина Алексиева

Главен специалист "Кадастър"

 

0431/98 262

Гише 2

Данаила Ангелова

Главен специалист - деловодител

0431/98 248

Гише 3

Катя Кънева

Главен специалист- деловодител

0431/98 256

 

Таня Баракова

 Младши експерт "Домакин"  0431/98 276

Гише 4

Надежда Антонова

Технически сътрудник - социални дейности

0431/98 252 

Гише 5

Милена Савова

Младши експерт "Общинска собственост, туристически данък и категоризация"

0431/98 253

Гише 6

Мария Костадинова

Младши експерт „Общински жилища и наеми“

0431/98 261

Гише 7

 

Главен специалист

0431/98 261

Гише 8

Каса

Мария Димитрова

Главен специалист в счетоводство/приходна каса/

0431/98 251

       

Отдел "Проекти с външно финансиране"

Партер 2

Кънчо Христов

Началник на отдел "Проекти с външно финансиране"

0431/98 255 

0431/98 254

 

 

 

 

 

 

Мариан Ангелов

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

Мариела Цекова 

Главен експерт "Програми и проекти"

Кристина Георгиева

Младши експерт "Програми и проекти"

 

Старши специалист "Програми и проекти"

 

Главен експерт "Мониторинг и контрол"

Виктория Войводова

Старши експерт "Мониторинг и контрол"

 

Младши експерт "Проекти и архив"

СЧЕТОВОДСТВО ХУМАНИТАРНИ ПОЛИТИКИ

Партер 3

Райна Атанасова

Главен специалист в счетоводство "Образование"

0431/98 227

Ирина Шерлетова

Старши счетоводител

Силвия Керманова

Главен специалист "Счетоводство детски ясли"

0431/98 282

Христина Дюлгерова

Технически сътрудник-касиер,счетоводство детски ясли

 

     

Партер 7

 

Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “

0431/98 222

ПРАВНО НОРМАТИВЕН ОТДЕЛ

Партер 8

Здравко Балевски

Началник отдел "Правно-нормативно обслужване,  ЧР и ОП" - ПНОЧРиОП

0431/98 245   

 

Главен юрисконсулт

0431/98 233  

Миглена Толева-Илиева

Главен юрисконсулт

 

Юрисконсулт

0431/98 283

Мария Паунова-Тончева

Юрисконсулт

0431/98 283

Мила Джамбазова

Старши Юрисконсулт

Пламена Славенска

Юристконсулт

 

Младши експерт "Обществени поръчки"

ОТЕДЕЛ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

 

Деница Димитрова

Началник отдел "Култура и туризъм"

0431/99 546

 

 

Сийка Атанасова-Тсоли

Главен експерт "Туризъм, реклама и категоризиране в туризма"

   
 

Стела Радованова

Старши експерт

 

 

Недялка Цветкова

Старши счетоводител "Култура"

0431/99 547

 

Младши  експерт в счетоводство "Култура"

Минка Петкова

Специалист в счетоводство "Култура"

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ  бул. „Ал. Батенберг” 4

10

Марин Тенев

 Ръководител звено вътрешен одит

0431/99 036

11

Антония Георгиева

Главен специалист в счетоводството МП

0431/98 347

 

 

12

 

 

0431/98 497

Радостина Ачкова

Инспектор МП

      

 

 

Старши инспектор МП

13

Катя Божилова

Инспектор МП

0431/54 068

Гергана Димитрова

Инспектор МП

14

 

Директор на Дирекция МП

0431/98 350

23

Диляна  Ангелова

Старши инспектор МП

0431/98 373

Мария Илучева

Старши инспектор МП

 

Делка Стефанова

Технически сътрудник МП

 

Каса

Нина Борисова

Главен специалист - касиер МП

0431/98 359

Милена Стоянова

 Технически сътрудник - касиер МП

Елена Георгиева

Специалист - касиер МП

Стая №3    Приемна за гражданите - Дирекция Местни приходи 0431/98 359

ОТДЕЛ ГРАО бул. „Ал. Батенберг” 4

1 Мария Кънева Началник отдел ГРАО 0431/98 342

5

Надежда Донева

Младши експерт " Гражданско състояние"

0431/98 346

Пенка Георгиева

Младши експерт " Гражданско състояние"

4

Мария Щерева

Младши експерт "АО И ЕСГРАОН"

0431/98 345

Петя Василева

Главен специалист "АО И ЕСГРАОН"

 

 

Кристина Георгиева Главен специалист ГРАО  

3,2

Пламена Терзиева

Главен експерт "Радостни и тъжни обреди"

0431/98 343

98 341

Каса

Ива Ташева

Технически сътрудник-касиер

0431/98 348

Гише

   

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

 

бул. "Ал. Батенберг"  4

0431/98 340

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

УЛ. ИСКРА 4

 

Eксперт "Култура и туризъм"

0431/98 352

0885 771 464

Иванина Йолевска

Eксперт "Култура и туризъм"

ВОЕНЕН ОТДЕЛ

 

Слави Иванов

 Старши експерт "Сигурност и управление при кризи и ОМП"

0887782701

 

Красимир Марков

  Военен отдел

0431/98 366

 

 

0431/99 551

 

 

публ. на 20.12.2017 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220