ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК бул. Розова Долина 6

Стая

СЛУЖИТЕЛИ

Длъжност

Телефон

ПЪРВИ ЕТАЖ

1

Ваня Иванова

Секретар на община Казанлък

0431/98 206

2

Лилия Цонкова

Заместник-кмет по проекти с външно финансиране  и хуманитарни политики

0431/98 213

3

Кънчо Христов

Началник на отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране"

0431/98 284

Мариан Ангелов

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

Радка Овчарова

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

 Сергей Влаев

 Старши експерт "Мониторинг и контрол"

 Биляна Николова

 Старши експерт "Мониторинг и контрол"

4

Галина Стоянова

Кмет на Община Казанлък

*

Борислава Цонева

Старши експерт "Сътрудник на кмета"

0431/98 201

5

Сребра Касева

Началник кабинет на кмета

0431/98 236

7

Общински съвет

Николай Златанов

Председател на Общински съвет

0431/98 217

Даниела Колева

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

Деспина Райкова

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

Мая Тодорова

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

0431/98 215   

ВТОРИ ЕТАЖ

9

Севие Алиева

Главен експерт Човешки ресурси

0431/98 268

9 А

 

Зала

0431/98 238

10

Георги Стоев

Главен архитект

0431/98 235

11

Пенка Дързева

Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството"

0431/98 237

12

Радостина Йосифова

Началник на отдел " Екология и транспорт"

0431/98 239

13

Иван Стоянов

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 273

Венелия Георгиева

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Ваня Колева

Технически сътрудник „Кадастър и архив“

14

Даниела Коева

Заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт

0431/98 240

15

Алиш Бунцев

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 241

Ботьо Бонев

Старши експерт УПМС

Мехмед Осман

Старши експерт "Технически и инвестиционен контрол на строителството"

16

Ивелина  Мутафчиева

Главен експерт " ТИКС "

0431/98 242

Христина Дойчинова

Главен специалист " ТИКС "

Иванка Миленкова

Главен специалист " ТИКС "

17

Иво Калинков

Старши експерт "ТИКС"

0431/ 98 232

Петьо Бакоев

Старши експерт "ТИКС"

Тинка Лукова

Старши експерт "ТИКС"

Петя Лейкова

Главен специалист "ТИКС"

Цветан Иванов

Старши експерт " ТИКС "

 

 

17 А

Ангел Гаргов

Главен експерт "Транспорт"

0431/98 234

18

Живка Узунчева

Началник на отдел " Устройство, планове, проектиране и кадастър"

 

0431/98 244;

0431/98 275;

Стефка Духнева

Главен експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Анета Ел-Хадат

Мкексперт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Добринка Каракоева

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

 

 

19

 Елена Пеева

Старши експерт "Екология"

0431/98 274

Тихомира Христова

Старши експерт "Екология"

0431/98 271

Петя Николова

Младши експерт "Екология"

20

Иванка Марова

Главен специалист "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 246

Деян Говедаров

Главен специалист "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

20А

Таня Караиванова

Станислава Димитрова

Главен специалист – деловодител

0431/98 247

ТРЕТИ ЕТАЖ

21

Олга Шикова

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

0431/ 98 243

Таня Бъчварова

Младши експерт "Икономика по управление на собствеността"

Галина Дичева

Старши експерт "Икономика по управление на собствеността"

Татяна Станева

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

21А

Зала 21 А

*

*

22

Михаил Михайлов

Замeстник-кмет по икономика, инвестиции и собственост

0431/98 280

23

Марин Тенев

Ръководител на звено за вътрешен одит

0431/98 228

Евгений Христов

Главен вътрешен одитор

24

Мария Колева

Началник на отдел " Хуманитарни политики"

0431/98 269

0431/98 281

Донка Павлова

Старши експерт " Спортни дейности и бази"

Евелина Костова

Главен експерт " Социални дейности"

Румяна Сандалова

Старши експерт „Образование“

Габриела Попова

Старши експерт "Закрила на детето"

25

Славена Бояджиева

Директор „Финанси и бюджет“

0431/98 226

26

Нели Атанасова

Главен счетоводител

0431/98 225

27

Христина Жекова

Главен специалист в счетоводство

0431/98 224

Иванка Дякова

Старши счетоводител

Десислава Георгиева

Главен специалист в счетоводство

Бояна Василева

Старши счетоводител

Людмила Димитрова

Главен специалист в счетоводство

27А

 

Старши експерт "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 231

28

Руслана Димова

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 221

Айнур Енгер

Старши експерт "Икономика по управление на собствеността"

Снежана Станчева

Младши експерт "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 249

Таня Димитрова

Старши експерт "Защита правата на потребителите"

0431/98 219

Минка Михайлова

Младши експерт "Защита правата на потребителите"

29

Сергей Тончев

Началник на отдел "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 223

30

Мария Гечева

Младши експерт "Бюджет"

0431/98 220

Милена Тенева

Финансов контрольор

Лилия Алексиева

Главен експерт "Бюджет и анализи"

31

Стела Гърдева

Старши счетоводител

0431/ 98 272

Пламена Илиева

Старши счетоводител

 

Старши счетоводител

32

Надежда Кънева КАСА

Главен специалист в счетоводство

0431/98 250

ПАРТЕР

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ - ПАРТЕР 1

 

Маргарита Рангелова

 

Началник отдел „Административно обслужване“

Главен експерт „Програмно осигуряване“

0884740014

0431/98 288

гише 2

Данаила Ангелова

Главен специалист- деловодител

0431/98 248/259

гише 3

Росица Христова

Главен специалист „Кадастър и регулация“

0431/98 256

гише

Красимира Николова

Старши специалист "Транспорт"

0431/98 287

гише 4

Мария Димитрова

Главен специалист в счетоводство/приходна каса/

0431/98 251

гише 5

Катя  Петкова

Главен специалист- деловодител

0431/98 252

Надежда Антонова

Технически сътрудник - кадастър, регулация и архив

гише 6

Захарина Андреева

Главен специалист "Туристически данък и контрол на категоризацията"

0431/98 253

Бисерка Николова

гише 7

Пенка Узунова

Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“

Старши екперт "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 261

Светлана Кирова

ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ

Партер 2

Хабибе Богутлиева

Началник на отдел "Стратегическо планиране  и проекти"

0431/98 255     0431/98 254

 

 

 

 

 

 

Латинка Захариева

Старши експерт "Регионално развитие"

Иоана Йорданова

Главен експерт "Местно икономическо развитие"

Ивелина Георгиева

Главен експерт "Програми и проекти"

Мариела Цекова

Старши експерт "Програми и проекти"

Десислава Минкова

Старши експерт "Младежки дейности"

Виктория Неделчева

Младши експерт "Проекти, архив и НПО"

Марияна Антонова

Старши експерт " Секретар на МКБППМН"

0431/98 362

СЧЕТОВОДСТВО ХУМАНИТАРНИ ПОЛИТИКИ

Партер 3

Райна Атанасова

Главен специалист в счетоводство "Образование"

0431/98 227

Ирина Шерлетова

Старши счетоводител

Силвия Керманова

Главен специалист "Счетоводство детски ясли"

0431/98 282

Таня Куманичлиева

Технически сътрудник-касиер,счетоводство детски ясли

Партер 4

Маргарита Динева

Домакин

0431/98 262

Партер 7

Цветелина Петкова

Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “

0431/98 222

ПРАВНО НОРМАТИВЕН ОТДЕЛ

Партер 8

Здравко Балевски

Началник отдел "Правно-нормативно обслужване, ЧР и ОП"

0431/98 245   

Кольо Байков

Главен юрисконсулт

0431/98 233  

Миглена Толева-Илиева

Старши юрисконсулт

Десислава Тинева

Младши експерт ОП

0431/98 283

 

Мила Джамбазова

Юрисконсулт

0431/98 283

Детелина Кавръкова

Юрисконсулт

 

Любомира Йотова

Юрисконсулт

 

  Пламена Славенска Юрисконсулт  

ОТЕДЕЛ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

 

Деница Иванчева

Главен експерт  "Организация и управление на изложбена зала, културни институти"

0431/99 546

 

 

Сийка Атанасова-Тсоли

Старши експерт "Маркетинг и мениджмънт в туризма"

 

Главен експерт "Програми и проекти в сферата на културата, туризма международно сътрудничество"

 

Катя Турлакова

Старши експерт "Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен център и читалища"

Ваня Пашова

 Началник на отдел "Култура и туризъм"

Недялка Цветкова

Старши счетоводител "Култура"

0431/99 547

Петя Минчева

Младши  експерт в счетоводство "Култура"

Минка Петкова

Специалист в счетоводство "Култура"

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ  бул. „Ал. Батенберг” 4

10

Антония Георгиева

Технически сътрудник-касиер МП

0431/99 036

11

Руска Илиева

Старши счетоводител МП

0431/98 347

12

Нина Борисова

Старши инспектор МП

0431/98 497

Десислава Стоянова      

Инспектор МП

Иванка Колева

Инспектор МП

Таня Тодорова

Старши Инспектор МП

13

Мария Минкова

Инспектор МП

0431/54 068

Гергана Димитрова

Инспектор МП

14

Евгения  Димитрова

Директор на дирекция МП

0431/98 350

23

Диляна  Ангелова

Старши инспектор МП

0431/98 373

Мария Илучева

Инспектор МП

Ирина Петрова

Технически сътрудник архивар

Каса

Милка Цалкова

Технически сътрудник-касиер МП

 0431/98 359

Дияна Момчева

Специалист- касиер МП

ОТДЕЛ ГРАО бул. „Ал. Батенберг” 4

2

Мария Илиева

Началник на отдел "ГРАО"

0431/98 346    (342)

Надежда Донева

Младши експерт " Гражданско състояние"

Пенка Георгиева

Младши експерт "Гражданско състояние"

 

Тонка  Шопова

Старши експерт "ЕСГРАОН"

0431/98 345

Мария Бангеева

Младши експерт "ЕСГРАОН"

Петя Василева

Главен специалист "ЕСГРАОН"

3

Пламена Терзиева

Младши експерт "Радостни обреди"

0431/98 343

4

Мария Щерева

Младши експерт "Тъжни обреди"

0431/98 341

Каса

Имрен Тодорова

Технически сътрудник-касиер

0431/98 348

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

Гинка Щерева

бул. "Ал. Батенберг"  4

0431/98 340

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

УЛ. ИСКРА 4

 

Нина Хинова

Старши експерт "Културни събития и културен календар"

0431/99 553

 

 

ВОЕНЕН ОТДЕЛ

 

Слави Иванов

 Младши експерт "Сигурност и управление при кризи"

0887782701

 

Цонко Цонев

  Военен отдел

0431/98 366

 

Иван Иванов

0431/99 551

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378