ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК бул. Розова Долина 6

Стая

СЛУЖИТЕЛИ

Длъжност

Телефон

ПЪРВИ ЕТАЖ

1

Ваня Иванова

Секретар на община Казанлък

0431/98 206

2

Лилия Цонкова

Заместник-кмет по проекти с външно финансиране  и хуманитарни политики

0431/98 213

3

Кънчо Христов

Началник на отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране"

0431/98 284

Мариан Ангелов

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

Радка Овчарова

Старши експерт "Инвестиционни проекти"

 Сергей Влаев

 Старши експерт "Мониторинг и контрол"

 Биляна Николова

 Старши експерт "Мониторинг и контрол"

4

Галина Стоянова

Кмет на Община Казанлък

*

Борислава Цонева

Сътрудник на кмета

0431/98 201

5

Сребра Касева

Началник кабинет на кмета

0431/98 236

7

Общински съвет

Николай Златанов

Председател на Общински съвет

0431/98 217

Даниела Колева

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

Десислава Маркова

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

Мая Тодорова

Главен специалист "Организационно обслужване на ОбС"

0431/98 215   

ВТОРИ ЕТАЖ

9

Мима Колева

Главен експерт Човешки ресурси

0431/98 268

9 А

 

Зала

0431/98 238

10

Георги Стоев

Главен архитект

0431/98 235

11

Пенка Дързева

Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството"

0431/98 237

12

Радостина Йосифова

Началник на отдел " Екология и транспорт"

0431/98 239

13

Венелия Георгиева

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 273

Ваня Колева

Технически сътрудник „Кадастър и архив“

Иван Стоянов

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

14

Даниела Коева

Заместник-кмет по инфраструктура, строителство и транспорт

0431/98 240

15

Маргарита Стефанова

Мл. експерт Транспорт

0431/98 241

Ботьо Бонев

Старши експерт УПМС

 

Старши експерт "Технически и инвестиционен контрол на строителството"

16

Ивелина  Мутафчиева

Главен експерт " ТИКС "

0431/98 242

Христина Дойчинова

Главен специалист " ТИКС "

Иванка Миленкова

Главен специалист " ТИКС "

17

Божидар Куманичлиев

Старши експерт "ТИКС"

0431/ 98 232

Петьо Бакоев

Старши експерт "ТИКС"

Тинка Лукова

Старши експерт "ТИКС"

Петя Лейкова

Главен специалист "ТИКС"

Цветан Иванов

Старши експерт " ТИКС "

17 А

Ангел Гаргов

Главен експерт "Транспорт"

0431/98 234

18

Живка Узунчева

Началник на отдел " Устройство, планове, проектиране и кадастър"

 

0431/98 244;

0431/98 275;

Стефка Духнева

Главен експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Алиш Бунцев

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Анета Ел-Хадат

Младши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

Добринка Каракоева

Старши експерт "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

19

 Елена Пеева

Старши експерт "Екология"

0431/98 274

Милена Нейчева

Старши експерт "Екология"

0431/98 271

Петя Николова

Младши експерт "Екология"

20

Иванка Марова

Главен специалист "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

0431/98 246

Деян Говедаров

Главен специалист "Устройство, планове, проектиране и кадастър"

20А

Таня Караиванова

Технически сътрудник – деловодител

0431/98 247

Станислава Димитрова

Технически сътрудник – деловодител

 

ТРЕТИ ЕТАЖ

21

Олга Шикова

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

0431/ 98 243

Таня Бъчварова

Младши експерт "Икономика по управление на собствеността"

Детелина Йоргова

Старши експерт "Икономика по управление на собствеността"

Татяна Станева

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

21А

Зала 21 А

*

*

22

 

Замeстник-кмет по икономика, инвестиции и собственост

0431/98 280

23

Марин Тенев

Ръководител на звено за вътрешен одит

0431/98 228

Евгений Христов

Главен вътрешен одитор

24

Мария Колева

Началник на отдел " Хуманитарни политики"

0431/98 269

Донка Павлова

Старши експерт " Спортни дейности и бази"

Евелина Костова

Главен експерт " Социални дейности"

Румяна Сандалова

Главен експерт „Образование“

Габриела Попова

Старши експерт "Закрила на детето"

25

Славена Бояджиева

Директор „Финанси и бюджет“

0431/98 226

26

Нели Атанасова

Главен счетоводител

0431/98 225

27

Христина Жекова

Главен специалист в счетоводство

0431/98 224

 

Старши счетоводител

Сияна Петрова

Главен специалист в счетоводство

Бояна Василева

Старши счетоводител

Людмила Димитрова

Главен специалист в счетоводство

27А

 

Старши експерт "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 231

28

Руслана Димова

Главен експерт "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 221

Айнур Енгер

Старши експерт "Икономика по управление на собствеността"

Снежана Станчева

Младши експерт "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 249

Таня Тодорова

Младши експерт "Защита правата на потребителите"

0431/98 219

Минка Михайлова

Младши експерт "Защита правата на потребителите"

29

Сергей Тончев

Началник на отдел "Икономика по управление на собствеността"

0431/98 223

30

Мария Гечева

Главен експерт "Бюджет"

0431/98 220

Милена Тенева

Финансов контрольор

Лилия Алексиева

Старши експерт "Бюджет и анализи"

31

 

Старши счетоводител

0431/ 98 272

Пламена Илиева

Старши счетоводител

 

Главен специалист в счетоводство и архив

32

Надежда Кънева КАСА

Главен специалист в счетоводство

0431/98 250

ПАРТЕР

ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ - ПАРТЕР 1

 

Маргарита Рангелова

 

Началник отдел „Административно обслужване“

Главен експерт „Програмно осигуряване“

0884740014

0431/98 288

гише 2

Данаила Ангелова

Главен специалист- деловодител

0431/98 248

гише 3

Росица Христова

Главен специалист „Кадастър и регулация“

0431/98 256

гише

Красимира Николова

Старши специалист "Транспорт"

0431/98 287

гише 4

Мария Димитрова

Главен специалист в счетоводство/приходна каса/

0431/98 251

гише 5

Катя  Петкова

Главен специалист- деловодител

0431/98 252

Надежда Антонова

Технически сътрудник - кадастър, регулация и архив

гише 6

Захарина Андреева

Старши експерт "Туристически данък и контрол на категоризацията"

0431/98 253

Бисерка Николова

гише 7

Пенка Узунова

Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“

0431/98 261

Светлана Кирова

ОТДЕЛ СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОЕКТИ

Партер 2

Хабибе Богутлиева

Началник на отдел "Стратегическо планиране  и проекти"

0431/98 255     0431/98 254

 

 

 

 

 

 

Иоана Йорданова

Главен експерт "Местно икономическо развитие"

Ивелина Георгиева

Главен експерт "Програми и проекти"

Латинка Захариева

Старши експерт "Програми и проекти"

Мариела Цекова

Старши експерт "Програми и проекти"

Петя Манолова

Старши експерт "Младежки дейности"

Виктория Неделчева

Младши експерт "Проекти, архив и НПО"

Мария Ненова

Младши експерт " Секретар на МКБППМН"

0431/98 362

СЧЕТОВОДСТВО ХУМАНИТАРНИ ПОЛИТИКИ

Партер 3

Райна Атанасова

Главен специалист в счетоводство "Образование"

0431/98 227

Ирина Шерлетова

Старши счетоводител

Силвия Керманова

Главен специалист "Счетоводство детски ясли"

0431/98 282

Таня Куманичлиева

Технически сътрудник-касиер,счетоводство детски ясли

Партер 4

Маргарита Динева

Домакин

0431/98 262

Партер 7

Цветелина Петкова

Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “

0431/98 222

ПРАВНО НОРМАТИВЕН ОТДЕЛ

Партер 8

Здравко Балевски

Началник отдел "Правно-нормативно обслужване и ЧР"

0431/98 245   

Кольо Байков

Старши юрисконсулт

0431/98 233  

Миглена Толева-Илиева

Старши юрисконсулт

Радостина Кирилова

Юрисконсулт

0431/98 283

Мария Паунова-Тончева

Младши експерт ОП

0431/98 283

Мила Джамбазова

Юрисконсулт

Десислава Тинева

Младши експерт ОП

 

Юрисконсулт

ОТЕДЕЛ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

 

Деница Иванчева

Главен експерт  "Организация и управление на изложбена зала, културни институти"

0431/98 546

 

 

Сийка Атанасова-Тсоли

Старши експерт "Маркетинг и мениджмънт в туризма"

Катя Турлакова

Старши експерт "Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен център и читалища"

Ваня Пашова

 ВрИД Началник на отдел "Култура и туризъм"

Недялка Цветкова

Старши счетоводител "Култура"

0431/99 547

Петя Минчева

Младши  експерт в счетоводство "Култура"

Минка Петкова

Специалист в счетоводство "Култура"

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ  бул. „Ал. Батенберг” 4

10

Делка Дончева

Технически сътрудник - касиер

0431/99 036

11

Антония Георгиева

Главен специалист в счетоводството МП

0431/98 347

Иринка Петрова

Инспектор МП

12

Иванка Колева

Инспектор МП

0431/98 497

Десислава Стоянова      

Инспектор МП

Нина Борисова

Старши инспектор МП

Таня Тодорова

Старши инспектор МП

13

Мария Минкова

Инспектор МП

0431/54 068

Гергана Димитрова

Инспектор МП

14

Евгения  Димитрова

Директор на дирекция МП

0431/98 350

23

Диляна  Ангелова

Старши инспектор МП

0431/98 373

Мария Илучева

Инспектор МП

Даниела Назърова

Инспектор МП

 

Марияна Колева

Технически сътрудник МП

 

Каса

Милка Цалкова

Технически сътрудник-касиер МП

 0431/98 359

Дияна Момчева

Технически сътрудник-касиер МП

ОТДЕЛ ГРАО бул. „Ал. Батенберг” 4

1

 

 

2

Мария Илиева

Началник на отдел "ГРАО"

0431/98 342

 

 

0431/98 346

Надежда Донева

Младши експерт " ГРАО"

Пенка Георгиева

Младши експерт "ГРАО"

 

Мария Щерева

Младши експерт "ГРАО"

0431/98 345

Мария Бангеева

Младши експерт "ГРАО"

Десислава Минкова

Главен специалист "ГРАО"

3

Пламена Терзиева

Младши експерт "ГРАО"

0431/98 343

4

Тонка  Шопова

Старши експерт "ГРАО"

0431/98 341

Каса

Анна Маркова

Технически сътрудник-касиер

0431/98 348

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

 

Гинка Щерева

бул. "Ал. Батенберг"  4

0431/98 340

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

УЛ. ИСКРА 4

Нина Хинова

Главен експерт "Програми и проекти в сферата на културата и туризма, международно сътрудничество"

0431/99 553

ВОЕНЕН ОТДЕЛ

 

Слави Иванов

 Сигурност и управление при кризи

0887782701

 

Цонко Цонев

  Военен отдел

0431/98 366

 

Иван Иванов

0431/99 551

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378