Дейност и функционални задължения на отдел Административно обслужване

1. Организира административното обслужване на населението чрез Центъра за административно обслужване и кметствата в общината съгласно Закона за администрацията и Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване;

2. Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

3. Организира работата с жалбите и предложенията на гражданите, следи за изпълнението на сроковете за отговор на кореспонденцията в администрацията, чрез ПП „Архимед”;

4. Отговаря за воденето на регистъра на вероизповеданията, ползването и организацията на клубовете в общината;

5. Участва пряко в организацията и провеждането на избори и референдуми;

6. Осигурява техническото обезпечаване на администрацията;

7. Инициира и внедрява добри практики в процеса на административното обслужване;

8. Организира изпълнението на проекта „електронна община”;

9. Подготвя и предлага проекти и програми за подобряване процеса на предоставяне на административни услуги на гражданите в общината;

10. Звено „Организационно обслужване на Общински съвет“, подпомага работата на Общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническо и административно обслужване на тяхната дейност:

    - отговаря за своевременното разпечатване решенията на ОбС, предоставянето им на Кмета на Общината и изпращането им в Районна прокуратура и Областна администрация;

     - поддържа в актуално състояние архива на ОбС.

публ. на 04.03.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220