Вътрешни правила

Вътрешни правила за обмен на документи чрез системата за електронен обмен на документи

  Изтегли документа

публ. на 22.10.2018 г., утвърдени със заповед от 17.10.2018 г.


Процедура за архивиране и възстановяване на данни в Община Казанлък

  Изтегли документа

публ. на 22.10.2018 г., утвърдена със заповед от 17.10.2018 г.


Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

  Изтегли документа

публ. 12.2012 г.


Инструкция за организация на деловодната дейност и общинския архив

  Изтегли документа

публ. на 21.12.2011 г., утвърдена със заповед 1438 от 20.12.2011 г.


Правилник за работа и взаимодействие на структурните звена на общинска администрация в община Казанлък

  Изтегли документа

публ. на 04.06.2018 г., утвърден със заповед от 01.06.2018г.


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Казанлък

  Изтегли документа

публ. на 20.06.2018 г., утвърдени със заповед  от 19.06.2018 г.


Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи,  подписани с универсален електронен подпис,  в община Казанлък

  Изтегли документа

публ. на 22.10.2008г.,утвърдени със заповед 1028/22.10.2008 г.


 


Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане  на обществени поръчки в община Казанлък

  Изтегли документа

публ. на 02.07.2014г. , утвърдени със заповед 1347/01.07.2014г.


Практическа инструкция за оформяне на документи

  Изтегли документа

публ. 2009 г.


Програма за изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020

  Изтегли документа 

 


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община град Казанлък

  Изтегли документа

публ. на 12.02.2016 г., утвърдена 10.02.2016 г.


Процедура за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

  Изтегли документа

публ. на 06.04.2018 г., утвърдена със заповед 500/05.04.2018 г.


Правила за Сигурност на Информационните системи

  Изтегли документа

публ. на 18.05.2018г. , утвърдени със заповед 805/17.05.2018 г.


Инструкция за финансово управлние и контрол на Община Казанлък

  Изтегли документа

публ. на 31.05.2019г. , утвърдени със заповед 672/09.05.2019 г.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378