Вътрешни правила

Вътрешни правила за обмен на документи чрез системата за електронен обмен на документи

  Изтегли документа


Процедура за архивиране и възстановяване на данни в Община Казанлък

  Изтегли документа

 


Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители

  Изтегли документа


Инструкция за организация на деловодната дейност и общинския архив

  Изтегли документа


Правилник за работа и взаимодействие на структурните звена на общинска администрация в община Казанлък

  Изтегли документа


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Казанлък

  Изтегли документа


Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи,  подписани с универсален електронен подпис,  в община Казанлък

  Изтегли документа


Система за финансово управление и контрол

  Изтегли документа


Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане  на обществени поръчки в община Казанлък

  Изтегли документа


Практическа инструкция за оформяне на документи

  Изтегли документа


Програма за изпълнение на Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015-2020

  Изтегли документа


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община град Казанлък

  Изтегли документа


Процедура за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК

  Изтегли документа


Правила за Сигурност на Информационните системи

  Изтегли документа

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378