Длъжност Име и фамилия Декларация по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ - дата на подаване Декларация по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ
1 Секретар на община Казанлък Иванка Иванова 22.5.2018 Изтегли
2 Началник канцелария Сребра Касева 8.6.2018 Изтегли
3 Старши експерт "Връзки с обществеността и протокол “ Цветелина Петкова 8.6.2018 Изтегли
4 Старши експерт „Сътрудник на кмета“ Борислава Цонева 8.6.2018 Изтегли
5 Главен архитект Георги  Стоев 29.5.2018 Изтегли
6 Младши експерт "Сигурност и управление при кризи" Слави Иванов 4.6.2018 Изтегли
7 Ръководител на звено за вътрешен одит Марин Тенев 8.6.2018 Изтегли
8 Главен вътрешен одитор Евгений Христов 8.6.2018 Изтегли
9 Главен вътрешен одитор     Изтегли
10 Началник на отдел"Култура и туризъм" Ваня Пашова 5.6.2018 Изтегли
11 Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"  Иванина Йолевска 5.6.2018 Изтегли
12 Старши експерт „Реклама и дизайн в културата, обслужване на информационен зентър и читалища"“  Катя Турлакова   Изтегли
13 Главен  експерт „Организация и управление на изложбена зала, културни институти"“  Деница Димитрова 5.6.2018 Изтегли
14 Старши експерт „Маркетинг и медижмънт в туризма"“ Сийка Атанасова-Тсоли 5.6.2018 Изтегли
15 Старши експерт „Културни събития и културен календар" Нина Хинова 6.6.2018 Изтегли
16 Началник на  отдел "Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси" Здравко Балевски 17.5.2018 Изтегли
17 Юрисконсулт  Мила Джамбазова 22.5.2018 Изтегли
18 Старши юрисконсулт  Миглена Толева - Илиева   22.5.2018 Изтегли
19 Старши юрисконсулт  Кольо Байков 7.6.2018 Изтегли
20 Юрисконсулт  Любомира Йотова 22.5.2018 Изтегли
21 Юрисконсулт      Изтегли
22 Главен експерт "Човешки ресурси"     Изтегли
23 Директор на дирекция "Финанси и бюджет" Славена Бояджиева 8.6.2018 Изтегли
24 Главен счетоводител Нели Атанасова   8.6.2018 Изтегли
25 Финансов контрольор Милена Тенева 7.6.2018 Изтегли
26 Старши счетоводител Иванка Дякова 8.6.2018 Изтегли
27 Старши счетоводител Пламена Илиева 8.6.2018 Изтегли
28

Младши експерт "Бюджет"

Мария Гечева 8.6.2018 Изтегли
29 Старши счетоводител Стела Гърдева 8.6.2018 Изтегли
30 Главен специалист в счетоводство Христина  Жекова 8.6.2018 Изтегли
31 Главен специалист в счетоводство   Людмила Ламбова- Димитрова  14.6.2018 Изтегли
32 Главен специалист в счетоводство Надежда Кънева 8.6.2018 Изтегли
33 Главен специалист в счетоводство Десислава Георгиева 8.6.2018 Изтегли
34 Старши счетоводител Бояна  Василева 8.6.2018 Изтегли
35 Главен специалист в счетоводство и архив     Изтегли
36 Началник на отдел"ГРАО" Мария Илиева 6.6.2018 Изтегли
37 Старши експерт " ЕСГРАОН“ Тонка Шопова 6.6.2018 Изтегли
38 Младши експерт „Гражданско състояние“ Надежда Донева 7.6.2018 Изтегли
39 Младши експерт „Гражданско състояние“ Пенка Георгиева 7.6.2018 Изтегли
40 Младши експерт „Тъжни обреди“ Мария Щерева 5.6.2018 Изтегли
41 Младши експерт „ЕСГРАОН“ Мария Бангеева 6.6.2018 Изтегли
42 Главен специалист „ЕСГРАОН“ Петя Василева 6.6.2018 Изтегли
43 Младши експерт „Радостни обреди“ Пламена Терзиева 31.5.2018 Изтегли
44 Началник на отдел " Административно обслужване" Маргарита Рангелова 16.5.2018 Изтегли
45 Главен специалист- деловодител Станислава Димитрова 7.6.2018 Изтегли
46 Главен специалист- деловодител Данаила Ангелова 5.6.2018 Изтегли
47 Главен специалист- деловодител Катя Петкова 6.6.2018 Изтегли
48 Главен специалист- деловодител Таня Караиванова 7.6.2018 Изтегли
49 Старши експерт "Защита правата на потребителя" Таня Димитрова 26.10.2018 Изтегли
50 Старши специалист „Инкасатор наеми от общински жилища и общинска собственост“ Пенка Узунова 6.6.2018 Изтегли
51 Главен специалист- деловодител Хатче Карамехмед 18.5.2018 Изтегли
52 Главен специалист в счетоводство/приходна каса/ Мария Димитрова 8.6.2018 Изтегли
53 Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Даниела  Колева 18.5.2018 Изтегли
54 Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Деспина Райкова 5.6.2018 Изтегли
55 Главен специалист „Организационно обслужване на ОбС“ Мая Тодорова 6.6.2018 Изтегли
56 Директор на дирекция "Устройство на територията и транспорт"     Изтегли
57 Началник на отдел " Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Живка Узунчева 8.6.2018 Изтегли
58 Главен експерт "Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Стефанка Духнева 7.6.2018 Изтегли
59 Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ Венелия Георгиева 8.6.2018 Изтегли
60 Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър" Анета Ел-Хадад 8.6.2018 Изтегли
61 Старши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър“ Добринка Караколева 8.6.2018 Изтегли
62 Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ Деян Говедаров 7.6.2018 Изтегли
63 Главен специалист „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър “ Иванка  Марова 7.6.2018 Изтегли
64 Началник отдел „Транспорт и екология“     Изтегли
65 Старши експерт „Екология“ Елена Пеева 08.06.2018 Изтегли
66 Старши експерт „Екология“ Тихомира Христова 8.6.2018 Изтегли
67 Старши  експерт „Екология“ Петя Николва 11.6.2018 Изтегли
68 Главен експерт „Транспорт“ Ангел Гаргов 8.6.2018 Изтегли
69 Старши  експерт „Транспорт“ Радостина Йосифова 22.5.2018 Изтегли
70 Старши специалист „Транспорт“ Красимира Николова 7.6.2018 Изтегли
71 Началник отдел "Технически и инвестиционен контрол на строителството"     Изтегли
72 Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Цветан Иванов 0,0,0, Изтегли
73 Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Мехмед  Мехмед 7.6.2018 Изтегли
74 Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Иво Калинков 08.06.2018 Изтегли
75 Старши експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Тинка Лукова 7.6.2018 Изтегли
76 Главен експерт „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Ивелина Мутафчиева 6.6.2018 Изтегли
77 Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Христина Дойчинова 6.6.2018 Изтегли
78 Главен специалист „Технически и инвестиционен контрол на строителството“ Петя Лейкова 7.6.2018 Изтегли
79 Юрисконсулт  Пламена Славенска 6.6.2018 Изтегли
80 Началник отдел "Икономика по управление на собствеността" Сергей Тончев 4.6.2018 Изтегли
81 Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Татяна Тодорова 8.6.2018 Изтегли
82 Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Руслана Димова 08.06.2018 Изтегли
83 Главен експерт "Бюджет и анализи" Лилия Алексиева 18.5.2018 Изтегли
84 Главен експерт "Икономика по управление на собствеността" Олга Шикова 05.06.2018 Изтегли
85 Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Айнур Енгер 08.06.2018 Изтегли
86 Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Галина  Дичева 05.06.2018 Изтегли
87 Старши експерт „Икономика по управление на собствеността“ Светла Кирова 6.6.2018 Изтегли
88 Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ Снежана Станчева 8.6.2018 Изтегли
89 Младши експерт “Икономика по управление на собствеността“ Таня Бъчварова 08.06.2018 Изтегли
90 Директор на дирекция "Местни приходи" Евгения Димитрова 6.6.2018 Изтегли
91  инспектор МП Десислава Стоянова 7.6.2018 Изтегли
92 Старши инспектор МП Нина Борисова 6.6.2018 Изтегли
93 Старши инспектор МП  Диляна Ангелова   31.5.2018 Изтегли
94 Инспектор  МП Иванка Колева 15.06.2018 Изтегли
95 Инспектор МП Мария Минкова 29.5.2018 Изтегли
96 Старши Инспектор МП Таня Тодорова 8.6.2018 Изтегли
97 Инспектор  МП     Изтегли
98 Старши Инспектор МП Мария Илучева 31.5.2018 Изтегли
99 Старши счетоводител МП Руска Илиева 5.6.2018 Изтегли
100  инспектор МП Гергана Димитрова 5.6.2018 Изтегли
101 Технически сътрудник-касиер МП Делка Дончева   Изтегли
102 Технически сътрудник-касиер МП Милка Цалкова   Изтегли
103 Технически сътрудник-касиер МП Дияна  Момчева    
104 Началник отдел "Инвестиционни проекти с външно финансиране" Кънчо Христов 16.5.2018 Изтегли
105 Старши експерт "Инвестиционни проекти" по заместване на Радка Овчарова Юлиян Пенчев 6.6.2018 Изтегли
106 Старши експерт "Инвестиционни проекти" Мариан Ангелов 6.6.2018 Изтегли
107 Младши експерт „Устройстово, планове, проектиране и кадъстър"  Алиш Бунцев 22.6.2018 Изтегли
108 Старши експерт "Мониторинг и контрол" Биляна Николова 15.5.2018 Изтегли
109 Старши експерт "Мониторинг и контрол" Сергей Влаев 17.5.2018 Изтегли
110 Началник отдел "Стратегическо планиране  и проекти" Хабибе Богутлиева 28.5.2018 Изтегли
111 Старши експерт "Регионално развитие" Латинка Захариева 7.6.2018 Изтегли
112 Младши експерт "Проекти, архив и НПО" Виктория Войводова-Неделчева 8.6.2018 Изтегли
113 Главен експерт „Програми и проекти“ Ивелина Георгиева 7.6.2018 Изтегли
114 Главен експерт „Местно икономическо развитие“ Иоана Желязкова 6.6.2018 Изтегли
115 Старши експерт „Програми и проекти“ Мариела Цекова 20.6.2018 Изтегли
116 Старши експерт "Младежки дейности"  Десислава Минкова 7.6.2018 Изтегли
117 Началник на отдел " Хуманитарни политики" Мария Колева 6.6.2018 Изтегли
118 Старши експерт „Образование“ Румяна Сандалова 6.6.2018 Изтегли
119 Главен експерт „Социални дейности“ Евелина Костова 16.5.2018 Изтегли
120 Старши експерт "Закрила на детето" Габриела Попова 6.6.2018 Изтегли
121 Старши експерт „Спортни дейности и бази“ Донка Павлова 7.6.2018 Изтегли
122 Старши експерт „Секретар на МКБППМН“ Марияна Антонова 7.6.2018 Изтегли

 

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378