2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Информация на услугите

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Информация за услугата

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Информация за услугата

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Информация за услугата

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Информация за услугата

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Информация за услугата

Заверка на документи за чужбина

Наименование на услугата: /СУНАУ  ОБА1-29/: Заверка на документи за чужбина Правно основание/ нормативни документи/: ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа Необходими за изпълнение на услугата докум

2016 Издаване на удостоверение за наследници

Информация за услугата

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Информация за услугата

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Информация за услугата

Удостоверение за идентичност на административен адрес/номер

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА3-1/ Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Правно основание/ нормативни документи/: Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5 Наредба за определянето и администрирането на местн

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Наименование на услугата:  (СУНАУ ОБА 1-14) Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път (СУНАУ ОБА 1-16)Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Информация за услугата

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

Информация за услугата    

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Информация за услугата

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Информация за услугата

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Информация за услугата                                         &nb

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Информация за услугата    

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Информация за услугата

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Информация за услугата  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378