Издаване на многоезичнo извлечениe от акт за гражданско състояние (раждане, брак и смърт)

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА1-38/:Издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние Правно основание/ нормативни документи/: Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние Необход

Заверка на документи за чужбина

Наименование на услугата: /СУНАУ  ОБА1-29/: Заверка на документи за чужбина Правно основание/ нормативни документи/: ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа Необходими за изпълнение на услугата докум

Издаване на удостоверение за наследници

Наименование на услугата:    Издаване на удостоверение за наследници   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1 и чл. 106, ал.1,

Издаване на удостоверение за раждане-оригинал

Наименование на услугата:    /СУНАУ ОБА1-21/: Издаване на удостоверение за раждане – оригинал   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистрация

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Наименование на услугата:  Издаване на удостоверение за раждане - дубликат   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.1 във връзка с чл.

Удостоверение за идентичност на административен адрес/номер

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА3-1/ Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Правно основание/ нормативни документи/: Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5 Наредба за определянето и администрирането на местн

Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Наименование на услугата:  (СУНАУ ОБА 1-14) Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път (СУНАУ ОБА 1-16)Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца

Наименование на услугата:    /СУНАУ ОБА1-4/: ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГ И ДЕЦА   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регис

Издаване на удостоверение за семейно положение

Наименование на услугата:    /СУНАУ ОБА1-3/: ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал

Наименование на услугата:   /СУНАУ ОБА1-26/ : Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал   Правно основание/ нормативни документи/: Закон за гражданската регистрация -

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

  Наименование на услугата:  /СУНАУ ОБА1-27/: Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската реги

Издаване на препис-извлечение от акта за смърт- за първи път

Наименование на услугата:   /СУНАУ ОБА1-28/: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистрация

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт-втори и следващ път

Наименование на услугата:  /СУНАУ ОБА1-29/: Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистра

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Наименование на услугата:    /СУНАУ ОБА1-5/: Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистраци

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имената

Наименование на услугата:  /СУНАУ ОБА1-7/ : Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистрация -

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражанско състояние /акт за раждане, акт за смърт

Наименование на услугата:  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние / акт за раждане, акт за смърт/   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за граж

Издаване на удостоверение за родени от майката деца

Наименование на услугата:  /СУНАУ ОБА 1-19/ Издаване на удостоверение за родените от майката деца   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.

Издаване на удостоверение за осиновяване /лишаване от родителски права/

Необходими документи: документ за самоличност /за двамата осиновители/; удостоверение за сключен гр.брак. Срок: 3 дни; Цена: 3.00лв.

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Наименование на услугата:  Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина   Правно основание/ нормативни документи/:  Закон за гражданската регистрация -чл.24, ал.1 и&n

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път/ Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес

Наименование на услугата:   (СУНАУ ОБА 1-10) Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път (СУНАУ ОБА 1-12)Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на пост
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378