2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Информация за услугата

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Информация за услугата

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Информация на услугите

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Информация за услугата

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Информация за услугата

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Информация за услугата

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Информация за услугата

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Информация за услугата

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Информация за услугата

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Иннформация за услугата

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Информация за услугата

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Информация за услугата

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Информация за услугата

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Информация за услугата

2016 Издаване на удостоверение за наследници

Информация за услугата

2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Информация за услугата

2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Информация за услугата

Удостоверение за идентичност на административен адрес/номер

Наименование на услугата: /СУНАУ ОБА3-1/ Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Правно основание/ нормативни документи/: Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5 Наредба за определянето и администрирането на местн

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Информация за услугата  

2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220