13 Разрешение за промяна на предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда, без СМР

Видове услуги/такси:   1.Обикновена    -  срок: 14 дни - такса: 50,00 лв.   2.Бърза - няма  

15 Уведомление за работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, въз основа на влязло в сила Разрешение за строеж, във връзка с чл.72 от ЗУТ


2118 Удостоверение за характеристики на поземлен имот

Видове услуги/такси:   1.Обикновена    -  срок: 14 дни - такса: 10,00 лв.   2.Бърза -  срок: 3 дни   - такса: 150% увеличение  25,00лв.  

2026 Заявление за приемане и заверяване на екзекутивна документация на инвестиционен проект

Видове услуги/такси:   1.Обикновена    -  срок: 14 дни - такса: 50,00 лв.   2. Бърза - няма

3 Издаване на комбинирана скица без виза за проектиране

Приложения: Документ за собственост – копие   Удостоверение за наследници – при необходимост Скица на поземлен имот от СГКК- при необходимост  Образец/ Заявление    Видове услуги и такси:

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Информация за услугата

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Информация за услугата

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Информация за услугата

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Информация за услугата

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Информация за услугата

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Информация за услугата

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Информация за услугата

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

Информация за услугата

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Информация за услугата

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схем

Информация за услугата

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Информация за услугите

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Информация за услугата

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Информация за услугата

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Информация за услугата

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220