5 Регистрация на технически паспорт

Приложение: Технически паспорт на хартиен носител – 2 броя Технически паспорт в електронен вид – 1 брой магнитен носител Заявление по образец Срок:   14дни Такса: 30лв.

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Информация за услугата

10 Заявление за издаване на удостоверение за устройствена зона

Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост Копие от скица на имота; Документ за платена такса; Срок: 1.  Обикновена – срок 14дни   

8 Отписване от списъка на поземлени имоти предоставени на община Казанлък

  Правно основание/ нормативни документи/: ЗСПЗЗ -   чл.19 Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копие; Удостоверение за наследници. Срок:

9 Издаване удостоверение за съгласие от община Казанлък

Правно основание/ нормативни документи/: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.5, чл.48, ал.3, чл.183, ал.2 от ЗУТ Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Копие от скица с виза за проектиран

6 Издаване на удостоверение за съборена сграда

Правно основание/ нормативни документи/: ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копиe

1 Копие - извадка от действащ ПУП/ОУП/

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за местни данъци и такси – чл.107, т.6; Необходими за изпълнение на услуга

2 Предоставяне на данни от действащ кадастрален и/или регулационен план

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за устройство на територията Закон за кадастъра и имотния регистър Необходим

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

 Информация за услугата

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Информация за услугата

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Информация за услугата

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Информация за услугата

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Информация за услугата

2001 Издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план

Информация за услугата

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Информация за услугата

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Информация за услугата

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Информация за услугата

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Информация за услугата

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Информация за услугата

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220