1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Информация за услугата

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Информация за услугата

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Информация за услугата

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Информация за услугата

2001 Издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план

Информация за услугата

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Информация за услугата

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Информация за услугата

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Информация за услугата

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Информация за услугата

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Информация за услугата

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Информация за услугата

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Информация за услугите

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Информация за услугата

2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Информация за услугата

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Информация за услугата

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Информация за услугата

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Информация за услугата

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Информация за услугата

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Информация за услугата

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация

 Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220