5 Регистрация на технически паспорт

Приложение: Технически паспорт на хартиен носител – 2 броя Технически паспорт в електронен вид – 1 брой магнитен носител Заявление по образец Срок:   7дни

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Информация за услугата

10 Заявление за издаване на удостоверение за устройствена зона

Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост Копие от скица на имота; Документ за платена такса; Срок:   1.  Обикновена – срок 14дни &nbs

8 Отписване от списъка на поземлени имоти предоставени на община Казанлък

  Правно основание/ нормативни документи/: ЗСПЗЗ -   чл.19 Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копие; Удостоверение за наследници. Срок:

9 Издаване удостоверение за съгласие от община Казанлък

Правно основание/ нормативни документи/: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.5, чл.48, ал.3, чл.183, ал.2 от ЗУТ Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Копие от скица с виза за проектиран

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Информация за услугата

4 Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект

Правно основание/ нормативни документи/: ЗУТ -   чл.143, ал.1 и  чл. 145, ал.1 Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост (друго вещно право) Удостоверение за наслед

6 Издаване на удостоверение за съборена сграда

Правно основание/ нормативни документи/: ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копи

7 Уведомление за премахване на законен строеж

Правно основание/ нормативни документи/: ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копие

2001 Издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план

Информация за услугата

2117 Съгласуване и одобряване на проект за ПУП до 1 квартал или проект за изменение на ПУП (подробен устройствен план) до 1 квартал

Информация за услугата

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Информация за услугата

2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Информация за услугата

2112 Издаване на разрешение за строеж

Информация за услугата

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Информация за услугата

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Информация за услугата

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Информация за услугата

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Информация за услугата

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Информация за услугата

2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220