Местни избори 2023

2026 Заявление за приемане и заверяване на екзекутивна документация на инвестиционен проект

Видове услуги/такси:   1.Обикновена    -  срок: 14 дни - такса: 50,00 лв.   2. Бърза - няма

2118 Удостоверение за характеристики на поземлен имот

Видове услуги/такси:   1.Обикновена    -  срок: 14 дни - такса: 10,00 лв.   2.Бърза -  срок: 3 дни   - такса: 150% увеличение  25,00лв.  

15 Уведомление за работите, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, въз основа на влязло в сила Разрешение за строеж, във връзка с чл.72 от ЗУТ


13 Разрешение за промяна на предназначението на сграда или самостоятелен обект в сграда, без СМР

Видове услуги/такси:   1.Обикновена    -  срок: 14 дни - такса: 50,00 лв.   2.Бърза - няма  

6 Издаване на удостоверение за премахната сграда

Правно основание/ нормативни документи/: ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копиe

1 Копие - извадка от действащ ПУП/ОУП/

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за местни данъци и такси – чл.107, т.6; Необходими за изпълнение на услуга

2 Предоставяне на данни от действащ кадастрален и/или регулационен план

Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Закон за устройство на територията Закон за кадастъра и имотния регистър Необходим

3 Издаване на комбинирана скица без виза за проектиране

Приложения: Документ за собственост – копие   Удостоверение за наследници – при необходимост Скица на поземлен имот от СГКК- при необходимост  Образец/ Заявление    Видове услуги и такси:

5 Регистрация на технически паспорт

Приложение: Технически паспорт на хартиен носител – 2 броя Технически паспорт в електронен вид – 1 брой магнитен носител Заявление по образец Срок:   14дни Такса: 30лв.

7 Уведомление за премахване на законен строеж

Правно основание/ нормативни документи/: ЗКИР -   чл.54а, ал.2 и ал.3, във връзка с параграф 4, ал.1, т.2 и т.4 от ЗКИР Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копие

8 Отписване от списъка на поземлени имоти предоставени на община Казанлък

  Правно основание/ нормативни документи/: ЗСПЗЗ -   чл.19 Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост – копие; Удостоверение за наследници. Срок:

9 Издаване удостоверение за съгласие от община Казанлък

Правно основание/ нормативни документи/: чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.5, чл.48, ал.3, чл.183, ал.2 от ЗУТ Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Копие от скица с виза за проектиран

10 Заявление за издаване на удостоверение за устройствена зона

Необходими за изпълнение на услугата документи:  Искане по образец; Документ за собственост Копие от скица на имота; Документ за платена такса; Срок: 1.  Обикновена – срок 14дни   

1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Информация за услугата

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Информация за услугата

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Информация за услугата

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Информация за услугата

2001 Издаване на разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план

Информация за услугата

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Информация за услугата

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220