1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Информация за услугата

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в

Информация за услугата

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за

Информация за услугата

Разрешителни по Закона за водите

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ Заповед № РД-282/09.04.2020 г. на Министъра на околната срeда и водите за изменение на Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите (изменена със Заповед

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Информация за услугата

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Информация за услугата

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Информация за услугата

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Информация за услугата

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Информация за услугата

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Информация за услугата

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Информация за услугата

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Информация за услугата

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Информация за услугата
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220