Местни избори 2023

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Информация за услугата

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Информация за услугата

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за

Информация за услугата

2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Информация за услугата

2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Информация за услугата

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Информация за услугата

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Информация за услугата

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Информация за услугата

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Информация за услугата

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

Информация за услугата

2046 Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Информация за услугата

2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

Информация за услугата

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Информация за услугата

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Информация за услугата

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Информация за услугата

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в

Информация за услугата

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Информация за услугата

2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Информация за услугата

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Информация за услуагата

Разрешителни по Закона за водите

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ Заповед № РД-282/09.04.2020 г. на Министъра на околната срeда и водите за изменение на Заповед № РД-392/06.06.2017 г. на Министъра на околната срeда и водите (изменена със Заповед
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220