Заявление за издаване на скици на недвижим имот


Презаверка на скица на недвижим имот


Заявление за издаване на скица с виза за проектиране


Искане за присъствие на служител от общинска администрация при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво


Попълване на характеристика в Декларация на недвижим имот


Заявление за издаване на разрешение за изработване на ПУП съгласно чл.124 а, ал.1 и 2 от ЗУТ


Заявление за изменение на ПУП съгласно чл. 135, ал.2 от ЗУТ


Издаване на разрешение за изработване на комплексен проект по реда на чл.150 от ЗУТЗаявление за издаване на заповед за промяна на титуляр в Разрешение за строеж


Заявление за издаване на удостоверение за търпим строеж съгласно § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ


Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж - четвърта и пета категория


Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект


Издаване на Удостоверение за степен на завършеност на строеж


Издаване на Удостоверение по чл.202 от ЗУТ


Извършване на проверка за незаконно строителство по сигнали на граждани


Заявление за разглеждане на проект на ОЕСУТ


Заявление за копия от строителни книжа за строеж


Заявление за издаване на удостоверение за съгласие от община Казанлък


Заявление за регистрация на технически паспорт


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378