Община Казанлък обявява прием на фишове за проектни идеи за актуализиране на Инвестиционна програма на Община Казанлък

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Заинтересовани лица, които могат да подават фишове за проектни идеи са Регистрирани или извършващи дейност н

СЪСТАВ на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Казанлък

по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по групи представители на заинтересованите страни   Представители на Община Казанлък: Секретариат: П

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет 1 „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на ОПРР 2014 – 2020

В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се предостави възможност за кандидатстване за финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл.
     
  • 1
  •  

Програми и проекти

Празник на розата
Празник  на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220