Местни избори 2023

Издаване на разрешителни за извършване на търговска дейност за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение


Издаване на заверено копие на заповед, договор


Издаване на разрешение за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения


1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот


2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение


2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти


2047 Категоризиране на място за настаняване


2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирано място за настаняване и издаване на удостоверение


2050 Прекратяване на категория на туристически обект


2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост


2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти


2088 Категоризиране на заведения за хранене и развлечения


2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект


2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост


2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение


2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект


2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове


2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220