2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост


1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот


2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти


2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове


2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка


2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение


2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект


2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект


2050 Прекратяване на категория на туристически обект


2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение


2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирано място за настаняване и издаване на удостоверение


Издаване на заверено копие на заповед, договор


2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти


2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост


2047 Категоризиране на място за настаняване


2088 Категоризиране на заведения за хранене и развлечения


Издаване на разрешение за удължено работно време на заведенията за хранене и развлечения


Издаване на разрешителни за извършване на търговска дейност за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение


     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220