Работа по проекти с външно финансиране

Със заключителна пресконференция днес в Община Казанлък официално приключи работата по Проект „Добри учители, добър мениджмънт, добър шанс за успех“, по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Договор № 2017-1-BG01-KA101-035996 за финансова подкрепа със средства на Европейския съюз. Бенефициент по проекта беше ДГ№1“Здравец“, гр. Казанлък, а нейн партньор - DOREA education institute, гр. Лимасол, Кипър. Основна дейност беше участието на педагогически персонал в стуктурирани обучителни курсове, организирани от DOREA education institute, проведени в два европейски града – Барселона и Лимасол.

По време на курса, на тема „Improving School Management: from Single Person to a Common Strategy“, бяха демонстрирани и анализирани инструменти за създаване на ясна визия за значението и ролята на всеки служител на институцията за изпълнение на стратегията на цялата детска градина. Практическите упражнения дадоха възможност на участниците да усвоят методи за създаване на "цялостен училищен подход", да споделят добри практики в управлението на човешките ресурси, да научат ефективно стратегическо планиране, да увеличат знанията си как да установят ефективно сътрудничество с родителите и да организират своята собствена система за качество.

По време на курса, на тема „Intercultural Communication in Education“- участниците в курса получиха знания за влиянието на културата върху тълкуването на комуникационния акт и комуникационните умения, които повишават качеството на междукултурната комуникация и разбирането на личните, ситуационните и културните фактори в междукултурната комуникация. По време на обученията бяха придобити знания и ключови компетентности, отговарящи на съвременните тенденции, свързани с работата с деца и техните родители от различен етнически произход. Беше използван богатия опит на педагози от различни европейски страни както за подобряване на преподавателските умения, така и за постигнати успехи в добрия стратегически менниджмънт. Разпространението и прилагането на педагогическите умения беше постигнато чрез провеждането на конкретни дейности с децата, на които бяха канени и техните родители. В резултат, в края на проекта беше постигната добра интеграция на деца от различни етноси, привличени бяха родителите за съмишленици и партньори; беше сведен до минимум езика на омразата.

Очакван резултат бе ясна визия за ролята на всеки един човек от детската градина за постигане на стратегията на цялото училище и ефективно използване капацитета на всички членове на колектива за качествено управление, създаване на работещи екипи и като резултат - добре функционираща организация, подготвена да реагира адекватно на всяко предизвикателство.

Доказателство за добра екипна работа и ефективно сътрудничество с родителите бяха откритите уроци провеждането на „Ден на толерантността“ по оригинален и атрактивен начин за всяка група, създаването на „Календар на доброто“. Доказателство са и анкетите, попълнени в началото и в края на проекта от родителите. От сравнителния анализ личи, че има промяна в нагласите, отношението към учителите и другите участници в образователния процес.

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220