Местни избори 2023

Дейността и функционалните задължения на отдела

1. осъществява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа, включително контрол за недопускане на незаконно строителство, както и осъществяване на инвеститорски контрол при извършване на строително-ремонтни работи на обекти – общинска собственост;

2. изготвя краткосрочни и средносрочни инвестиционни програми на Общината и обезпечава възлагането на проучвателните и строителните работи за изпълнение на инвестиционните програми;

3. изготвя годишна програма за енергийна ефективност на територията на общината и провежда политика по енергийна ефективност;

4. проучва потребността на населените места от обекти на строителството и благоустройството

     5. Контролира  и отговаря за  инвестиционната политика на община Казанлък;

     6. Осъществява  контролни функции в областта на строителството и строителния надзор;

     7. Контролира спазването на нормативната уредба във връзка с възлагането и изпълнението на обществените поръчки;

публ. на 21.10.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220