Местни избори 2023

За функция “Стратегическо планиране“

 1. Координира и осъществява мониторинг по изпълнението на   Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020, Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък 2014-2020 и други стратегически документи. Изготвя анализи относно необходимост от актуализация на основните планови и стратегически документи на Общината.
 2. Координира участието, дава становища и предложения, подготвя и съхранява документация относно участието на Община Казанлък в комитети за наблюдение, регионални и областни съвети, координационни и други органи на национално, регионално и областно ниво;
 3. Организира и координира работата на Общински съвет за развитие на Община Казанлък, Работна комисия за изпълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Казанлък и други сформирани органи и комисии относно изпълнение на стратегическите и програмни документи на Община Казанлък;
 4. Текущо събира и поддържа база данни за ресурсите на община Казанлък и в тази връзка изготвя актуален Профил на общината; 
 5. Във връзка с изпълнението на програми и проекти:
 • Участва в разработване на проектни предложения от името на Община Казанлък по национални програми,   оперативни програми, програми на ЕС за междурегионално сътрудничество, транснационално сътрудничество, хоризонтални и други програми на ЕС и други източници на финансиране;
 •  Участва в изпълнението, наблюдението, контрола и извършва текущ и последващ мониторинг на проекти с външно финансиране, изпълнявани от Община;
 • Казанлък като бенефициент и в проекти, по които Община Казанлък е партньор;
 • Координира участието на Община Казанлък в съвместни проекти и дейности с държавни, общински, неправителствени и стопански организации на регионално, национално и международно ниво;
 •  Текущо следи, събира и поддържа база данни с информация  за възможности за кандидатстване към външни източници на финансиране;
 •  Изготвя предложения за избор на проекти (проектни идеи) за кандидатстване;
 • Участва при изготвяне на предварителен анализ на възможностите за финансиране на проектни идеи;
 •  Проследява процеса на оценка на проектните предложения на Община Казанлък;
 •  Организира и координира взаимодействието с други структури от администрацията във връзка с кандидатстване, изпълнение, осигуряване на устойчивост на проекти;
 •  Оказва методическа помощ на други отдели и дирекции на общинската администрация и предоставя информация и експертна подкрепа във връзка с разработване на проектни предложения и изпълнение на проекти; 
 • Събира и поддържа база данни с информация относно проекти на Община Казанлък на етап подготовка за кандидатстване, внесени за оценка, одобрени за финансиране, в процес на изпълнение, изпълнени, не финансирани проектни предложения;
 •  Поддържа актуална информация относно проектите на Община Казанлък на официалния сайт;
 •  Поддържа архив с досиета на проектите, изпълнени от Община Казанлък с  външно финансиране;

 


 

публ. на 03.02.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220