Центъра за административно обслужване

ДОБРЕ ДОШЛИ
в

Центъра за административно обслужване в Община Казанлък!

    Центъра за административно обслужване е създаден и открит в началото на месец юни 2000 год.

    Центърът извършва Административни услуги на принципа „На едно гише”, като се предоставя възможност на заявителят да избере дали да заяви услугата писмено или устно, като при устно заявяване се попълва Протокол за внесени устно искания.  


Работното време на ЦАО и Общинска Администрация е :
от 08.30 ч.– до 17.30 ч. без прекъсване
почивни дни : събота и неделя

    В Центъра за административно обслужване функционират следните Административни услуги по работни места:

Гише  – „ Административни услуги, деловодство и жалби”

Завежда в електронен регистър постъпилите - входяща и изходяща кореспонденция, писма, молби, жалби, заявления, сигнали и предложения на гражданите и др. 

тел: 0431/ 98-248 и 0431/ 98 256


Гише - „Социални услуги"

тел: 0431/ 98 252


Гише  – „Търговия”

Предоставя информация за услуги свързани с търговската дейност, като удължено работно време; разрешения за ползване на пазари, тържища, панаири и др. ;тръжна документация и организиране на търгове за отдаване под наем на временни обекти за търговска дейност; събиране на наеми от отдадени под наем временни обекти; Категоризиране на заведения за хранене и развлечения и средства за подслон и места за настаняване и др.

тел: 0431/ 98-253


Гише - „Общинска собственост

Предоставя информация начин за кандидатстване за настаняване в общинско жилище; извършва се картотекиране  за настаняване в общинско жилище; извършват начисляване на наемни вноски за отдадените поднаем жилиша и общински обекти и др.

тел: 0431/ 98-261


Гише – „Приходна Каса”

Заплащане на всички видове услуги, извършвани в Центъра за административно обслужване  и изискванията по нормативните уредби.

тел: 0431/ 98-251


Гише  – „Агенция по Геодезия, картография и кадастър”

Гишето е изнесено работно място на „Агенция по Геодезия, картография и кадастър”, гр. Стара Загора. Издават се скици за гр. Казанлък, с. Енина и с. Шейново.

Работното му време с граждани е:

от 08:30 до 12:30 часа всеки работен ден.

Тел: 0431/ 98-287


Началник отдел „Административен отдел"

Маргарита Рангелова

0431/ 98-288

0884740014


Във връзка с Комплексно административно обслужване, Община Казанлък предоставя възможност на гражданите да подават заявления чрез лицензиран пощенски оператор или на място в  Центъра, като заплащане на услугите може да бъде извършено на място или по банков път по банкова сметка:  


ОБЩИНСКА БАНКА  АД

Сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Код на плащане за административни услуги: 448007


    Административен акт може да бъде получен на място в Центъра  или чрез изрично заявена доставка на писмо с обратна разписка на посочен адрес, чрез лицензиран пощенски оператор и е за сметка на заявителя.

    В Центъра за административно обслужване, имате възможност да подадете Вашите мнения, въпроси, коментари, идеи и предложения към Кмета на Общината, Зам.кметове и Главния Секретар, както и да упражните правото си за сигнализиране на корупционните практики. За целта са поставени пощенски кутии във фоайето на центъра.    Всяка година, Общинска Администрация отчита нивото на удовлетвореност от обслужването на гражданите, чрез анкета, която ще намерите тук.

    Очакваме Вашите предложения!

 


Анкета за удовлетвореността на гражданите от работата на общинска администрация
 


 

Удовлетвореност на гражданите от работата на общинска администрация Казанлък 2019

Удовлетвореност на гражданите от работата на общинска администрация Казанлък 2018

Удовлетвореност на гражданите от работата на общинска администрация Казанлък 2017

Удовлетвореност на гражданите от работата на общинска администрация Казанлък 2016

Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378

"Балканинвест" ЕООД
0877431220