Център за административно обслужване

ДОБРЕ ДОШЛИ
в

Центъра за административно обслужване в Община Казанлък!

    Центъра за административно обслужване е създаден и открит в началото на месец юни 2000 год.

    Центърът извършва Административни услуги на принципа „На едно гише”, като се предоставя възможност на заявителят да избере дали да заяви услугата писмено или устно, като при устно заявяване се попълва Протокол за внесени устно искания.  


Работното време на ЦАО е :
от 08.30 ч.– до 17.30 ч. без прекъсване
почивни дни : събота и неделя

    В Центъра за административно обслужване функционират следните Административни услуги по работни места:

Гише  1 – „Кадастър и регулация”

Гишето е изнесено работно място на „Агенция по Геодезия, картография и кадастър”, гр. Стара Загора. Издават се скици за гр. Казанлък, с. Енина и с. Шейново.

Работното му време с граждани е:

от 08:30 до 12:30 часа всеки работен ден.

Тел: 0431/ 98-287


 

Гише 2   – „ Общо деловодство”

Завежда в електронен регистър постъпилите - входяща и изходяща кореспонденция, писма, молби, жалби, заявления, сигнали и предложения на гражданите и др. 

тел: 0431/ 98-248


Гише 3   – „ Деловодство Технически услуги”

Завежда в електронен регистър постъпилите - входяща и изходяща кореспонденция, писма, молби, жалби, заявления, сигнали и предложения на гражданите и др. 

тел: 0431/ 98 256


 

Гише 4 - „Социални услуги"

тел: 0431/ 98 252


Гише 5 – „Реклама и търговска дейност”

Предоставя информация за услуги свързани с търговската дейност, като удължено работно време; разрешения за ползване на пазари, тържища, панаири и др. ;тръжна документация и организиране на търгове за отдаване под наем на временни обекти за търговска дейност; събиране на наеми от отдадени под наем временни обекти; Категоризиране на заведения за хранене и развлечения и средства за подслон и места за настаняване и др.

тел: 0431/ 98-253


Гише 6 - „Общинска собственост"

Предоставя информация начин за кандидатстване за настаняване в общинско жилище; извършва се картотекиране  за настаняване в общинско жилище; извършват начисляване на наемни вноски за отдадените поднаем жилиша и общински обекти и др.

тел: 0431/ 98-261


Гише 7 – „Транспорт”

Предоставя информация за услугите свързани с кратковременно паркиране

тел: 0431/ 98-261

 

Гише 8 – „Приходна Каса”

Заплащане на всички видове услуги, извършвани в Центъра за административно обслужване  и изискванията по нормативните уредби.

тел: 0431/ 98-251


Началник отдел „Административен отдел"

Десислава Маркова

0431/ 98-270

 


Във връзка с Комплексно административно обслужване, Община Казанлък предоставя възможност на гражданите да подават заявления чрез лицензиран пощенски оператор, на място в  Центъра или чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) , като заплащане на услугите може да бъде извършено на място, по електронен път или по банков път по банкова сметка:  

Заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване


ОБЩИНСКА БАНКА  АД

Сметка: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344

Код на плащане за административни услуги: 448007


    Административен акт може да бъде получен на място в центъра,  чрез изрично заявена доставка на писмо с обратна разписка на посочен адрес, чрез лицензиран пощенски оператор и е за сметка на заявителя или чрез ЕПДЕАУ.

    В Центъра за административно обслужване, имате възможност да подадете Вашите мнения, въпроси, коментари, идеи и предложения към Кмета на Общината, Зам.кметове и Главния Секретар, както и да упражните правото си за сигнализиране на корупционните практики. За целта са поставени пощенски кутии във фоайето на центъра.


 

публ. на 01.01.2004 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220