Заповед за прекратяване на Наемното правоотношение между Община Казанлък и МАРИЯ МАРИНОВА ВАСИЛЕВА

  ЗАПОВЕД     №903/18.06.2019 г.               На основание чл. 46, ал.1, т.7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.36, ал.7, във връзка с чл.36, ал.1

Заповед за прекратяване нанаемното правоотношение между Община Казанлък и МИРОСЛАВ ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

ЗАПОВЕД   №904/18.06.2019 г. На основание чл. 46, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.36, ал.7, във връзка с чл.36, ал.1, т.1 от Наредба 12 – „За настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужд

Прекратяване на наемни правоотношения на Донка Стефанова

ЗАПОВЕД №………/………… 2018 г.             На основание чл. 46, ал.1, т.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.36, ал.7, във връзка с чл.36,

Въвеждане на временна организация на движението по бул. “Княз Ал. Батенберг“


Заповед за прекратяване на наемните правоотношения на СИЛВИЯ ЮЛИЯНОВА ЮЛИЯНОВА

О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К   З  А  П  О  В  Е  Д   № 1622/12.10.2018 год.               На основание чл.65, ал.1 от Закона за общин

Заповед за безопасност през пожароопасния сезон в горските територии на община Казанлък


Заповед за прекратяване на наемните правоотношения на БАРИЕ РЕДЖЕП АПТУЛА

        ОБЩИНА  КАЗАНЛЪК ЗАПОВЕД №………/………… 2017 г.             На основание чл.36, ал.1, т.1 от Наредба 12 – „За

Заповед за прекратяване на наемното правоотношение между община Казанлък и Карамфил Мариев Миленов


Заповед за прекратяване на наемното правоотношение между община Казанлък и Таня Герганова Маринова


Заповед за прекратяване на наемно правоотношение между Община Казанлък и Снежана Бонева


Заповед за разрешените за къпане места на територията на община Казанлък за 2016 г.


Заповед №1058/27.06.2016г. относно Настъпването на етап „ восъчна зрялост ” в посевите от житни култури

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1 т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, ал. 4  от НАРЕДБА № 8121з-968  от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи    и

Заповед за начало на орехова кампания 2016


Заповед 1765/26.10.2017г. Във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването


..


Заповед за строителна забрана на поземлен имот с идентификатор 35167.504.7854


Заповед Лагер “Паниците“


Заповед за строителна забрана


Заповед за землището на с.Енина по чл.37В, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора ба ОД Земеделие Стара Загора


Заповед 73/19.01.2016г.


Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378