Административни услуги в туризма

Администрирането на процедурите по категоризиране на туристически обекти, както и регистрирането на стаи за гости и апартаменти за гости, находящи се на територията на община Казанлък е част от дейността на Отдел „Култура и туризъм“.

Кметът на общината определя категорията на:

        1. Местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения:

хотели - категория "една звезда" и "две звезди" ;мотели - всички категории; семейни хотели - всички категории; хостели - всички категории; пансиони - всички категории; почивни станции - всички категории; стаи за гости - всички категории; апартаменти за гости - всички категории; къщи за гости - всички категории; бунгала - всички категории; къмпинги - всички категории;

        2. Самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

Лицата, които ще извършват хотелиерство, ресторантьорство или настаняване в места за настаняване клас „В” („стаи за гости” или „апартаменти за гости”) или упълномощено от тях лице, подават заявление-декларация за категоризиране на място за настаняване или заведение за хранене и развлечения и изискуемите документи в деловодството на общинска администрация, и получава издадената категорийна символика за обекта от служител, който осъществява администрирането.

Документите се подават на адрес:   6100 Казанлък, бул.“Розова долина“ №6 , гише №2

Лице за контакт:  Сия Атанасова, тел.: 0431 99546,  e-mail: s.atanasova@kazanlak.bg

 

2088 - Категоризиране на туристически обекти (заведения за хранене и развлечения)

Изисквания и условия

Ресторантьорство може да извършва лице, което:

1. Е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. Не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

3. Има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

Начин на заявяване на услугата. Документи

Лицето, което ще извършва  ресторантьорство  в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до кмета на община Казанлък чрез деловодството заявление-декларация за категоризиране на обекта.

1.В заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. Към заявление-декларацията се прилага:

а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

Категоризиране:

Кметът на община Казанлък, в качеството си на категоризиращ орган, определя по предложение от оправомощени от него длъжностни лица, категорията на:

- самостоятелните заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“

- прилежащите заведения за хранене и развлечения, към категоризираните от него места за настаняване

 Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

  *Не подлежат на категоризиране по този закон:

1. Заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;

2. Заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;

3. Обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект.

Процедура:

Постъпилите заявления-декларации, с приложени документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения се разглеждат в 14-дневен срок от постъпването им от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на община Казанлък. След като констатират, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, те се произнасят с мотивирано предложение до кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде заповед за откриване на процедура по категоризиране. Издава временно удостоверение за открита процедура на обекта, валидно за срок 3 месеца.

* При необходимост от съдействие, във връзка с действията по разглеждане на заявленията-декларации, с приложени документи за категоризиране, длъжностните лица писмено уведомяват председателя на ОЕККТО, който свиква заседание в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

*В случай, че длъжностните лица, констатират непълнота или нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

*Ако в указания срок за отстраняване на непълнотите и/или нередностите, те не бъдат отстранени, кметът на общината със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

 При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.

Проверките на място се извършват от експертните работни групи в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателят  на експертната работна група в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвя доклад до ОЕККТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета по предложение на ОЕККТО.

На категоризираните туристически обекти се издава унифицирана категорийна символика, включваща удостоверение и табела. В 14-дневен срок от датата на заповедта на кмета на общината за определяне на категория на обекта се издава категорийната символика. Срокът на издаденото удостоверение на туристическите обекти е 5 години. Категоризираните туристически обекти и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в Националния туристически регистър.

 Започналите и неприключили до влизането в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. в ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), процедури по категоризация на заведения за хранене и развлечения се довършват по досегашния ред.

2047 - Категоризиране на туристически обекти (места за настаняване клас „А” и клас „Б”)

Изисквания и условия

Хотелиерство може да извършва лице, което:

а) е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

в) има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж.

г) разполага със собствен, нает или ползван на друго основание обект, в който ще се извършва хотелиерство.

Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с Наредба.

След датата на влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. в ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), кметът на община Казанлък или оправомощени от него лица извършват регистрация на места за настаняване клас „В” (стаи за гости или апартаменти за гости).

Начин на заявяване на услугата. Документи:

Лицето, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или упълномощено от него лице подава до кмета на община Казанлък чрез деловодството заявление-декларация за категоризиране на обекта.

1.В заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. Към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

1. В заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване – къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. Към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Категоризиране:

Кметът на община Казанлък, в качеството си на категоризиращ орган, определя по предложение от оправомощени от него длъжностни лица, категорията на места за настаняване:

Клас „А”:

- хотели – категория „една звезда“ и „две звезди“

Клас „Б”:

- мотели – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“;

- семейни хотели – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“

- хостели – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“

- пансиони – категория „една звезда“ и „две звезди“ звезди

- почивни станции – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“

- къщи за гости – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“

- бунгала – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“

- къмпинги – категория „една звезда“, „две звезди“ и „три звезди“

- прилежащите заведения за хранене и развлечения, към категоризираните от него места за настаняване

Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, могат да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.

Процедура:

Постъпилите заявления-декларации, с приложени документи за категоризиране на заведения за хранене и развлечения се разглеждат в 14-дневен срок от постъпването им от длъжностните лица, определени със заповед на кмета на община Казанлък. След като констатират, че представените документи съответстват на изискванията, посочени по-горе, те се произнасят с мотивирано предложение до кмета на общината или оправомощено от него лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде заповед за откриване на процедура по категоризиране валидно за срок 3 месеца.

* При необходимост от съдействие, във връзка с действията по разглеждане на заявленията-декларации, с приложени документи за категоризиране, длъжностните лица писмено уведомяват председателя на ОЕККТО, който свиква заседание в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

*В случай, че длъжностните лица, констатират непълнота или нередности в представените документи, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

*Ако в указания срок за отстраняване на непълнотите, те не бъдат отстранени, кметът на общината със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.

При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.

Проверките на място се извършват от експертна работна група в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

Председателят на експертната  работна група в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до ОЕККТО, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

Определянето на категорията на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения се извършва в срок до три месеца от датата на откриване на процедура за категоризиране със заповед на кмета по предложение на ОЕККТО.

На категоризираните туристически обекти се издава унифицирана категорийна символика, включваща удостоверение и табела. В 14-дневен срок от датата на заповедта на кмета на общината за определяне на категория на обекта се издава категорийната символика. Срокът на издаденото удостоверение на туристическите обекти е 5 години. Категоризираните туристически обекти и лицата, извършващи дейността в тях, се вписват в Националния туристически регистър.

Започналите и неприключили до влизането в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. в ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), процедури по категоризация на местата за настаняване се довършват по досегашния ред.

Издадените удостоверения за определена категория на стаи за гости или апартаменти за гости до влизане в сила на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. в ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.), запазват своето действие до изтичане на определения срок в удостоверението им.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ КЛАС "В" - АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ И СТАИ ЗА ГОСТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 113, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

Хотелиерство в стаи за гости и апартаменти за гости се извършва съгласно изискванията на чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма.

Условие за законосъобразно упражняване на дейността е лицето, което ще извършва хотелиерство в стаи за гости и апартаменти за гости, да регистрира обекта, в който ще упражнява дейността, пред кмета на общината по местонахождение на обекта.

Обстоятелствата относно регистрираните обекти - стаи за гости и апартаменти за гости, се вписват в отделен раздел във водения от кметовете на общини електронен регистър съгласно чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за вписването, съответно за заличаването, на обстоятелствата в Националния туристически регистър.

Лицето, което ще извършва хотелиерство, като предоставя услугата настаняване в стаи за гости или в апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава заявление-декларация по образец съгласно чл. 129а от Закона за туризма до кмета на съответната община по местонахождение на обекта.

1. Заявлението-декларация съдържа:

а) наименованието на лицето, което ще извършва хотелиерство в стая за гости или в апартамент за гости (с изписване с български и латински букви);

б) ЕИК/БУЛСАТ или ЕГН, или еквивалентен идентификатор, когато лицето е установено в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария;

в) идентификатор на недвижимия имот, който се регистрира по смисъла на чл. 26, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

г) данни за правото на собственост върху апартамента, в който се намира стаята за гости/апартамента за гости;

д) данни за правото да се извършва дейност хотелиерство в стая за гости/апартамент за гости, когато е приложимо - договор за наем, договор за учредено право на ползване или друго;

е) капацитет на обекта - брой стаи, брой легла.

2. Към заявлението-декларация се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване в публичен регистър;

б) изрично пълномощно, когато заявлението-декларация се подава от пълномощник.

 

Ако искането за регистрация на обект - стая за гости или апартамент за гости, не удовлетворява изискванията по ал. 1, т. 1 и чл. 129а от Закона за туризма, регистриращият орган или оправомощено от него длъжностно лица уведомява заявителя да отстрани недостатъците в 3-дневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.

Ако в указания срок недостатъците по заявлението-декларация не бъдат отстранени, кметът на общината отказва със заповед регистрирането на туристическия обект. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

В 7-дневен срок от подаването на заявлението-декларация или от отстраняването на недостатъците съгласно чл. 31, ал. 2 кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за регистрация и удостоверение съгласно чл. 128, ал. 4 от Закона за туризма на лицата, заявили извършването на хотелиерство в стая за гости/апартамент за гости.

Заповедта за регистрация се вписва в Националния туристически регистър, като в него се отбелязват следните обстоятелства:

а) пореден номер на удостоверението;

б) вид, наименование и адрес на обекта, съдържащ ЕКАТТЕ;

в) наименование, ЕИК/ЕГН, данъчен или регистрационен код или друга идентификация, използвана в съответната държава членка на ЕС, седалище и адрес на управление за юридическо лице/адрес за физическо лице, извършващо дейност в обекта;

г) номер и дата на акта на органа по регистрация;

д) капацитет на обекта - брой стаи, брой легла;

е) дата и удостоверителен подпис на издателя.

Удостоверението за регистрация е безсрочно и се издава за извършване на хотелиерска дейност в стая за гости или в апартамент за гости.

В случаите, когато настъпи промяна във вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по отношение на капацитета на обекта, лицето, което извършва дейност в регистрирания апартамент за гости или в стая за гости, подава заявление-декларация съгласно чл. 168, ал. 2 и 3 от Закона за туризма.

Лицата, които извършват хотелиерска дейност в стая за гости или в апартамент за гости, водят регистър на настанените туристи по същия начин, както категоризираните места за настаняване от клас "А" и клас "Б" съгласно чл. 116 от Закона за туризма.

Данните за настанените туристи по чл. 28, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България, които се вписват в Единната система за туристическа информация съгласно чл. 116, ал. 5, т. 2 от Закона за туризма, следва да са попълнени в пълен обем, като имената на регистрираните лица се въвеждат на латиница така, както са изписани в националния документ за самоличност.

За регистрацията, вписването на обстоятелства и промени в Националния туристически регистър се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Лицето, което предоставя настаняване в регистриран обект - стая за гости или апартамент за гости, и желае да преустанови извършването на дейността, подава заявление за прекратяване на дейността до кмета на общината, където е извършена регистрацията.

В 3-дневен срок от подаване на заявлението кметът на общината заличава вписаните в регистъра по чл. 167 от Закона за туризма обстоятелства относно регистрирания обект - стая за гости или апартамент за гости, и обезсилва издаденото удостоверение.

Не се предвижда вписване на промяна на обстоятелствата при заменяне на лицето, извършващо дейност в мястото за настаняване, в случаите, когато лицето, което фактически извършва дейност в обекта, е различно от вписаното в удостоверението за регистрация. В такива случаи новото лице, което фактически извършва дейността "хотелиерство" в апартамента за гости или стаята за гости, подава заявление-декларация за регистрация съгласно чл. 31 и 129а от Закона за туризма.

Начин на заявяване на услугата:

Чрез деловодството на Община Казанлък се подава заявление-декларация за прекратяване на категорията на обекта.

Условия за прекратяване на категория:

(1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:

1. с изтичането на срока на определената категория;

2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект – с подаване на заявлението;

3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;

4. ако в тримесечен срок от издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването ?, а за сезонните обекти – в едномесечен срок;

5. при подаване на заявление за промяна на категорията на обекта – с получаване на новото удостоверение;

6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;

7. при промяна на вида на туристическия обект;

8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;

9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;

10. при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал.1 и 6 от Закон за туризма.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 10 категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.

(3) След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129 от Закон за туризма.

Такса за прекратяване на категорията не се дължи.  

Начин на заявяване на услугата:
Чрез деловодството на Община Казанлък се подава заявление-декларация за подновяване на категорията на обекта.

Законът за туризма ( Обн. – ДВ, бр. 30 от 26.03.2013 г.) въвежда срок на издаденото удостоверение за определяне на категорията на туристическите обекти – 5 години.

Процедура:

Във връзка с подновяването на категорията на обектите, подлежащи на категоризиране по Закона за туризма и подзаконовата Наредба, е необходимо в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето, извършващо дейност в обекта, да  подаде чрез районната общинска администрация (по местонахождение на туристическия обект), заявление – декларация за потвърждаване или за получаване на категория, различна от определената му до момента.

Лицето дължи такса за извършване на проверка на място в туристическия обект, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.).

В случай че съответното лице не предприеме действията в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130 от Закона за туризма.
Служители на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок, то срокът на досегашната категория на обекта се продължава или се определя нова категория за нов 5-годишен срок.
За определената категория на обекта се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.
В случай на промяна на категорията на обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.

Ако след първоначалната категоризация на даден туристически обект са направени промени в обстоятелствата (например: променил се е собственикът или лицето, извършващо дейност в обекта), то удостоверението, издадено при тази промяна, е валидно до изтичане на срока, вписан на първоначалната категоризация.

Подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти е регламентирано в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма и е следвало да бъде извършена както следва:
1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

Лицата, извършващи дейност в категоризираните през 2012г. (както и тези до 26.03.2013 г.) туристически обекти, е трябвало да предприемат действия и за заявяване на подновяване на категорията на обектите до края на 2019 г.  

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

Начин на заявяване на услугата. Изисквания и условия.

При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър (НТР), вписаното лице подава чрез общинска администрация до кмета на община Казанлък, заявление по образец в едномесечен срок от настъпването на промяната.

Процедура

Към заявлението се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.

При процедура промяна на вписани обстоятелства, определената категория на туристическия обект се запазва. Издава се ново удостоверение (с отразени променени обстоятелства, заявени от лицето). При получаване на новото удостоверение, лицето връща предходно издаденото.

Вписванията в Националния туристически регистър се извършват служебно от оправомощени от кмета на община Казанлък длъжностни лица. В НТР се водят всички изменения на вписаните обстоятелства.

Не се извършва промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър (НТР) при промяна във вида на туристическия обект. В тези случаи категорията на туристическия обект се прекратява и се определя нова по реда на чл.129 от Закон за туризма.

Такси:

За вписване в НТР на настъпили промени в обстоятелствата за категоризирани обекти и регистрирани лица се събира такса , съгласно „Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма“, приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.)

Таксата включва и издаването на категорийна символика – удостоверение, отразяващо променените обстоятелства.

Заявление (ОБРАЗЕЦ) за промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър

Начин на заявяване на услугата за промяна на категорията в по-висока от определената на обекта.

Изисквания и условия:

Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до кмета на община Казанлък, чрез деловодството, заявление-декларация за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му по реда на чл. 129 от Закона за туризма, а именно:

За места за настаняване:

1.В заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта (договор за наем и др.), представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване.

За заведения за хранене и развлечения:

1.В заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му (договор за наем и др.), а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан.

2. Към заявление-декларацията се прилага:

Изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Процедура:

На лицето, извършващо дейност в обекта, не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.

При получаване на новото удостоверение лицето, извършващо дейност в обекта, връща предходно издаденото.

За промяната се дължи такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.)

Начин на заявяване на услугата за промяна на категорията в по-ниска от  определената на обекта.

Изисквания и условия:

Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до кмета на община Казанлък чрез деловодството, заявление-декларация за промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му, а именно:

За места за настаняване:

1.В  заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. Към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта (договор за наем и др.), представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;

За заведения за хранене и развлечения:

1.В заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на Наредбата към Закон за туризма;

е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. Към заявление-декларацията се прилага:

а) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

б) декларация, с която да удостовери, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени.

Процедура:

Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.

При получаване на новото удостоверение лицето, извършващо дейност в обекта, връща предходно издаденото.

За промяната се дължи такса, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 23.12.2016 г.)

Образец на заявление-декларация за промяна на категорията за заведение за хранене и развлечения

Образец на заявление-декларация за промяна на категорията за места за настаняване 

Национален туристически регистър

публ. на 08.05.2020 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220