Програма на Община Казанлък за облагородяване

на междублокови пространства

 

М Е Т О Д И Ч Е С К И   У К А З А Н И Я

 

1. Обща информация, въведение

Програмата има за цел да направи средата на обитаване в жилищните квартали по-привлекателна, по-социална, по-безопасна. Да се даде възможност хората от различни възрасти, имащи различни интереси, да споделят успешно общите пространства, разположени в прилежащите територии на обитаваните от тях жилищни сгради. Успешно реализираната в Казанлък програма за саниране показа, че когато има обща идея за подобряване условията на живот, съседите могат да се сдружават и да вземат решения за подобряване на средата за обитаване.

Програмата ще даде на конкурентен принцип шанс на по-активните и по-задружните собственици в многофамилни жилищни сгради да кандидатстват за благоустрояване на прилежащи междублокови пространства. Ако програмата бъде подкрепена и провокира активността на нашите граждани, ежегодно ще бъдат заделяни средства в бюджета на община Казанлък за нейното продължаване и изпълнение.

2. Участници и техните функции в процеса

2.1. Общината отговаря за цялостното техническо изпълнение и финансово администриране на програмата, като извършва и редица координационни функции, предвид спецификата на процеса:

 • приема и разглежда заявления, подадени от органите на управление в етажната собственост, избрани съгласно предвидения в Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ ред;
 • договоря, възлага и разплаща всички строително - монтажни дейности;
 • издава необходимите документи и разрешения за целите на програмата;
 • в случай, че в сграда в режим на етажна собственост, която ще кандидатства по програмата, има общински жилища, Общината участва в общото събрание на етажна собственост /ЕС/ чрез упълномощен представител;
 • провежда информационни/разяснителни кампании - срещи с органите на управление в ЕС, разпространение на информационни материали на подходящи публични места в жилищните квартали и т.н.;
 • упражнява инвеститорски контрол.

2.2. Органите на управление на етажната собственост - управител/управителен съвет, избрани на редовно проведено общо събрание / представляващи сдруженията на собствениците:

 • подават Заявление за интерес и финансова подкрепа /ЗИФП/ в Общината;
 • осъществяват контрол върху изпълнението на дейностите, предвидени в проекта за облагородяване на пространствата чрез упълномощени от общото събрание лица и/или чрез съответния управител/управителен съвет;

2.3. Външни изпълнители - избират се по реда и условията на открита процедура по ЗОП:

 • изготвят техническите проекти и осъществяват авторски надзор;
 • изпълняват строително-монтажните работи.

3. Целеви групи

Допустими за финансиране по програмата са цели сгради /блокове/ в режим на ЕС, построени върху терени - общинска собственост, предназначени за жилищно строителство.

Заявлението за кандидатстване /ЗИФП/ се подава от органите на управление в ЕС, представляващи Сдружение на собствениците или Общото събрание, надлежно регистрирани в общинска администрация, както следва:

- вече регистрирани сдружения на собствениците във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

- общо събрание на собствениците за сгради с до 30 самостоятелни обекта

- ново учредени сдружения на собствениците.

 

4. Условия за кандидатстване, критерии за подбор на подадените заявления и оценка: 

Програмата стартира от 01.01.2021 г. От тази дата започва прием на документи в Община Казанлък, чрез заявление по образец.

 • Заявленията се подават на гише №2 „Деловодство“ в  Центъра за административно обслужване. Към заявлението се прилага протокол от проведеното общо събрание на ЕС с взетите решения.
 • Програмата има състезателен характер и заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване.
 • В програмата могат да се включат всички граждани, живеещи в сгради в режим на етажна собственост, построени върху терени общинска собственост, предназначени за жилищно застрояване.
 • Заявлението следва да бъде подадено от легитимно регистрирана по реда на ЗУЕС етажна собственост - общо събрание и/или сдружение на собствениците.
 • В заявлението задължително се посочва обхвата на територията, желанието за вида на облагородяване на конкретно посочената територия, представляваща околоблоково/вътрешноквартално пространство - общинска собственост.

5. Допустими дейности

В заявлението е необходимо да се посочи някое от изброените  предложения за вида на благоустрояване:

         * Изграждане на паркинг

         * Зона за спорт

         * Зона за отдих и озеленяване

         * Детски кът

         * Друго........... /описва се/        

   В едно заявление е допустимо да се посочат не повече от две дейности!

 • В срок до 30 дни след подаване на заявлението, Общината се произнася по допустимостта на предложението в съответствие с посочените по-долу критерии: 

 

6. Критерии за допустимост, на които трябва да отговарят заявленията на кандидатите:

        6.1. Предложението да бъде в съответствие с предвижданията на действащ ПУП

        6.2. В предвиденото за облагородяване пространство да няма незаконно строителство, както и поставени метални гаражи извън утвърдените схеми.

        6.3. Да има решение по чл.17, ал.2, т.5 от ЗУЕС на Общото събрание на ЕС или на Сдружението на собствениците, взето на нарочно проведено общо събрание, свикано по предвидения в Закона ред,  с необходимото мнозинство - "не по- малко от 67 на сто идеални части от общите части", относно желанието за участие в програмата и вида на желаното благоустрояване.

7. Оценка на подадените заявления

Подадените заявления се разглеждат от комисия от експерти, определена със Заповед на Кмета на общината, която проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота, на база критериите за допустимост. В процеса на оценяване, всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски, могат да бъдат изисквани допълнителна информация и/или липсващи документи, в срок указан писмено от  комисията.

 

Заявителите ще бъдат уведомени писмено за резултата от работата на комисията по оценка на заявленията.

 • В случай, че са удовлетворени критериите за допустимост и заявлението е получило положителна оценка, експерти в Община Казанлък подготвят идейно решение за облагородяване на пространството, на база посоченото в заявлението, след което то се предоставя на заявителите за разглеждане и приемане.
 • Заявителите следва да приемат предложеното идейно решение, с повече от 67 % идеални части от общите части, на общо събрание, проведено по реда на ЗУЕС. След представяне на протокол за съгласие с изготвеното идейно решение за благоустрояване, същото се одобрява за финансиране от Общински съвет.
 • Община Казанлък възлага изпълнението на одобрените проекти за благоустрояване на междублокови пространства, съгласно осигуреното финансиране в бюджетната година, като уведомява писмено заявителите за сроковете на изпълнение.

 

 

Образци на документи:

Приложение 1 – Покана за свикване на Общо събрание

Приложение 2 – Протокол за залепване на поканата

Приложение 3 – Протокол от проведено общо събрание

Приложение 3.1 – Протокол от Общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците

Приложение 4 – Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците

Приложение 5 – Заявление за интерес и финансова подкрепа

Приложение 6 - Протокол от Общи събрание за одобряване на проекта

публ. на 24.09.2020 г.

Програми и проекти

Празник на розата
Празник на розата - резервации и цени
Открий Казанлък
Чудомирови празници
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220