Издаване на заверено копие от данъчни документи

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-2/ Издаване на копие от подадена данъчна декларация Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ка

Прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ

Правно основание/ нормативни документи/: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс -   чл.128, чл. 129 и чл.130. Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.     Искане по образец; 2.    

Издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения по ЗМДТ

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-9/ Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такс

Издаване на служебна бележка – МПС

Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52; чл.60 ал. 6 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.88 ал.1; Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.&nb

Удостоверение за платен данък върху наследствата

  Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-6/ Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-13/  Издаване на удостоверение за декларирани данни  Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси -  чл. 110, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 14 и чл. 54 Д

Издаване на удостоверение за данъчна оценка

Наименование на услугата: /ОБА13-3/ Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство  Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 &n

Проверка и обработка на декларации по ЗМДТ

 Необходими документи: документ за самоличност Срок: 14 дни.  

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-4/ Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52; чл.60 ал. 6

Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентен данък

Наименование на услугата: /ОБА13-7/ Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък  Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5  Необходими за изпълнение на услугата док

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Наименование на услугата: /ОБА13-8/ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация  Правно основание/ нормативни документи/: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - чл.74  Необходими за изпълнение на услугата документи: 
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497

Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали: 0431/98 357
За сигнали при нарушения в Отдел "Чистота и Екология": 0889720019