Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл. 171 от ДОПК

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

Декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местни данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/ Образец на

Декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларацията може да се подаде през  през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -   https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/ &

Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство - не повече от 3,5 тона

Възможно е подаването на декларацията през Единен портал за достъп до електронни административни услуги -  https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/  

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Информация за услугата

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Информация за услугата

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Информация за услугата

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Информация за услугата

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Информация за услугата

2014 Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентен данък

Информация за услугата

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

Информация за услугата

Проверка и обработка на декларации по ЗМДТ

 Необходими документи: документ за самоличност Срок: 14 дни.  

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Информация за услугата
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220