Издаване на заверено копие от данъчни документи

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-2/ Издаване на копие от подадена данъчна декларация Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ка

Прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ

Правно основание/ нормативни документи/: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс -   чл.128, чл. 129 и чл.130. Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.     Искане по образец; 2.    

Издаване на удостоверение за наличието или липсата на задължения по ЗМДТ

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-9/ Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такс

Издаване на служебна бележка – МПС

Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52; чл.60 ал. 6 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.88 ал.1; Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.&nb

Удостоверение за платен данък върху наследствата

  Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-6/ Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство Правно основание/ нормативни документи/: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Издаване на удостоверение за декларирани данни

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-13/  Издаване на удостоверение за декларирани данни  Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси -  чл. 110, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 14 и чл. 54 Д

Издаване на удостоверение за данъчна оценка

Наименование на услугата: /ОБА13-3/ Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство  Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 &n

Проверка и обработка на декларации по ЗМДТ

 Необходими документи: документ за самоличност Срок: 14 дни.  

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-4/ Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52; чл.60 ал. 6

Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентен данък

Наименование на услугата: /ОБА13-7/ Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък  Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5  Необходими за изпълнение на услугата док

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Наименование на услугата: /ОБА13-8/ Предоставяне на данъчна и осигурителна информация  Правно основание/ нормативни документи/: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - чл.74  Необходими за изпълнение на услугата документи: 

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Процедура за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изклю
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378