Прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по ЗМДТ

Правно основание/ нормативни документи/: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс -   чл.128, чл. 129 и чл.130. Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.     Искане по образец; 2.    

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Информация за улугата

Издаване на служебна бележка – МПС

Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52; чл.60 ал. 6 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл.88 ал.1; Необходими за изпълнение на услугата документи:  1.&nb

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Информация за услугата

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Информация за услугата

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Информация за услугата

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Информация за услугата

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Информация за услугата

Проверка и обработка на декларации по ЗМДТ

 Необходими документи: документ за самоличност Срок: 14 дни.  

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства

Наименование на услугата: /СУНАУ OБA13-4/ Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52; чл.60 ал. 6

Издаване на удостоверение за дължимия размер на патентен данък

Наименование на услугата: /ОБА13-7/ Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък  Правно основание/ нормативни документи/: Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5  Необходими за изпълнение на услугата док

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

Процедура за изискване и предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК За целите на комплексното административно обслужване, общините предоставят информация за наличие или липса на задължения на лицата с изклю

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Информация за услугата
     
  • 1
  •  
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Дарителска сметка
Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98350; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 252

За сигнали и нередности безплатен горещ телефон:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0431/98 378