Местни избори 2023

Oбщина Казанлък обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно процедура утвърдена от председателя на Държавна агенция за закрила на детето

От 2003г. Съветът на децата работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето, като консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Неговата основна цел е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.

През 2022г., Съвета трябва да включи представители на младите хора между 13 и 16 годишна възраст, от всяка административна област. В съвета се предвиждат и 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.  На децата се дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

В Община Казанлък, в срок до 20 май 2022 г. всички деца и ученици, отговарящи на конкретни условия, могат да кандидатстват за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата. Условията, освен възрастови, са свързани с притежаването на качества, като активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, ориентираност към резултати, организаторски умения, доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта, умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта и др.  Тези качества трябва да се докажат с Мотивационно писмо, част от документите за кандидатстване.

Всяко дете между 13 и 16 години, подава Формуляр и Мотивационно писмо по образец в община Казанлък, в указания срок, в една от четирите категории:

а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.; 

б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

г) индивидуални кандидатури.

Обърнете, внимание, че всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления, което трябва да се отбележи в приложеният Формуляр. Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), е необходимо към формуляра  за кандидатстване да бъде приложен протокол или друг документ, доказващ решение на организацията/структурата за номинацията. Децата могат да кандидатстват и индивидуално, но е изключително важно е кандидатът да опише в Мотивационното писмо как ще работи с другите деца от областта си. Ролята на детето е представителна, т.е. то изразява интересите на децата от областта си, а не само своето лично мнение. Повече може да видите в Критерии за оценка на кандидатите съгласно Процедура за избор на членове на Съвета на децата 2022г.

При попълване на формуляра, след като детето посочи в кое направление кандидатства, има възможност да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група*. С това отбелязване автоматично участва в класирането и за свободните квотни места.

*Под „уязвима група“ се разбира не само деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето, но и деца бежанци, деца останали в България, чиито родители са трудови емигранти, деца на родители в неравностойно положение и т.н.

Подборът на членове на всички нива се извършва, спазвайки принципите на публичност, прозрачност, демократичност, равенство, не-дискриминация и представителност.

Кандидатите за членове на Съвета на децата подават своите кандидатури на гише № 2 „Деловодство“ в Център за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, както и могат да бъдат изпращани по поща на посочения по-горе адрес или по електронен път на адрес: a.todorova@kazanlak.bg

Етапи на процедурата:

  1. Разглеждането на постъпилите кандидатури и извършването на подбор за членове на Съвета на децата се извършва от Комисия, назначена от Кмета на община Казанлък в срок до 30 май 2022 г., в състав, както следва експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.
  2. Комисията извършва подбор, съгласно критериите от Процедурата за за избор на членове на Съвета на децата 2022г и кметът на община Казанлък одобрява предложението на Комисията и го изпраща на областния управител в срок до 15 юни 2022 г., като информира одобрените кандидати.
  3. Областният управител провежда избора за членове на Съвета на децата на областно ниво, въз основа на постъпилите кандидатури от общините, като за целта в срок до 30 юни 2022 г. сформира комисия, която да извърши подбора, съгласно Процедурата. Областният управител изпраща трите кандидатури във всяко направление на Председателя на ДАЗД в срок до 30 юли 2022 г. на национално ниво. През месец септември Съвета трябва да е в целия си състав.

 

За допълнителна информация може да се обърнете към Антоанета Тодорова – старши експерт „Мониторинг и контрол“, тел. 0431/ 98 284, 0882 316 284

 

Пакет документи, необходими за подаване:

  1. Формуляр за кандидатстване
  2. Мотивационно писмо

Полезни документи:

      1. Критерии за оценка на кандидатите съгласно Процедура за избор на членове на Съвета на децата 2022г.

      2. Процедура за избор на членове на Съвета на децата – 2022г

публ. на 04.04.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220