Условия за настаняване в социални жилища

Декларация

Заявление

Служебна бележка

 

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

 

УСЛОВИЯ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СОЦИАЛНО ЖИЛИЩЕ,

 

СЪГЛАСНО НАРЕДБА  №12 ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С ДОКАЗАНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

 

 Приета с Решение № 304 от 24.07.2012 г. (Изм. с Решение № 839/17.12.2013 г., изм. с Решение № 857/24.01.2014 г., изм. с Решение №1315/13.05.2015 г., изм. с Решение № 147/28.04.2016 г.,

изм. с Решение №202/30.06.2016 г., Изм. с Решение № 975/28.02.2019 г.,

Изм. с Решение № 1085/27.06.2019 г., Изм. с Решение № 21/19.12.2019 г.)

 

 

ГЛАВА ТРЕТА „А”

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

(Нова с Решение 21/19.12.2019 г.)

РАЗДЕЛ І.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22а. (1) С тази глава се регламентират условията и реда за установяване на жилищни нужди за лица и семейства в неравностойно положение на територията на община Казанлък и настаняването им в социалните жилища, изградени по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

(2) Настаняването в социалните жилища е за срок не по-дълъг от 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора за наем, с цел осигуряване на достатъчен период от време за социализация и интеграция на лицата и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване.

(3) Специфичните правила по отношение на настаняване под наем на лица и семейства в социални жилища са предмет на настоящата наредба, съгласно насоките за кандидатстване по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

(4) Редът и условията по управление, стопанисване, финансиране, критерии за настаняване, ползване, мониторинг и контрол на социалните жилища и осигуряването на мерки за социално приобщаване на ползвателите (заетост, образование, обучение, здравеопазване и др.) се определя от Общински съвет – Казанлък и се осъществява от Кмета на Община Казанлък в съответствие с националното законодателство и правото на Европейския съюз.

(5) Дейността по настаняване в социално жилище представлява услуга от общ икономически интерес (УОИИ), съгласно приложното поле на чл. 2, параграф 1, б „в“ на Решение на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. (OJ L 7, 11.1.2012).

(6) Предоставянето на обществената услуга по настаняване в социални жилища се възлага от кмета на общината на Отдел „Икономика по управление на собствеността“ към Община Казанлък - оператор на УОИИ, след въвеждането в експлоатация на сградата/ите, предназначена за социални жилища.

(7) При възлагането на услугата кметът на общината и Отдел „Икономика по управление на собствеността“ са длъжни да спазват всички изисквания на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година, относно прилагане на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от икономически интерес (OJ L 7, 11.1.2012).

РАЗДЕЛ ІI.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ.

СОЦИАЛЕН ПАКЕТ И СОЦИАЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 22б. (1) В социалните жилища, изградени със средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. могат да бъдат настанени представители на следните целеви групи:

1. Родители с деца, които отговарят на условията по чл. 4, ал. 1.

2. Лица в риск от бедност и социално изключване - отговарящи на условията по чл. 4, ал. 1, чийто среден доход на член от семейството за предходните 6 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски съвет, за същия период от време.

(2) Кандидатстващите за настаняване в социални жилища трябва да отговарят и на следните изисквания:

1. Безработните пълнолетни лица да са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, да са търсили активно работа през последните 12 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за настаняване, освен в случаите на удостоверена невъзможност и да не са отказвали предлагана работа или включване в обучения за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и др. международни фондове (изискването не важи за родители, полагащи грижа за дете под 3 години, лица с увреждания 50 % или над 50 %, лица, полагащи грижа за тежко болен член на семейството, лица над 18 г., които се обучават в дневна форма на обучение, бременни жени след третия месец на бременността) през последните 12 месеца;

2. Да имат мотивация за обучение и образование, децата на семействата да посещават редовно образователна институция, детските и учебни заведения;

3. Към датата на подаване на заявлението не обитават общинско жилище и не са включени в картотеката за настаняване в общинско жилище.

(3) В декларацията се посочват:

1. имената по документ за самоличност, ЕГН или ЛНЧ, семейното положение, местоработата и продължителността на адресната регистрация (постоянен и настоящ адрес) на заявителя и членовете на неговото семейство;

2. имотно състояние по чл. 4, ал. 1, т. 1-5 и т. 8;

3. разпоредителните сделки с имоти, извършени през последните десет години;

4. материално положение (общ доход на членовете на семейството за предходните шест месеца, формиран от възнаграждения по трудови и служебни правоотношения, възнаграждения по договори за контрол и управление на предприятия, пенсии, парични обезщетения за временна неработоспособност, парични обезщетения за безработица, помощи по Закона за социално подпомагане, помощи по Закона за семейни помощи за деца, добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, наем, аренда, възнаграждения по граждански и търговски договори, авторски и лицензионни възнаграждения и други).

5. жилищните условия, при които живее кандидатът за социално жилище и неговото семейство към момента на подаване на заявлението: вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), площта и собствеността на обитаваните помещения, състояние на имота, брой съжителстващи лица или семейства;

6. данни за обстоятелствата по чл. 4 и чл. 22б;

7. данни за предходни картотеки.

(4) Обстоятелствата по предходните алинеи се удостоверяват с декларация, към която за всеки член от семейството се прилага:

1. удостоверение за декларирани данни, при необходимост и от други общини;

2. удостоверение за липса на задължения към бюджета на Община Казанлък, удостоверение за липса на задължения, произтичащи от ползването на общински жилищни и нежилищни имоти;

3. удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето през последните десет години, при необходимост и от служби по вписванията в други населени места;

4. удостоверение за доходите на членовете на семейството за предходните 6 месеца;

5. справка от Община Казанлък за наличие или липса на предпоставките по чл. 4, ал. 1, т. 11;

6. копие от експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), ако има такова;

7. копие от документ за завършена степен на образование или документ за включване в съответната форма на обучение;

8. удостоверение от учебно заведение, че детето е записано като ученик, а за новата учебна година – в срок до 31.10;

9. студентите представят уверение от съответното висше учебно заведение;

10. свидетелство за съдимост;

11. удостоверение от съответната Дирекция „Бюро по труда“, че през предходния дванадесетмесечен период лицето е било безработно; копие от трудова книжка или копие от трудов договор или удостоверение от Дирекция „Бюро по труда“, че безработните пълнолетни лица са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“ като през последните 12 месеца не са отказвали предлагана работа или включване в обучения за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетенции по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и др. международни фондове (изискването не важи за родители, полагащи грижа за дете под 3 години, лица с увреждания 50% или над 50%, лица, полагащи грижа за тежко болен член на семейството, лица над 18г., които се обучават в дневна форма на обучение, бременни жени след третия месец на бременността);

12. Удостоверение от териториалното поделение на Националния осигурителен институт за размер на получаваното парично обезщетение за безработица;

13. други документи по преценка на заявителя;

(5) Документите по предходната алинея се предоставят от заявителя, с изключение на тези, с които Община Казанлък се снабдява служебно.

(6) В Община Казанлък се съставя и поддържа отделна картотека на нуждаещите се от социални жилища лица и техните семейства.

(7) Картотекирането на нуждаещите се от социални жилища граждани се извършва въз основа на заявление и декларация по образци, утвърдени от Кмета на Общината.

 

публ. на 07.09.2022 г.
Адрес:
гр. Казанлък, 6100
бул. Розова Долина №6

Технически сътрудник на кмета:
0431/98201

факс: 0431/98266
mayor@kazanlak.bg

Общинско предприятие „КД и ПИС“:
0431/63880

Дарителска сметка | Телефонен указател
Работно време
Общинска администрация:
от 8.30 - 12.30 и 13.30 - 17.30

Център за информация и услуги на гражданите:
от 8.30 до 17.30

Кметства:
8.00ч. - 17.00ч.

Домашен социален патронаж: 0431/63470


Защита на личните данни | Карта на сайта
Контакти:
ГРАО: 0431/98 346
Местни приходи: 0431/98373; 98497
Общо деловодство: 0431/98 248
delovodstvo@kazanlak.bg
Деловодство "Технически услуги": 0431/98 256

Горещ телефон за сигнали и нередности:
0 700 400 56

Общински приют за бездомни кучета:
0887311884

"Балканинвест" ЕООД
0877431220